Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Zavedením jednoznačných povinností pri zneškodňovaní odpadových vôd akumulovaných v žumpách a zavedením nových skutkových podstát správnych deliktov a priestupkov je predpoklad zníženia znečistenia povrchových vôd a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Rovnaký ako na všetky ostatné územia.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nepredpokladá sa.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Príloha č. 5
2