1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich
Právne predpisy Slovenskej republiky
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
2.návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704) (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
3.zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
4.zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov
5.zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len („zákon o pobyte cudzincov“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Člá-nok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Cieľom tejto smernice je zlepšiť hraničné kontroly a bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu tým, že dopravcovia vopred oznámia údaje o cestujúcich príslušným vnútroštátnym orgánom.
N
návrh zákona
§ 69n
O: 1
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa prílohy č. 4 písm. a) g), ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ei) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje sa poskytujú zo záznamu o cestujúcom podľa § 69i ods. 3 písm. b).
Ú
Č: 2
P: a
Na účely tejto smernice:
”dopravca” je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje leteckú dopravu cestujúcich;
N
letecký zákon
§ 2
P: g
Podľa tohto zákona sa rozumie
leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu1) leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy,
Ú
P: b
”vonkajšie hranice” znamenajú vonkajšie hranice členských štátov s tretími krajinami;
N
zákon o pobyte cudzincov
§ 3
Kontrolu hraníc na vonkajšej hranici zabezpečuje útvar Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“) na základe zákona, osobitného predpisu13) alebo medzinárodnej zmluvy14) na hraničnom priechode, v blízkosti vonkajšej hranice a v prihraničnom území vonkajšej hranice.
13) Napríklad nariadenie (ES) č. 562/2006, nariadenie (ES) č. 810/2009.
14) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach (oznámenie č. 2/1995 Z. z.).
Ú
P: c
”hraničná kontrola” znamená kontrolu, vykonávanú na hranici, ako reakciu výlučne na úmysel prekročiť túto hranicu, bez ohľadu na akékoľvek iné úvahy;
N
zákon o pobyte cudzincov
§ 8
O: 1
Hraničnú kontrolu23) je oprávnený vykonať príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“).
23) Čl. 2 ods. 10 a čl. 7 nariadenia (ES) č. 562/2006.
Ú
P: d
”hraničný priechod” znamená akýkoľvek priechod,
N
zákon
§ 4
Hraničným priechodom na vonkajšej hranici je
Ú
2
ktorý príslušné orgány povolili na prekračovanie vonkajších hraníc;
o pobyte cudzincov
O: 1
a) miesto určené medzinárodnou zmluvou na vstup a výstup, na prejazd dopravných prostriedkov a na prepravu tovaru cez vonkajšiu hranicu,
b) verejné letisko, ktorému bolo udelené povolenie na prevádzkovanie letov do tretích krajín alebo letov z tretích krajín podľa osobitného predpisu (ďalej len „medzinárodné letisko“).
P: e
výrazy ”osobné údaje”, ”spracovanie osobných údajov” a ”registračný systém osobných údajov” majú význam podľa definície v článku 2 smernice 95/46/ES.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 2
§ 5
P: l
Osobnými údajmi údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Na účely tohto zákona sa rozumie
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
Ú
Č: 3
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom ustanoviť pre dopravcov povinnosť oznamovať do skončenia odbavenia na žiadosť orgánov, zodpovedných za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach, informácie týkajúce sa cestujúcich, ktorých budú títo dopravcovia dopravovať k povolenému hraničnému priechodu, cez ktorý tieto osoby budú vstupovať na územie členského štátu.
N
návrh zákona
§ 69i
O: 1
V: 1
§ 69i
O: 3
P: b
§ 69n
O: 1
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie.
Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom
bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden cestujúci už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť.
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa prílohy č. 4 písm. a) g), ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ei) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje sa poskytujú zo záznamu o cestujúcom podľa § 69i ods. 3 písm. b).
Ú
O: 2
Uvedené informácie musia zahrnovať tieto údaje:
– počet a druh použitého cestovného kladu,
– štátna príslušnosť,
– celé meno,
– dátum narodenia,
– hraničný priechod pre vstup na územie členských štátov,
– číselný znak dopravy,
– čas odchodu a príchodu pri doprave,
celkový počet cestujúcich, ktoré prepravované touto dopravou,
– počiatočné miesto vstupu na palubu.
N
návrh zákona
§ 69n
O: 1
Príloha č. 4
P: a
P: b
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa prílohy č. 4 písm. a) g), ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ei) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje sa poskytujú zo záznamu o cestujúcom podľa § 69i ods. 3 písm. b).
Záznam o cestujúcom obsahuje
celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,
číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci
Ú
3
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
preukázal, názov krajiny, v ktorej bol vydaný a dátum uplynutia jeho platnosti,
dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu, vrátane čísla letu a názvu leteckého dopravcu,
počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,
celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom, vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po posledné cieľové letisko,
celkový počet cestujúcich,
informácie týkajúce sa spoločných letových kódov,
O: 3
V každom prípade z prenosu vyššie uvedených údajov nevyplývajú povinnosti a zodpovednosti ustanovené v ustanoveniach článku 26 Schengenského dohovoru pre dopravcov v znení doplnenia smernicou 2001/51/ES.
n. a.
