NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z .........2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 1 sa za slovom „vzdelávania“ vypúšťa čiarka a slová „súbor písomností,“.
2.V § 11 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského zariadenia podľa odseku 3 písm. a) až e), j) a l) je možné viesť ako elektronické dokumenty, ktoré autorizované podľa osobitného predpisu9a) a ktorých vzory schvaľuje a zverejňuje ministerstvo školstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
3.V § 11 ods. 6 písm. a) tretí bod znie:
„3. adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,“.
4.V § 11 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu
1.meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu,
2.adresu miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.“.
5.V § 11 ods. 10 sa vypúšťajú slová „na tlačivách,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ďalšiu dokumentáciu podľa odseku 9 písm. b) môže príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vydať ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný podľa osobitného predpisu.9a)“.
6.V § 20 odsek 4 znie:
„(4) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého šiesteho bodu a podľa písmena b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy,21a) alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.21b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
21a) § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
21b) Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.
7.V § 31 ods. 2 druhej vete sa slovo „fotokópiu“ nahrádza slovom „kópiu“.
8.V § 63 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva“ a na konci sa pripája táto veta: „Prihláška v listinnej podobe sa podáva na tlačive podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.“.
9.V § 66 ods. 5 sa slová „od 25. marca do 15. apríla“ nahrádzajú slovami „od 15. marca do 30. apríla“.
10.V § 108 ods. 1 sa slová „vyplneného tlačiva“ nahrádzajú slovami „ďalšej dokumentácie“ a slovo „tlačivom“ sa nahrádza slovami „ďalšou dokumentáciou“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.