Strana 1 z 2
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5; Ú. v. ES L 327, 22.12.2000) v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky:
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ďalej len (364/2004 Z.z.).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „NZ“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č,O,
V,P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §,
O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
2
(1)
”Povrchová voda” znamená vnútrozemské vody, okrem podzemnej vody; brakické vody a pobrežné vody, vo vzťahu k chemickému stavu bude výnimočne zahŕňať tiež výsostné vody.
N
364/2004 Z.z.
NZ
§ 3
O 2
Čl.I bod 1
Povrchovými vodami vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchové vody vo vzťahu k chemickému stavu podľa § 4a ods. 6 výnimočne zahŕňajú aj výsostné vody. Povrchovými vodami aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom (ďalej len „vnútorná voda“).
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Za vnútorné vody sa nepovažujú vody odvádzané verejnou kanalizáciou.
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):V stĺpci (3):V stĺpci (5):V stĺpci (7):
Č – článokN – bežná transpozíciaČ – článokÚ – úplná zhoda
O – odsekO – transpozícia s možnosťou voľby§ - paragrafČ – čiastočná zhoda
V – vetaD – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)O – odsekŽ – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čast. ani úplná zhoda
P – písmeno (číslo)n.a. – transpozícia sa neuskutočňujeV – veta alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
Strana 2 z 2
P – písmeno (číslo)n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)