D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Cigániková, Simona Petrík a Vladimír Sloboda.
Cieľom navrhovanej úpravy je odstránenie nedôslednosti zákona, ktorý dnes pri striktnom výklade znemožňuje zaregistrovať žiadne zariadenie poskytujúce sociálnu službu uvedenú v § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod, keďže je požadované kolaudačné rozhodnutie na priestory, v ktorom musí byť výslovne uvedená práve táto služba. Tým vyradené z možnosti poskytovania služby všetky zariadenia, ktoré priestorové podmienky spĺňajú, nespĺňajú však uvedenie správneho názvu v kolaudačnom rozhodnutí. Vyššie územné celky ako aj poskytovatelia služby síce dostali od vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k tejto problematike, avšak to nemení znenie zákona. Navrhnutou úpravou sa tento rozpor dáva do súladu s vyjadreniami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a teda aj s aplikačnou praxou.
Návrh zákona je v súlade s inými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh ústavného zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K čl. I
Navrhovanou úpravou sa kolaudačnému rozhodnutiu vydané pred 1. marcom 2017, ktoré znie na účel využitia identický s dnešným § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod, rovnaký právny význam, ako kolaudačnému rozhodnutiu vydanému po 1. marci 2017, v ktorom je účel formulačne korešpondujúci so znením § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod výslovne uvedený.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. marca 2018.