1
TABUĽKA ZHODY
Návrhu zákona s právom Európskej únie
SMERNICA RADY z 21. mája 1991 týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody (91/271/EHS)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. (ďalej len „NZ“)
1
2
3
4
5
6
7
9
Článok
(Č,O,
V,P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §,
O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
3(1)
1. Členské štáty zabezpečia, že všetky aglomerácie vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu,
— najneskôr do 31. decembra 2000 pre aglomerácie s populačným koeficientom (p. k.) viac ako 15 000,
— najneskôr do 31. decembra 2005 pre aglomerácie s p. k. od 2 000 do 15 000.
Pre vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do zberných vôd, ktoré sa považujú za „citlivé oblasti“, ako definované podľa článku 5, členské štáty zabezpečia, že zberné systémy sa zabezpečia pre aglomerácie s viac ako 10 000 p. k. najneskôr do 31. decembra 1998.
N
364/2004 Z. z.
364/2004 Z. z.
§ 36 O 1
§ 36 O 2
(1)Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia spôsobom podľa odsekov 2 a 3 požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja znečistenia.
(2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre
Ú
Ú
2
Tam, kde nie je vytvorenie zberného systému opodstatnené buď kvôli tomu, že by nepredstavoval prínos pre životné prostredie, alebo by vyžadoval rozsiahle náklady, použijú sa individuálne systémy alebo iné primerané systémy dosahujúce rovnakú úroveň ochrany životného prostredia.
364/2004 Z. z.
§ 36 O 3
životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu,
46b)
pričom
tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.
(3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s
§ 5
. Pri nakladaní s
odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu
46b)
, pričom tieto musia byť
zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.
3
364/2004 Z. z.
NZ
§ 36 O 4
Čl. I
Bod 22
(4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.
V § 36 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 až 47b znejú:
„ 47) § 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47a) § 2 písm. b) a § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47b) § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.“.
4
NZ
NZ
NZ
Čl. I
Bod 54
§ 74
O1
P o)
Čl. II
Bod 1
Čl. II
Bod 2
V § 74 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o) o) nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd z vodotesnej žumpy na výzvu orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4),
p) vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom so spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach I. a II. stupňa vodárenských zdrojov, na vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, na odkrytých podzemných vodách alebo vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom s dvojtaktným spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach III. stupňa vodárenských zdrojov (§ 19 ods. 2).“,
Za § 42ba sa vkladá § 42bb, ktorý vrátane nadpisu znie:
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“.
Za § 42ba sa vkladá § 42bb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42bb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. marcu 2018
5
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.
LEGENDA:
V stĺpci (1):V stĺpci (3):V stĺpci (5):V stĺpci (7):
Č – článokN – bežná transpozíciaČ – článokÚ – úplná zhoda
O – odsekO – transpozícia s možnosťou voľby§ - paragrafČ – čiastočná zhoda
V – vetaD – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)O – odsekŽ – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čast. ani úplná zhoda
P – písmeno (číslo)n.a. – transpozícia sa neuskutočňujeV – veta alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
P – písmeno (číslo)n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)