1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti
Právne predpisy Slovenskej republiky
1.Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústava“)
2.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
3.zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku“)
4.zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“)
6.zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
7.návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704) (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá
nok
(Č, O,
V, P)
Text
Spô
sob trans.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Člá
nok (Č, §, O, V, P)
Text
Zho
da
Poznámky
Č: 1
O: 1
P: a
Táto smernica ustanovuje:
prenos osobných záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR“) na letoch mimo EÚ, ktorý vykonávajú leteckí dopravcovia.
N
návrh zákona
§ 69i
O: 1
V: 1
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie.
Ú
Č: 1
O: 1
P: b
spracúvanie údajov uvedených v písmene a) vrátane ich zhromažďovania, využívania a uchovávania zo strany členských štátov a ich výmeny medzi členskými štátmi.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 1
Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov priradených k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov uvedených v prílohe č. 3, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky (ďalej len „vybraný trestný čin“), na účely pátrania po páchateľoch vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.
Ú
Č: 1
O: 2
Údaje PNR zhromaždené v súlade s touto smernicou možno spracúvať len na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a trestného stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti podľa článku 6 ods. 2 písm. a), b) a c).
N
návrh zákona
§ 69h
O: 1
Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov priradených k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov uvedených v prílohe č. 3, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky (ďalej len „vybraný trestný čin“), na účely pátrania po páchateľoch vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.
Ú
Č: 2
O: 1
Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
N
zákon č. 575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
2
Č: 2
O: 2
Ak sa oznámenie uvedené v ods. 1 zašle, všetky ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú na lety vnútri rovnako ako na lety mimo a na údaje PNR z letov vnútri rovnako ako na údaje PNR z letov mimo EÚ.
N
návrh zákona
§ 69i
O: 1
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v leteckej informačnej príručke.27ef) Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
Ú
Č: 2
O: 3
Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude uplatňovať túto smernicu len na určené lety vnútri EÚ. Keď sa tak rozhodne, určí lety, ktoré považuje za nevyhnuté v záujme sledovania cieľov tejto smernice. Členský štát môže výber letov vnútri kedykoľvek zmeniť.
D
návrh zákona
§ 69i
O: 1
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v leteckej informačnej príručke.27ef) Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
Ú
Č: 3
O: 1
„letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy, ktorý je držiteľom platnej prevádzkovej licencie alebo rovnocenného dokladu oprávňujúceho vykonávať leteckú prepravu cestujúcich.
N
návrh zákona
letecký zákon
§ 69h
O: 3
§ 2
P: g
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich takéto funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
Podľa tohto zákona sa rozumie
leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy,
Ú
Č: 3
O: 2
„let mimo EÚ“ je akýkoľvek plánovaný alebo neplánovaný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z tretej krajiny a plánovaným pristátím na území členského štátu alebo s odletom z územia členského štátu a plánovaným pristátím v tretej krajine, pričom v oboch prípadoch zahŕňa lety s akýmikoľvek medzipristátiami na území členských štátov alebo tretích krajín.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 4
Letom mimo Európskej únie sa rozumie let s odletom z krajiny mimo Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky vrátane medzipristátia alebo let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím v krajine mimo Európskej únie vrátane medzipristátia.
Ú
Č: 3
O: 3
„let vnútri EÚ“ je akýkoľvek plánovaný alebo neplánovaný let prevádzkovaný leteckým dopravcom z územia členského štátu a plánovaným pristátím na území jedného alebo viacerých iných členských štátov bez akýchkoľvek medzipristátí na území tretej krajiny.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 5
Letom v rámci Európskej únie sa rozumie let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím na území iného členského štátu Európskej únie bez medzipristátia na území mimo Európskej únie alebo let s odletom z územia iného členského štátu Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky bez medzipristátia na území mimo Európskej únie.
Ú
Č: 3
O: 4
„cestujúci“ je každá osoba, vrátane osôb v transfere alebo tranzite okrem členov posádky, ktorá sa so súhlasom leteckého dopravcu prepravuje alebo byť prepravená lietadlom, pričom takýto súhlas je preukázaný zápisom danej osoby na zozname cestujúcich.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 3
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich takéto funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Ú
3
Č: 3
O: 5
„záznamy o cestujúcich“ alebo „PNR“ záznamy o cestovných požiadavkách jednotlivých cestujúcich, ktoré obsahujú informácie potrebné na spracúvanie rezervácie a jej kontrolu zo strany rezervujúceho a zúčastneného leteckého dopravcu pre každú cestu, ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola rezervovaná v jej mene, bez ohľadu na to, či obsiahnuté v rezervačných systémoch, systémoch kontroly odletov, používané na vybavenie cestujúcich alebo v rovnocenných systémoch poskytujúcich tie isté funkcie.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 3
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich takéto funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Ú
Č: 3
O: 6
„rezervačný systém“ je vnútorný systém leteckého dopravcu, v ktorom sa zhromažďujú údaje PNR na účely spracúvania rezervácií.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 3
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich takéto funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Ú
Č: 3
O: 7
metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí dopravcovia prenášajú údaje PNR uvedené v prílohe I do databázy orgánu, ktorý ich požaduje.
