NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
Zákon
z ...................2018,
ktorým dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z. a zákona č. ........./2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 110ab sa vkladá § 110ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110ac
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2018
Na stavby, alebo časti stavieb, ktoré majú byť užívané na účely služby a zariadenia uvedeného v § 32a, § 32b sa v žiadosti o zápis do registra podľa § 64 za údaje o priestorových podmienkach považuje aj vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo zmena účelu stavby pred 1. marcom 2017 v súlade s cieľovou skupinou a službami uvedenými v § 32a, § 32b.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.