NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 40 ods. 7 sa slová „125 %“ nahrádzajú slovami „202,02 %“ a slová „162,1 %“ sa nahrádzajú slovami „239,12 %“.
2.V § 40 ods. 8 sa slová „112,01 %“ nahrádzajú slovami „189,03 %“ a slová „152,83 %“ sa nahrádzajú slovami „229,85 %“.
3.V § 40 ods. 9 sa slová „158,39 %“ nahrádzajú slovami „235,41 %“.
4.V § 40 ods. 12 sa slovo „1,7-násobok“ nahrádzajú slovom „1,8-násobok“.
5.Za § 67d sa vkladá § 67e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2018
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. marcom 2018 a trvá aj po 28. februári 2018, príslušný orgán rozhodne do 31. mája 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.