N
návrh zákona
§ 69i
O: 1
O: 7
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v leteckej informačnej príručke.27ef) Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom.27eg) Letecký dopravca je povinný oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.
Ú
Č: 3
O: 8
„teroristické trestné činy“ trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 1 4 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV.
N
návrh zákona
Príloha č. 3
O: 1
P: a
Trestný zákon
§ 419
O: 1
Kategórie trestných činov podľa § 69h ods. 1 sú:
terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme
Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme
Kto
a) v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu alebo usporiadanie medzinárodnej organizácie, alebo donútiť vládu štátu alebo medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala alebo sa zdržala konania, hrozí spáchaním alebo spácha zločin ohrozujúci život, zdravie ľudí, ich osobnú slobodu alebo majetok alebo neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží, prepravuje, dodáva alebo inak používa výbušniny, jadrové, biologické alebo chemické zbrane, alebo uskutočňuje nedovolený výskum a vývoj takých zbraní alebo zbraní zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou,
b) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí drží rádioaktívny materiál alebo alebo vyrobí jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu
Ú
4
O: 2
ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí,
c) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí alebo donútiť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, medzinárodnú organizáciu alebo štát konať alebo zdržať sa konania používa rádioaktívny materiál alebo jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo používa alebo poškodzuje jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý uvoľňuje alebo môže uvoľniť rádioaktívny materiál, alebo takým konaním hrozí za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby, alebo
d) požaduje rádioaktívny materiál, jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu, s použitím hrozby za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby alebo použitia sily,
potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky sám alebo prostredníctvom inej osoby, čo aj len čiastočne na účely ich použitia alebo umožnenia ich použitia na spáchanie činu uvedeného v odseku 1,
b) zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky páchateľovi trestného činu uvedeného v odseku 1 na iný účel, ako je uvedený v písmene a),
c) poskytuje znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, jadrových, biologických alebo chemických zbraní alebo iných podobne škodlivých alebo nebezpečných látok na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1 alebo sa o také poskytnutie pokúsi alebo má na ňom účasť,
d) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1 spôsobom obhajujúcim alebo ospravedlňujúcim spáchanie takého činu pre prípad jeho spáchania a spôsobí tak nebezpečenstvo jeho spáchania, alebo má na ňom účasť,
e) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1, alebo sa o také požiadanie pokúsi alebo má na ňom účasť, alebo
f) plánuje spáchanie činu uvedeného v odseku 1 v úmysle spáchať alebo umožniť jeho spáchanie.
5
Č: 3
O: 9
„závažná trestná činnosť“ trestné činy uvedené v prílohe II, za ktoré možno podľa vnútroštátneho práva členského štátu uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov.
N
návrh zákona
Príloha č. 3
O: 1
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
P: k
P: l
P: m
P: n
P: o
P: p
P: q
P: r
P: s
P: t
P: u
P: v
P: w
P: x
P: y
P: z
P: aa
Kategórie trestných činov podľa § 69h ods. 1 sú:
vražda, ublíženie na zdraví,
nedovolené odoberanie orgánov, tkanív a buniek,
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
nedovolené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
obchodovanie s ľuďmi,
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
lúpež,
znásilnenie,
sexuálne zneužívanie a výroba detskej pornografie,
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie
legalizácia príjmu z trestnej činnosti a falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov,
počítačová kriminalita,
poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva, falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty a nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
falšovanie a pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia,
priemyselná špionáž a trestné činy proti priemyselným právam,
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
účasť na zločinnom spolčení,
nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
trestné činy proti životnému prostrediu,
sabotáž,
korupcia,
falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a obchodovanie s takými listinami,
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu, prevádzačstvo,
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu.
Ú
Č: 3
O: 10
„depersonalizovať maskovaním dátových prvkov“ je zneviditeľniť tie dátové prvky, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu dotknutej osoby.