Č: 4
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na uloženie sankcií dopravcom, ktorí v dôsledku previnenia neoznámili údaje alebo oznámili neúplné alebo chybné údaje. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že sankcie budú odrádzajúce, účinné a úmerné a taktiež, že:
a) maximálna suma takýchto pokút nebude nižšia ako 5 000 EUR, alebo nebude nižšia ako ekvivalentná suma v národnej mene pri výmennom kurze uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie v deň, v ktorý táto smernica nadobudne účinnosť, pre každú z ciest, v súvislosti s ktorou údaje o cestujúcich neboli oznámené alebo boli oznámené nesprávne; alebo
b) minimálna suma takýchto pokút nebude nižšia ako 3 000 EUR, alebo nebude nižšia ako ekvivalentná suma v národnej mene pri výmennom kurze uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie v deň, v ktorý táto smernica nadobudne účinnosť, pre každú z ciest, v súvislosti s ktorou údaje o cestujúcich neboli oznámené alebo boli oznámené nesprávne.
N
návrh zákona
§ 69o
O: 1
Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.
Ú
O: 2
Táto smernica nebráni členským štátom, aby pre dopravcov, ktorí veľmi vážne porušia povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto smernice, prijali alebo ponechali ostatné sankcie, ako napríklad zákaz pohybu dopravného prostriedku, zabavenie alebo zhabanie dopravného prostriedku, alebo dočasné pozastavenie alebo odobratie prevádzkovej licencie.
D
Č: 5
Členské štáty zabezpečia, aby ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia stanovili účinné právo na obhajobu a na opravné prostriedky pre dopravcov, proti ktorým sa vedie konanie s cieľom uložiť sankcie.
N
návrh zákona
správny poriadok
§ 69o
O: 6
§ 53
Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
Proti rozhodnutiu správneho orgánu účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
Ú
Č: 6
O: 1
V: 1
Osobné údaje, uvedené v článku 3 ods. 1, sa oznamujú orgánom zodpovedným za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach, cez ktoré cestujúci vstúpi na územie členského štátu, pričom účelom je uľahčiť vykonávanie takýchto kontrol s cieľom efektívnejšie bojovať proti nelegálnemu
N
návrh zákona
§ 69i
O: 3
P: b
§ 69n
Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom
bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden cestujúci už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť.
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a
Ú
4
prisťahovalectvu.
O: 2
Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
V: 2
Členské štáty zabezpečia, aby tieto údaje zhromaždili dopravcovia a zabezpečia ich elektronický prenos alebo, v prípade zlyhania prenosu, ich oznámenie akýmkoľvek iným vhodným spôsobom orgánom, ktoré zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol na povolenom hraničnom priechode, cez ktorý daný cestujúci vstúpi na územie členského štátu.
N
návrh zákona
§ 69i
O: 7
O: 8
Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom.27eg) Letecký dopravca je povinný oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.
Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov o cestujúcich, letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať tieto údaje iným vhodným spôsobom so zachovaním rovnakej úrovne bezpečnosti ako v odseku 7.
Ú
V: 3
Orgány, zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol osôb na vonkajších hraniciach, povinné ukladať údaje do dočasného súboru.
N
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú
V: 4
Tieto orgány po vstupe cestujúcich osôb povinné uvedené údaje vymazať do 24 hodín po ich prenose, ak tieto údaje nebudú neskôr potrebné na účely vykonávania zákonom stanovených funkcií orgánov, ktoré zodpovedné za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 95/46/ES.
N
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú
V: 5
Členské štáty povinné prijať nevyhnutné opatrenia, aby uložili dopravcom povinnosť vymazať do 24 hodín od príchodu dopravných prostriedkov podľa článku 3 ods. 1 osobné údaje, ktoré na účely tejto smernice zhromaždili a oznámili hraničným orgánom.
N
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú
V: 6
Členské štáty môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 95/46/ES tiež použiť osobné údaje, uvedené v článku 3 ods. 1, na účely vynutiteľnosti práva.
N
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú
O: 2
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby uložili dopravcom informovať cestujúcich v súlade s ustanoveniami ustanovenými v smernici 95/46/ES. Musia byť v tom zahrnuté aj informácie uvedené v článku 10 písm. c) a v článku 11 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES.
N
zákon o ochrane osobných údajov
§ 19
O: 1
P: e
§ 20
O: 1
P: e
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
Ú
Č: 7
O: 1
V: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5. septembra 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
n. a.
V: 2
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
návrh zákona
Príloha č. 5
B: 2
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004).
Ú
O: 2
Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
Č: 8
Táto smernica nadobúda účinnosť tridsať dní po jej uverejnení
n. a.
5
v Úradnom vestníku Európskej únie.
Č: 9
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.
n. a.
LEGENDA
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)