Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
12.7.2017 – 26.7.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
August 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Október 2017
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov zohľadňuje poznatky z aplikačnej praxe orgánov štátnej vodnej správy okresných úradov a Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vyplýva z aplikačnej praxe v súvislosti s povoľovaním vodovodných potrubí verejných vodovodov a stokovej siete verejných kanalizácií a určení ich ochranných pásiem mimo zastavaného územia obcí.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov je úprava niektorých ustanovení zákona, ktorá vyplynula z aplikačnej praxe, zavedenie povinností pri zneškodňovaní odpadových vôd akumulovaných v žumpách ako aj nadväzujúce legislatívno-technické zmeny a zapracovanie ustanovenia procesného postupu vo vzťahu k aplikácii § 16 ods. 6 pís. b) vodného zákona.
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je zjednodušiť postup v konaní o určení pásiem ochrany vodovodných potrubí verejných vodovodov a stokovej siete verejných kanalizácií mimo zastavaného územia obcí.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Príloha č. 1
Subjekty pôsobiace v oblasti vodného hospodárstva a užívatelia vôd.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Predpokladá sa pozitívny dopad na životné prostredie a rozpočet verejnej správy. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa nedá kvantifikovať z dôvodu, nakoľko predpokladané príjmy budú z možných pokút z nových skutkových podstát správnych deliktov a priestupkov. Nie je možné predpokladať množstvo a druh správnych deliktov a priestupkov a teda príjmy do verejného rozpočtu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd - odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Príloha č. 1
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV
BRATISLAVA: 26. 7. 2017
ČÍSLO: 173/2017
VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K NÁVRHU
ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 364/2004 Z. Z. O VODÁCH A O ZMENE ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (VODNÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 442/2002 Z. Z. O VEREJNÝCH VODOVODOCH A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 276/2001 Z. Z. O REGULÁCII V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. júla 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré čiastočne rozpočtovo zabezpečené, negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi v doložke vybraných vplyvov zaktualizovať termín začiatku a ukončenia PPK (12.5.2017 – 26.5.2017)
Komisia zásadne žiada predkladateľa o označenie negatívnych sociálnych vplyvov predloženého návrhu zákona, a to v súvislosti so zavedením povinnosti pre
Príloha č. 1
vlastníka stavby alebo pozemku, kde vznikajú odpadové vody a tieto dočasne akumulované v žumpách, pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu ak je to technicky možné a je vybudovaná verejná kanalizácia.
V súvislosti s identifikáciou negatívneho sociálneho vplyvu v doložke vybraných vplyvov je potrebné upraviť príslušný text v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V Analýze vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie sa konštatuje, že dotknutými podnikateľskými subjektmi budú najmä tie, ktoré sa zaoberajú činnosťou odvozom odpadových vôd akumulovaných v žumpách do čistiarní odpadových vôd, pretože budú zaťažené vzniknutou povinnosťou vydávať doklad s požadovanými náležitosťami. Tiež firmy, ktoré zavedením nových skutkových podstát správnych deliktov porušia zákon. Dotknutými podnikateľskými subjektmi budú tiež tie, ktoré požiadajú o delenie výnimky podľa navrhovaného ustanovenia § 16a vodného zákona, pretože zdôvodnenie výnimky bude potrebné posúdiť odborne spôsobilou osobou za finančnú úhradu“ a v časti Priame finančné náklady sa uvádza, že „Rozsah tohto vplyvu nie je možné kvalifikovane ani odhadnúť pre absenciu relevantných údajov. Tento vplyv na náklady podnikateľov však nemožno považovať za zanedbateľný.“
Komisia žiada dopracovať analýzu vplyvov na PP o vyčíslenie vplyvov na jedného podnikateľa, kde sa uviesť odhad finančnej úhrady odborne spôsobilej osobe za vyžadovaný posudok, ako aj uviesť a vyčísliť administratívne náklady v súvislosti s novou povinnosťou vydávať doklad pre firmy, ktorých predmet činnosti je odvoz odpadových vôd zo žúmp do čistiarní odpadových vôd.
Komisia žiada predkladateľa, aby v bode 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie vyčíslil zmieňované náklady aspoň na 1 podnikateľa.
Komisia žiada predkladateľa, aby v bode 3.2 Vyhodnotenie konzultácií uviedol, či vôbec prebehli konzultácie, a ak áno, s akými subjektmi.
Komisia žiada predkladateľa, aby v bode 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty uviedol aj vlastníkov určitých vodných stavieb, a to vzhľadom na povinnosti v súvislosti s rozšírením vlastníkov vodných stavieb, na ktorých sa po novom vzťahujú.
K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
Komisia upozorňuje, že v doložke vybraných vplyvov sa v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu chybne uvádza, že materiál len negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Toto je v rozpore so samotným obsahom materiálu, ako aj s konštatovaním predkladateľa uvedeným v časti 10. Poznámky, kde uvádzané pozitívne, ako aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Na strane príjmov Komisia berie na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v doložke vybraných vplyvov v časti 10. Poznámky, kde predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý sa nedá kvantifikovať, keďže ide o možné príjmy z pokút z nových skutkových podstát správnych deliktov a priestupkov.
Na strane výdavkov predkladateľ konštatuje, že tiež nie je možné kvantifikovať negatívny vplyv z dôvodu nárastu činnosti zavedením procesného postupu vo vzťahu k aplikácii § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. S uvedeným konštatovaním
Príloha č. 1
však nie je možné súhlasiť, keďže z takto vypracovanej doložky vybraných vplyvov nie je zrejmé, či tieto výdavky rozpočtovo zabezpečené a nezakladajú zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej správy.
V nadväznosti na uvedené pripomienky preto Komisia zásadne žiada prepracovať doložku vybraných vplyvov, v ktorej je potrebné označiť jednotlivé vplyvy na rozpočet verejnej správy v súlade so samotným obsahom materiálu a tiež dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu spolu s kvantifikáciou prípadných výdavkov v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Materiál Komisia žiada vypracovať tak, aby všetky vplyvy z neho vyplývajúce boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MŽP SR na príslušný rozpočtový rok bez negatívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy.
K analýze sociálnych vplyvov
Identifikáciou negatívneho sociálneho vplyvu v doložke vybraných vplyvov sa povinnou súčasťou predloženého materiálu stáva analýza sociálnych vplyvov vypracovaná v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Predmetný sociálny vplyv je potrebné zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych (vplyvy na hospodárenie domácností) - uviesť opis navrhovaného opatrenia s vplyvom na hospodárenie domácností, jeho kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie a špecifikáciu dotknutých skupín. Pri kvantifikácii Komisia odporúča porovnať výdavky domácnosti na napojenie sa a používanie verejnej kanalizácie s bežnými výdavkami na používanie a údržbu žumpy.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda Komisie