Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Dotknutými podnikateľskými subjektmi budú najmä tie, ktoré sa zaoberajú činnosťou odvozom odpadových vôd akumulovaných v žumpách do čistiarní odpadových vôd, pretože budú zaťažené vzniknutou povinnosťou vydávať doklad s požadovanými náležitosťami. Tiež firmy, ktoré zavedením nových skutkových podstát správnych deliktov porušia zákon. Dotknutými podnikateľskými subjektmi budú tiež tie, ktoré požiadajú o delenie výnimky podľa navrhovaného ustanovenia § 16a vodného zákona, pretože zdôvodnenie výnimky bude potrebné posúdiť odborne spôsobilou osobou za finančnú úhradu predpoklad cca 250 €. Dotknutými subjektmi budú aj vlastníci vodných stavieb vzhľadom na novelizáciu § 53 týka sa najmä vlastníkov ČOV, pričom novelou zákona ide iba o precizovanie povinností vlastníkov vodných stavieb.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
O príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov bolo informované prostredníctvom portálu Slov-Lex formou Predbežnej informácie ( PI/2017/50 zo dňa 01. 03. 2017) s možnosťou zapojiť sa do jeho prípravy formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania navrhovaného právneho predpisu.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov dňom uverejnenia predbežnej informácie začalo proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi v súvislosti s prípravou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Do konzultácií sa mohli zapojiť dotknuté subjekty zaslaním pripomienok, návrhov alebo vyjadrení k predmetnému materiálu. Termín ukončenia konzultácií bol 8. marca 2017. Žiadne subjekty nepožiadali o predbežnú konzultáciu.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Rozsah tohto vplyvu možno kvalifikovať iba približne v súvislosti s vyžadovaným posudkom odborne spôsobilou osobou na cca 250 € podľa náročnosti posudku .Náklady v súvislosti s vydávaním dokladov pri odvoze odpadových vôd zo žumpy nie je novou povinnosťou, ale precizuje sa povinnosť, ktorá sa vyžadovala od podnikateľov aj doteraz v súvislosti s platbami - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh si nevyžaduje dodatočné náklady v súvislosti so zamestnávaním.
2
2
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrhom nevznikajú pre podnikateľské prostredie nové informačné povinnosti.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa v eurách ročne
Náklady na celé podnikateľské prostredie v eurách
Priame finančné náklady
cca 250 €*
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklad
Celkové náklady regulácie
250 €*
*Ide o jednorazový výdavok na posudok a nie každoročné náklady pre podnikateľa.
Vyčíslenie administratívnych nákladov v súvislosti s vydávaním dokladov firmami, ktoré odvážajú odpadové vody zo žúmp nie je potrebné, nakoľko aj doteraz bola povinnosť firiem prijímajúcich platby vydať o tom doklad platiacej osobe. Novelou vodného zákona sa iba precizuje už účinná povinnosť pre podnikateľov.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez priameho vplyvu na vytváranie obchodných bariér.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu na inovácie.