Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Pozitívny vplyv na hospodárenie domácností bude v prípadoch, keď producenti odpadových vôd vykonávali pravidelné vyvážanie obsahu žumpy (splaškových vôd) fekálnym vozidlom. Pravidelný vývoz je drahší ako platba za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné).
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Ide o občanov – producentov odpadových vôd, bývajúcich v domoch, ktorí mali možnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a ktorí zabezpečovali odvoz splaškových vôd z vodotesnej žumpy fekálnym vozidlom na ČOV.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Ide o občanov – producentov odpadových vôd, bývajúcich v domoch, ktorí mali možnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a ktorí nezabezpečovali odvoz splaškových vôd z vodotesnej žumpy fekálnym vozidlom na ČOV, ale nelegálnym spôsobom vypúšťali z nevodotesnej žumpy splaškové vody nepriamo do podzemných vôd, alebo do povrchových vôd. Doteraz neplatili nič za nakladanie so splaškovými vodami, po pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu budú platiť stočné a jednorazový náklad na kanalizačnú prípojku.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Ide o občanov – producentov odpadových vôd, bývajúcich v domoch, ktorí mali možnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a ktorí nezabezpečovali odvoz splaškových vôd z vodotesnej žumpy fekálnym vozidlom na ČOV, ale ich nelegálnym spôsobom vypúšťali nepriamo do podzemných vôd, alebo do povrchových vôd.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Povinnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a jej kapacita to umožňuje, platí pre všetkých producentov odpadových vôd.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Pozitívny vplyv na hospodárenie domácností bude v prípadoch, keď producenti odpadových vôd vykonávali pravidelné vyvážanie obsahu žumpy (splaškových vôd) fekálnym vozidlom. Pravidelný vývoz je drahší ako platba za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné). Producenti odpadových vôd budú mať jednorazový náklad na vybudovanie kanalizačnej prípojky, ktorej cena je závislá od skutočnosti, či si ju bude budovať svojpomocne, alebo si ju vybudovať firme. Porovnanie cien: žumpa stočné. Vývoz žumpy cca 55 eur na 10 m3 do 10 km odvozu na ČOV x 12 krát vývoz = 660 eur. Cena za vývoz žumpy sa pohybuje aj viac ako
Príloha č. 4
2
70 € v závislosti od dovoznej vzdialenosti na ČOV.
Zriadenie kanalizačnej prípojky cca 700 a viac (podľa skutočnosti, či bola budovaná v dávnej minulosti, resp. po roku 2004 v rámci operačných programov, ISPA, Kohézny fond a podobne, keď sa realizovali kanalizačné odbočenia a revízne domové šachty), resp. i menej, pokiaľ ju producent bude budovať svojpomocne. Na jej cenu vplýva viacero faktorov (v niektorých prípadoch napr. rozkopanie asfaltovej cesty).
Producenti odpadových vôd po pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu budú platiť stočné cca 36 m3 za rok x cca 1,188 €/m3 = 42,7 eura za rok (1,188 eura/m3 priemerná cena za 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré odkanalizovávajú cca 90 % producentov odpadových vôd). V menších obciach (kde vlastníkom a prevádzkovateľom je obec) je cena za m3 odvedenej a čistenej odpadovej vody výrazne nižšia 0,5 0,7 eura /m3.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Ide o občanov producentov odpadových vôd, bývajúcich v domoch, ktorí mali možnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a ktorí nezabezpečovali odvoz splaškových vôd z vodotesnej žumpy fekálnym vozidlom na ČOV, ale nelegálnym spôsobom vypúšťali z nevodotesnej žumpy splaškové vody nepriamo do podzemných vôd, alebo do povrchových vôd. Doteraz neplatili nič za nakladanie s vyprodukovanými splaškovými vodami, po pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu budú platiť stočné cca 36 m3 za rok x cca 1,188 €/m3 = 42,7 eura za rok (1,188 eura/m3 priemerná cena za 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré odkanalizovávajú cca 90 % producentov odpadových vôd). Plus jednorazový náklad na vybudovanie kanalizačnej prípojky, ktorej cena je závislá od skutočnosti, či si ju bude budovať svojpomocne, alebo si ju vybudovať firme. Jednorazový náklad na zriadenie kanalizačnej prípojky cca 700 a viac (podľa skutočnosti, či bola budovaná v dávnej minulosti, resp. po roku 2004 v rámci operačných programov, ISPA, Kohézny fond a podobne, keď sa realizovali kanalizačné odbočenia a revízne domové šachty, cca po hranicu nehnuteľnosti vo verejnom priestranstve), resp. i menej, pokiaľ ju producent bude budovať svojpomocne. Na jej cenu vplýva viacero faktorov (v niektorých prípadoch napr. rozkovanie asfaltovej cesty).
Vývoz žumpy cca 55 eur do 10 m3 odpadovej vody do 10 km odvozu na ČOV x 12 krát vývoz = 660 eur. Cena za vývoz žumpy sa pohybuje aj viac ako 70 v závislosti od dovoznej vzdialenosti odpadových vôd fekálnym vozidlom na ČOV.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Nedisponujeme predmetnými údajmi. Hrubý odhad -nepripojených producentov odpadových vôd, ktorí majú možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu cca 240 000 producentov odpadových vôd.
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Príloha č. 4
3
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Príloha č. 4
4
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Prístup producentov odpadových vôd bývajúcich v domoch, ktorí produkujú odpadové vody k súvisiacim základným komunálnym službám – možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Príloha č. 4
5
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Príloha č. 4
6
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Príloha č. 4
7