DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Remišová a Gábor Grendel.
Cieľom predloženého návrhu zákona je sfunkčniť právnu úpravu preukazovania pôvodu majetku v občianskoprávnom konaní. Súčasná právna úprava je nefunkčná aj z dôvodu, že sa ľahko obísť. Návrh zákona zakotvuje princíp, aby sa za legálny príjem nepovažovali príjmy z tzv. neobvyklých obchodných operácií, ktoré v našej legislatíve presne definované v právnej úprave boja proti praniu špinavých peňazí.
Za týmto účelom sa v návrhu zákona definujú pojmy, pričom pri pojme „nelegálny príjem“ sa okrem toho, že ide o príjem nadobudnutý v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje aj vyvrátiteľná domnienka nelegálnosti príjmu v prípadoch, ak príjem nie je preukázaný a tiež vtedy, ak ide o taký neobvyklý príjem, vzhľadom na všetky okolnosti prípadu, že je odôvodnené predpokladať, že ide o príjem získaný konaním porovnateľným s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti. Treba zároveň uviesť, že orgánom, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne o tom, či majetok bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, je súd na návrh prokurátora.
Návrhom zákona sa mení Trestný zákon v tej časti, podľa ktorej, ak je osoba uznaná za vinnú v závažných trestných činoch podľa § 58 ods. 2 Trestného zákona, je povinná preukázať, že svoj majetok získala z legálnych príjmov. Ak by toto dôkazné bremeno osoba neuniesla, majetok by bol postihnutý trestom prepadnutia majetku.
Dopad na štátny rozpočet je neutrálny pozitívny, keďže sa predpokladá, že sa zamedzí neobvyklým obchodným operáciám a príjmom z nelegálnej činnosti.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Ustanovenie § 1 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je obsahovo totožné s platným stavom, ide lebo o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na doplnenie § 2.
Ustanovenie § 2 navrhuje definovať základné pojmy vo vzťahu k tomu, čo sa považuje za príjem, a to najmä na účely § 3 ods. 1 a 2 vo vzťahu k oznámeniach o podozreniach, že príjmy určitej osoby nelegálnymi príjmami. V kontexte uvedeného sa špeciálne v odseku 2 venuje pozornosť definícii „nelegálneho príjmu“, pri ktorom sa navrhuje ustanoviť vyvrátiteľnú domnienku nelegálnosti príjmu aj v tých prípadoch, keď
spôsob nadobudnutia majetku nie je preukázaný,
ak ide o taký neobvyklý príjem, vzhľadom na všetky okolnosti prípadu v danom čase a v danom mieste, že je odôvodnené predpokladať, že ide o príjem získaný konaním, porovnateľným s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
K Čl. II
Aby sa naplnil cieľ predkladaného návrhu zákona, je potrebné novelizovať aj príslušné znenie § 58 ods. 2 Trestného zákona. Podľa súčasne právnej úpravy, ak je osoba vinná zo spáchania závažných zločinov podľa § 58 ods. 2 Trestného zákona (napríklad trestného činu vydierania, trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, atď.) a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, súd uloží trest prepadnutia majetku aj bez splnenia podmienok uvedených v § 58 ods. 1 Trestného zákona. Keďže v praxi je táto druhá podmienka (nadobudnutie majetku trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti) veľmi ťažko súdom preukázateľná, stáva sa takto koncipovaná právna úprava takmer neúčinnou.
Navrhuje sa zmeniť znenie zákona tak, že ak by bola osoba uznaná za vinnú zo spáchania závažných zločinov podľa § 58 ods. 2 Trestného zákona, bola by táto osoba povinná preukázať, ktorý svoj majetok získala z legálnych príjmov. Ak by toto dôkazné bremeno neuniesla, majetok by mohol byť postihnutý trestom prepadnutia majetku.
Návrh zákona je v súlade aj s právom Európskej únie. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti v odôvodnení v bode 6 preambuly sa odvoláva na článok 12 o konfiškácii a zhabaní Dohovoru OSN z 12. decembra 2000 proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Podľa tohto ustanovenia štáty, ktoré zmluvnými stranami, môžu zvážiť možnosť požiadať, aby páchateľ preukázal zákonný pôvod príjmov údajne z trestnej činnosti alebo majetku podliehajúceho zhabaniu, v takom rozsahu, v akom je táto požiadavka v súlade so zásadami ich vnútroštátneho práva a s charakterom súdneho konania. Uvedené rámcové rozhodnutie Rady, okrajovo aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (čl. 5) stanovujú len minimálne potrebné pravidlá, ktoré umožnia na základe špecifických
okolností konfiškovať majetok, čo nebráni členským štátom, aby si vo svojich vnútroštátnych predpisoch stanovili prísnejšie pravidlá.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. marca 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Remišová a Gábor Grendel
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (stanovenie minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorou je aj pranie špinavých peňazí),
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to:
v rámcovom rozhodnutí Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti (Ú. v. L 68, 15.3.2005) v bode 6 preambuly (možnosť členských štátov požadovať, aby páchateľ preukázal zákonný pôvod príjmov údajne z trestnej činnosti alebo majetku podliehajúcemu zhabaniu) a v článku 3 (právomoci na konfiškáciu)
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na transpozíciu rámcového rozhodnutia uplynula 15. marca 2007,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)rámcové rozhodnutie bolo podľa dostupných informácií (databáza EUR-Lex) transponované do novely Trestného zákona, konkrétne do zákona č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
- úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predložený návrh zákona predpokladá neutrálny pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže po prijatí návrhu zákona sa zamedzí neobvyklým obchodným operáciám a príjmom z nelegálnej činnosti. V ostatných oblastiach návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.