N
návrh zákona
§ 69m
O: 2
Po šiestich mesiacoch od získania záznamu o cestujúcom sa pseudonymizujú tieto dátové prvky alebo väzby medzi nimi:
a)meno a priezvisko cestujúceho vrátane mena a priezviska ďalších cestujúcich, ak súčasťou jedného lokalizačného údaju záznamu o cestujúcom,
b)štátna príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia a kontaktné údaje cestujúceho,
c)typ, číslo, štát vydania a dátum uplynutia platnosti dokladu totožnosti alebo cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
d)informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
e)informácie o častých cestujúcich,
f)všeobecné poznámky, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu
Ú
6
identifikáciu cestujúceho,
g)názov leteckého dopravcu, číslo letu, dátum, čas a miesto odletu lietadla a dátum, čas a miesto príletu lietadla.
Č: 4
O: 1
Každý členský štát zriadi alebo určí orgán zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti alebo podriadený útvar takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako „útvar informácií o cestujúcich“ (ďalej len „PIU“).
N
návrh zákona
§ 69h
O: 2
Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným útvarom Policajného zboru, ktorý zabezpečuje plnenie úloh podľa tejto hlavy.
Ú
Č: 4
O: 2
PIU je zodpovedný za:
a) zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov, ich uchovávanie a spracúvanie týchto údajov a za prenos týchto údajov alebo výsledky ich spracúvania príslušným orgánom uvedeným v článku 7;
b) výmenu údajov PNR a aj výsledkov spracúvania týchto údajov s PIU iných členských štátov a s Europolom v súlade s článkami 9 a 10.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 2
Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným útvarom Policajného zboru, ktorý zabezpečuje plnenie úloh podľa tejto hlavy.
Ú
Č: 4
O: 3
Členmi personálu PIU môžu byť osoby vyslané príslušnými orgánmi. Členské štáty poskytnú PIU primerané zdroje na plnenie ich úloh.
N
návrh zákona
zákon o správe majetku
§ 69h
O: 2
§ 3
O: 1
O: 3
Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným útvarom Policajného zboru, ktorý zabezpečuje plnenie úloh podľa tejto hlavy.
Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy.
Správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Ú
Č: 4
O: 4
Dva alebo viaceré členské štáty (ďalej len „zúčastňujúce sa členské štáty“) môžu zriadiť alebo určiť jediný orgán, ktorý bude konať ako ich PIU. Takýto PIU sa zriadi v jednom zo zúčastnených členských štátov a považuje sa za vnútroštátny PIU všetkých zúčastnených členských štátov. Zúčastnené členské štáty sa spolu dohodnú na podrobných pravidlách fungovania PIU a rešpektujú požiadavky stanovené v tejto smernici.
D
Č: 4
O: 5
Každý členský štát zašle oznámenie Komisii do jedného mesiaca po zriadení svojho PIU a svoje oznámenie môže kedykoľvek zmeniť. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.
N
zákon č. 575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 5
O: 1
PIU vymenuje zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za monitorovanie spracovania údajov PNR a uplatňovanie príslušných záruk.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 44
O: 1
P: a
§ 46
O: 1
P: b
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak
spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
Zodpovedná osoba najmä
monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
Ú
7
Č: 5
O: 2
Členské štáty poskytnú zodpovednej osobe prostriedky na účinné a nezávislé vykonávanie ich povinností a úloh podľa tohto článku.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 45
O: 1
O: 2
O: 3
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 potrebnú súčinnosť; najmä povinní jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa alebo štatutárnemu orgánu sprostredkovateľa.
Ú
Č: 5
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá osoba mala právo obrátiť sa na zodpovednú osobu, ktorá plní úlohu jednotného kontaktného miesta, so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania uvedených údajov PNR.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 45
O: 4
Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.
Ú
Č: 6
O: 1
Údaje PNR prenesené leteckými dopravcami zhromažďuje PIU príslušného členského štátu podľa článku 8. Ak údaje PNR prenesené leteckými dopravcami obsahujú údaje iné ako údaje zo zoznamu uvedeného v prílohe I, PIU tieto údaje ihneď po ich prijatí natrvalo vymaže.
