NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „päťročnú“ nahrádza slovom „trojročnú“.
2.V § 6 odsek 2 znie:
„(2)Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.“.
3.Za § 82b sa vkladá § 82c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 82c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018
(1)Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 28. februára 2018 vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní podľa predpisu účinného od 1. marca 2018.
(2)Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do 28. februára 2018, sa vzťahuje predpis účinný do 28. februára 2018.
(3)Prax podľa § 6 ods. 2 prvej vety započíta komora aj do praxe advokátskeho koncipienta zapísaného do zoznamu advokátskych koncipientov do 28. februára 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.