DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby predstavuje v súčasnosti 249,35 mesačne. Tak nízky príspevok na opatrovanie dostáva do finančne veľmi nevýhodnej pozície, takmer na hranicu chudoby, aj inak produktívneho človeka. Nie je preto žiadnym prekvapením, že osoby starajúce sa o ťažko zdravotne postihnutú osobu, spravidla im blízke osoby, najmä rodinní príslušníci, ktorí to rozhodne nerobia kvôli finančnému prospechu, ale z úprimnej snahy čo možno najviac uľahčiť a zlepšiť životné podmienky osôb odkázaných na opatrovanie.
Ani súhrn rôznych kompenzačných príspevkov spolu s invalidným dôchodkom málo kedy dokáže ťažko zdravotne postihnutej osobe poskytnúť dostatok financií na pokrytie všetkých jej každodenných výdavkov. Priestor na dofinancovanie každodenných potrieb opatrovaných osôb, iným rodinným príslušníkom sa výrazne zmenší resp. úplne zanikne, ak sa taká osoba vzdá svojho zamestnania a začne mesačne poberať príspevok na opatrovanie v už zmienenej sume 249,35 €.
Príspevok na opatrovanie je pre osobu, ktorá toto opatrovanie vo väčšine prípadov vykonáva doslova nepretržite, ohodnotené sumou výrazne nižšou, akou je výška minimálnej mzdy, čo je prinajmenšom nedôstojné.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie príspevku na opatrovanie na sumu čistej minimálnej mzdy.
Zvýšenie sumy príspevku na opatrovanie významne prispeje k zvýšeniu životnej úrovne osôb opatrujúcich ťažko zdravotne postihnuté osoby, čím sa vzhľadom na prípadné rodinné väzby medzi opatrovaným a opatrujúcim, nepriamo zlepší aj životná úroveň opatrovaných ťažko zdravotne postihnutých osôb.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak výrazne pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 3
Starostlivosť o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je mimoriadne náročná no zároveň nedocenená činnosť. Opatera osoby s ťažkým zdravotným postihnutím si spravidla vyžaduje nepretržitý dohľad a pohotovosť opatrujúcej osoby. Aj z časového hľadiska je takáto činnosť neraz náročnejšia ako samotné zamestnanie. Napriek tomu je táto činnosť veľmi podhodnotená. Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby predstavuje v súčasnosti 249,35 € mesačne.
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy a analogicky upraviť aj výšky príspevkov na opatrovanie v prípadoch, ktoré zákon upravuje diferencovane. Diferencovanými prípadmi sa pritom rozumie upravená výška príspevku na opatrovanie podľa toho, či sa ťažko zdravotne postihnutej osobe poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie.
Návrhom zákona sa zvyšuje príspevok na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sumu čistej minimálnej mzdy, ktorá bude v čase účinnosti tohto zákona vo výške 403 €. Zvýšenie príspevku na opatrovanie je vyjadrené percentuálnym vzťahom k sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Príspevok na opatrovanie sa zvyšuje so súčasných 125 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 202,02 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
V prípade, že sa osoba opatruje dve alebo viac zdravotne ťažko postihnutých osôb, príspevok na opatrovanie sa zvyšuje so súčasných 162,1 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 239,12 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V danom prípade sa zachováva proporcionalita zvýšenia príspevku na opatrovanie v rovnakej percentuálnej miere bez ohľadu na to, či sa osoba stará o jednu alebo viac zdravotne ťažko postihnutých osôb.
Peňažný príspevok na opatrovanie sa v rovnakom pomere zvyšuje aj v prípade, ak sa ťažko zdravotne postihnutej osobe poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie. V princípe, zvýšenie príspevku na opatrovanie sa týka poberateľov v produktívnom veku (t.j. opatrovateľ nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok).
Peňažný príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osobe podľa § 40 ods. 7, 8 a 9 sa vo finančnom vyjadrení zvyšuje o približne 50 %.
K bodu 4
Zvýšenie príspevku na opatrovanie na sumu čistej minimálnej mzdy by nemalo význam, ak by sa primerane nezmiernilo aj obmedzenie, ktoré v súčasnosti limituje výšku príspevku na opatrovanie. Toto obmedzenie spočíva v tom, že ak osoba opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu s príjmom vyšším ako 1,7 násobok životného minima (339,11 €), základná suma príspevku na opatrovanie sa zníži. Platí, že čím viac prekročí príjem ŤZP sumu 339,11 €, o to väčšmi sa zníži suma príspevku na opatrovanie. Popísané obmedzenie ma za následok, že deklarovanú (plnú) výšku príspevku na opatrovanie poberá len časť opatrovateľov.
Na základe uvedeného sa navrhuje zníženie príspevku na opatrovanie v prípade, že príjem opatrovanej osoby presiahne sumu 1,8-násobku životného minima.
Priemerná výška vyplácaných „plných“ invalidných dôchodkov k 31. augustu 2017 bola podľa štatistík Sociálnej poisťovne vo výške 360,33 mesačne. Pre zabezpečenie deklarovanej výšky príspevku na opatrovanie v sume čistej minimálnej mzdy bolo potrebné nastaviť koeficient tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom odseku.
Nižší koeficient ako 1,8 by neprimerane finančne znevýhodnil tých opatrovateľov, ktorí z hľadiska výšky priznaného invalidného dôchodku opatrujú „lepšie zabezpečené“ ťažko zdravotne postihnuté osoby. Takto nastavený koeficient by mal ochrániť príspevok na opatrovanie najpočetnejšej skupine opatrovateľov.
K bodu 5
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, aby v tých prípadoch, keď bol osobám priznaný peňažný príspevok na opatrovanie do 28. 2. 2018, rozhodli o novej výške podľa predpisov platných od 1. 3. 2018, a to v lehote najneskôr do konca mája 2018. Táto lehota sa stanovuje vzhľadom na potrebu prehodnotenia výšok nárokov cca. 33 000 poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. marca 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zabezpečujú primeranú sociálnu ochranu,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu inklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Pozitívny vplyv návrhu zákona sa predpokladá v oblasti sociálnych vplyvov, najmä v oblasti vplyvov na hospodárenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie ani na podnikateľské prostredie.
Na druhej strane návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Predpokladaný negatívny dopad návrhu zákona sa v roku 2018 odhaduje na približne 56 176 745 €, v roku 2019 na približne 56 738 512 a v roku 2020 sa negatívne dopady na rozpočet verejnej správy odhadujú na sumu približne 57 305 897 €. Za roky 2018 2020 však môžu byť tieto dodatočné nároky na rozpočet verejnej správy pokryté úsporami v rezorte dopravy pochádzajúcimi z výdavkov na prevádzku, opravu a údržbu ciest a diaľnic. Podľa analýzy výdavkov rezortu dopravy cez projekt “hodnota za peniaze” sa odkryla možná úspora vo výške 468.000.000 eur na roky 2017 – 2020.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.