N
návrh zákona
zákon o ochrane osobných údajov
§ 69i
O: 1
§ 69h
O: 3
§ 23
O: 2
P: d
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v leteckej informačnej príručke.27ef) Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich takéto funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
Ú
Č: 6
O: 2
P: a
PIU spracúva údaje PNR iba na tieto účely:
a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich plánovaným príletom do členského štátu alebo odletom z neho s cieľom identifikovať osoby, ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 7 a v relevantných prípadoch Europol v súlade s článkom 10 ďalej preskúmať vzhľadom na to, že by sa mohli podieľať na teroristických trestných činoch alebo závažnej trestnej činnosti;
N
návrh zákona
§ 69j
O: 1
P: a
§ 69j
O: 2
Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom
posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie Slovenskej republiky alebo odletom z územia Slovenskej republiky a poskytuje výsledok posudzovania podľa odseku 2,
Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva za účelom identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti s vybraným trestným činom alebo za účelom pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by sa mali ďalej preskúmať príslušným orgánom alebo Europolom, národná ústredňa najskôr preskúma individuálne neautomatizovanými prostriedkami a po preskúmaní ich poskytne príslušnému orgánu alebo Europolu na prijatie ďalších opatrení, ak je to potrebné.
Ú
Č: 6
O: 2
PIU spracúva údaje PNR iba na tieto účely:
b) reagovanie na individuálnom základe na riadne odôvodnenú,
N
návrh zákona
§ 69j
O: 1
Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom
Ú
8
P: b
dostatočne podloženú žiadosť príslušných orgánov o poskytnutie a spracovanie údajov PNR v konkrétnych prípadoch na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a poskytnutie výsledkov takéhoto spracúvania príslušným orgánom, prípadne Europolu, a.
P: b
O: 4
O: 5
poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.
Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania podľa odseku 1 písm. b) môže byť poskytnutý národnou ústredňou príslušnému orgánu a Europolu výlučne na prijatie ďalších opatrení pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo pri pátraní po páchateľovi vybraného trestného činu.
Č: 6
O: 2
P: c
PIU spracúva údaje PNR iba na tieto účely:
c) analýza údajov PNR na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa odseku 3 písm. b) s cieľom identifikovať osoby, ktoré sa môžu podieľať na teroristických trestných činoch alebo závažnej trestnej činnosti.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 1
P: c
Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom
analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa písmena a).
Ú
Č: 6
O: 3
P: a
Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 2 písm. a) PIU môže:
a) porovnať údaje PNR s databázami, ktoré relevantné na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, vrátane databáz hľadaných osôb alebo vecí, alebo osôb alebo vecí, na ktoré bol vydaný zápis, a to v súlade s normami Únie a medzinárodnými a vnútroštátnymi normami vzťahujúcimi sa na takéto databázy.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 6
Pri postupoch podľa odseku 1 písm. a) a b) je národná ústredňa oprávnená porovnávať záznam o cestujúcom s údajmi v iných informačných systémoch.
Ú
Č: 6
O: 3
P: b
Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 2 písm. a) PIU môže:
b) spracúvať údaje PNR na základe vopred stanovených kritérií.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 3
Posudzovanie cestujúcich podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií vopred určených národnou ústredňou v spolupráci s príslušnými orgánmi. Kritéria musia byť cielené, primerané a konkrétne a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov.
Ú
Č: 6
O: 4
Každé posudzovanie cestujúcich pred ich plánovaným príletom do členského štátu alebo odletom z neho vykonávané podľa odseku 3 písm. b) na základe vopred určených kritérií sa vykonáva nediskriminačným spôsobom. Tieto predurčené kritériá musia byť cielené, primerané a konkrétne. Členské štáty zabezpečia, aby tieto kritériá stanovovali a pravidelne preskúmavali útvary PIU v spolupráci s príslušnými orgánmi uvedenými v článku 7. Kritéria sa v žiadnom prípade nezakladajú na rasovom alebo etnickom pôvode osoby, jej politickom zmýšľaní, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, zdraví, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 3
Posudzovanie cestujúcich podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií vopred určených národnou ústredňou v spolupráci s príslušnými orgánmi. Kritéria musia byť cielené, primerané a konkrétne a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov.
Ú
Č: 6
O: 5
Ćlenské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne lustrácie, ktoré výsledkom automatizovaného spracúvania údajov PNR vykonaného podľa odseku 2 písm. a), individuálne preskúmali neautomatizovanými prostriedkami s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 7 podnikol kroky podľa vnútroštátneho práva.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 2
Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva za účelom identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti s vybraným trestným činom alebo za účelom pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by sa mali ďalej preskúmať príslušným orgánom alebo Europolom, národná ústredňa najskôr preskúma individuálne neautomatizovanými prostriedkami a po preskúmaní ich poskytne príslušnému orgánu alebo Europolu na prijatie ďalších opatrení, ak je to potrebné.
