DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť problém interpretačnej a aplikačnej praxe, podľa ktorej niektoré školské zariadenia, napríklad školské jedálne a centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov, alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia, na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania. Pritom § 38 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) výslovne ustanovuje správne konanie len pre rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy.
Potreba takejto úpravy je aktuálna aj vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní. Novelizáciou zákona č. 596/2003 Z. z. sa tak odstránia zároveň pochybnosti o tom, na ktoré subjekty v rámci sústavy škôl a školských zariadení sa zákon o e-Governmente vzťahuje.
Novela zákona umožňuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako správcovi a prevádzkovateľovi Centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny register“) plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré mu vyplývajú z § 5 zákona č. 272/2015 Z. z. Do ustanovení týkajúcich sa siete a centrálneho registra sa dopĺňajú alebo precizujú ustanovenia týkajúce sa spracúvaných údajov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu
x
6. Vplyvy na služby pre občana
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu vyhlášky s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eva Smolíkova, Andrej Danko, Tibor Bernaťák a Tibor Jančula
2.Názov návrhu zákona: ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
k bodu 1
Výslovne sa upravuje, že zriaďovateľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia je povinný na čas do vymenovania riaditeľa poveriť vykonávaním jeho funkcie pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia. Obdobný postup sa v súčasnosti uplatňuje aj po odvolaní riaditeľa školy alebo školského zariadenia podľa § 3 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.
k bodu 2
Výslovne sa upravuje, že riaditelia niektorých druhov škôl a riaditeľov školských zariadení nerozhodujú v správnom konaní, teda ich rozhodovanie nie je výkonom verejnej moci.
§ 5 ods. 6 výslovne neustanovuje na rozdiel od vecí, o ktorých rozhoduje riaditeľ základnej školy a strednej školy podľa odsekov 3 a 4, že rozhodovanie riaditeľa školského zariadenia je rozhodovaním v správnom konaní. § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. zároveň výslovne ustanovuje pôsobnosť správneho poriadku len pri rozhodovaní riaditeľa základnej školy a strednej školy, a to vo vymedzených prípadoch. Zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neobsahuje žiadne iné osobitné procesné ustanovenia o rozhodovaní riaditeľov školských zariadení. Vylúčenie správneho konania v predmetných veciach malo vždy za cieľ odbremeniť dotknuté školy ako aj školské zariadenia od zbytočnej administratívy. Vzhľadom na nárokové a § 144 školského zákona garantované služby školských zariadení spojené so vzdelávaním sa nepredpokladá nutnosť uplatňovania postupov všeobecného alebo osobitného správneho konania.
Skutočnosť, že riaditelia uvedených škôl a školských zariadení nerozhodujú o v správnom konaní, nebráni zákonným zástupcom ani plnoletým žiakom obrátiť sa v prípade nedodržania zákona č. 596/2003 Z. z. alebo školského zákona, napríklad v prípade nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania na súd, aby rozhodol o ich nárokoch, a nebráni uplatneniu práv prostredníctvom inštitútu sťažnosti alebo petície podanej zriaďovateľovi alebo štátnej školskej inšpekcii.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že riaditelia základných umeleckých škôl, materských škôl a riaditelia školských zariadení nemajú povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente ako orgány verejnej moci a nemôžu žiadať správcu modulu elektronických schránok o zriadenie elektronickej schránky za účelom výkonu verejnej moci elektronicky.
k bodom 3 a 4
Ide o vecné spresnenie požadovaného údaju pre potreby centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny register“).
k bodu 5
V súvislosti s poskytovaním platných údajov do centrálneho registra, ktoré budú následne migrovať do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, je potrebné zabezpečiť súlad medzi skôr vydaným právoplatným rozhodnutím o zaradení do siete alebo o zmene v sieti, resp. potvrdením zmeny údajov zapisovaných v sieti a zriaďovacou listinou a jej dodatkami. Medzi rozhodnutím a listinou môže byť v praxi aj väčší časový odstup, pričom zriaďovateľ nemôže obísť rozhodovanie ministerstva o zaradení do siete, zmene v sieti alebo o vyradení zo siete vydaním zriaďovacej listiny s inými údajmi, ako boli uvedené v rozhodnutí podľa § 16 až 18 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
k bodu 6
Potreba právnej istoty vyžaduje, aby orgány štátnej správy v školstve ako aj ďalšie osoby, ktoré vstupujú do právnych vzťahov so školou alebo školským zariadením mali informáciu aj o osobe, ktorá je dočasne poverená riadením školy alebo školského zariadenia, ak bol doterajší riaditeľ odvolaný alebo v prípade novej školy alebo nového školského zariadenia ešte nebol vymenovaný.
k bodom 7 a 8
V súvislosti s postavením centrálneho registra ako zdrojového registra pre Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci je potrebné, aby uvedené údaje boli elektronicky spracúvané [§ 3 ods. 1 písm. d) prvý bod, g) a k) zákona č. 272/2015 Z. z.].
k bodu 9
Ide o vecné spresnenie doterajšieho ustanovenia.
k bodom 10 až 12
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu podľa bodu 7.
k bodu 13
Úprava skutkovej podstaty správneho deliktu nadväzuje na novelizačný bod 5, ktorý ustanovuje v § 22 ods. 4 novú povinnosť.
k bodu 14
Navrhuje sa vylúčiť všeobecný predpis o správnom konaní pri rozhodovaní ministerstva vo veciach experimentálneho overovania podľa § 14 školského zákona vzhľadom na špecifiká rozhodovacích procesov, ktoré uvedený inštitút zahŕňa. Nadväzujúci § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. priznáva ministerstvu kompetenciu riadiť experimentálne overovanie, nielen rozhodovať. Podľa § 14 ods. 9 školského zákona sa experimentálne overovanie môže realizovať aj z podnetu ministerstva bez právnych účinkov na konkrétne subjekty. Zároveň nie je cieľom experimentálneho overovania na základe individuálneho správneho aktu dávať súhlas na poskytovanie výchovy a vzdelávania iným zriaďovateľom ďalších škôl a školských zariadení nezapojených do experimentálneho overovania, pretože právo vykonávať výchovu a vzdelávanie sa priznáva na základe ustanovenia § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.
K čl. II
Dátum nadobudnutia účinnosti sa navrhuje s ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu.