NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z .....2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)“.
2.§ 5 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Rozhodovanie podľa odseku 3 písm. g), ak ide o pokarhanie riaditeľom školy a pochvalu riaditeľom školy, podľa odseku 4 písm. j), ak ide o pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie a pochvalu riaditeľom školy, a rozhodovanie podľa odsekov 5, 6, 13 a 14 sa nepovažuje za výkon verejnej moci.“.
3.V § 15 ods. 4 písm. b) sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „adresa trvalého pobytu“.
4.V § 16 ods. 1 písm. a) a v § 18 ods. 7 písm. a) sa slovo „miesto“ nahrádza slovom „adresu“.
5.§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zriaďovateľ v zriaďovacej listine a v dodatku k zriaďovacej listine uvádza údaje zhodne s údajmi uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete, právoplatnom rozhodnutí o zmene v sieti, právoplatnom rozhodnutí o vyradení zo siete, alebo v potvrdení podľa § 18 ods. 5.“.
6.V § 23a ods. 3 písm. h) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľ poveril vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa,“.
7.V § 23a sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) dátum zrušenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska.“.
8.V § 23a ods. 4 písm. a) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo“.
9.V § 23a ods. 5 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „právoplatného“.
10.V § 23a ods. 6 a 11 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až k)“.
11.V § 23a ods. 10 sa slová „h) a j)“ nahrádzajú slovami „h), j) a k)“.
12.V § 37a ods. 5 písmeno a) znie:
„a) do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5 alebo podľa § 22 ods. 4,“.
13.V § 37a ods. 5 písm. d) prvom bode sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až k)“.
14.V § 38 ods. 4 sa slová „písm. b) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.