Ú
9
Č: 6
O: 6
PIU členského štátu prenesie údaje PNR, ktoré sa týkajú osôb identifikovaných podľa odseku 2 písm. a) alebo výsledok spracúvania uvedených údajov na ďalšie preskúmanie príslušným orgánom toho istého členského štátu uvedeným v článku 7. Tieto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe a v prípade automatizovaného spracúvania údajov PNR po individuálnom preskúmaní neautomatizovanými prostriedkami.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 2
Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva za účelom identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti s vybraným trestným činom alebo za účelom pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by sa mali ďalej preskúmať príslušným orgánom alebo Europolom, národná ústredňa najskôr preskúma individuálne neautomatizovanými prostriedkami a po preskúmaní ich poskytne príslušnému orgánu alebo Europolu na prijatie ďalších opatrení, ak je to potrebné.
Ú
Č: 6
O: 7
Členské štáty zabezpečia, aby mala zodpovedná osoba prístup ku všetkým údajom spracúvaným útvarom PIU. Ak sa zodpovedná osoba domnieva, že spracúvanie akýchkoľvek údajov nebolo zákonné, môže postúpiť vec vnútroštátnemu dozornému orgánu.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 45
O: 2
§ 46
O: 1
P: d
P: e
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 potrebnú súčinnosť; najmä povinní jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí.
Zodpovedná osoba najmä
spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
Ú
Č: 6
O: 8
Uchovávanie, spracúvanie a analýza údajov PNR útvarom PIU sa uskutočňuje výhradne na bezpečnom mieste alebo miestach na území členských štátov.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 39
O: 1
O: 2
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezákonné zničenie, strata, zmena alebo neoprávnené poskytnutie prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto osobným údajom.
Ú
Č: 6
O: 9
Dôsledky posúdenia cestujúcich podľa odseku 2 písm. a) tohto článku nesmú ohroziť právo na vstup osôb, ktoré požívajú právo Únie na voľný pohyb na území dotknutého členského štátu, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (1). Okrem toho ak sa posúdenia vykonávajú vo vzťahu k letom vnútri medzi členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (2), dôsledky takýchto posúdení musia byť v súlade s uvedeným nariadením.
N
zákon o pobyte cudzincov
§ 11
O: 1
O: 2
Policajný útvar na hraničnom priechode môže občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie zamietnuť vstup cez vonkajšiu hranicu iba v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že závažným spôsobom ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu verejného zdravia.
Rozhodnutie o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku musí vychádzať výlučne z osobného správania tejto osoby, pričom osobné správanie musí predstavovať bezprostrednú a dostatočne vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. Trestné činy spáchané v minulosti občanom Únie alebo rodinným príslušníkom občana Únie nie bez spojenia s dôvodným podozrením zo závažného ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku dôvodom na zamietnutie vstupu.
Ú
10
O: 3
§ 12
O: 1
Policajný útvar pri rozhodovaní o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie posudzuje každý prípad individuálne. Dôvody na zamietnutie vstupu uvedené v odseku 1 nesmú byť využívané pre ekonomické účely. Posudzovanie ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku pri zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie nesmie byť založené na všeobecnej prevencii.
Policajný útvar na hraničnom priechode je oprávnený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny odoprieť vstup podľa osobitného predpisu. 28)
26) Čl. 13 nariadenia (ES) č. 562/2006.
Č: 7
O: 1
Každý členský štát prijme zoznam príslušných orgánov, ktoré oprávnené žiadať od PIU údaje PNR alebo výsledky spracúvania týchto údajov alebo ich od nich prijímať s cieľom ďalej preskúmať tieto informácie alebo prijať náležité opatrenia na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 6
Príslušným orgánom sa rozumie ministerstvo, Policajný zbor, okrem národnej ústredne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súd, prokuratúra, finančná správa, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská polícia, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
N
Č: 7
O: 2
Orgány uvedené v odseku 1 orgány s právomocou v oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.
N
návrh zákona
§ 69h
O: 6
Príslušným orgánom sa rozumie ministerstvo, Policajný zbor, okrem národnej ústredne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súd, prokuratúra, finančná správa, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská polícia, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
Ú
Č: 7
O: 3
Na účely článku 9 ods. 3 každý členský štát oznámi Komisii zoznam príslušných orgánov do 25. mája 2017 a svoje oznámenie môže kedykoľvek zmeniť. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie
N
zákon č. 575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 7
O: 4
Údaje PNR a výsledky spracúvania týchto údajov, ktoré boli doručené PIU môžu príslušné orgány členského štátu ďalej spracúvať iba na konkrétne účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.
N
návrh zákona
§ 69j
O: 2
Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva za účelom identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti s vybraným trestným činom alebo za účelom pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by