1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Hlavným dôvodom na novelizáciu zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a tiež zmenu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.
Navrhovaná právna úprava obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR údaje“) pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti. Okrem iného posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní PNR údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia údaje PNR o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Leteckým dopravcom sa neukladá povinnosť zhromažďovať dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať ani sa cestujúcim neukladá povinnosť poskytovať ďalšie údaje okrem tých, ktoré leteckým dopravcom poskytujú. Novelou zákona im vzniká povinnosť priamo zasielať PNR údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Tento útvar ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v návrhu zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu.
Predmetný návrh pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie PNR údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov. Rozsah PNR údajov je špecifikovaný v jednej z príloh predkladaného návrhu. V prípade nesplnenia povinnosti je možné uložiť sankcie leteckým dopravcom v zmysle zákona.
V súvislosti s transpozíciou smernice sa navrhuje taktiež novelizácia zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenia týkajúce sa aktuálneho zberu, uchovávania a spracúvania tzv. API údajov budú presunuté z tohto zákona do novej úpravy v zákone o Policajnom zbore. API údaje časť údajov o cestujúcich, podskupinou PNR údajov, ktoré Policajný zbor aktuálne zbiera a spracúva na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly. Policajný zbor aktuálne vyžaduje API údaje iba z príletov z tretích krajín.
Predmetný návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona predstavuje pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
-Zmluva o fungovaní Európskej únie (Hlava V Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti kapitola 4 Justičná spolupráca v trestných veciach čl. 82 ods. 1 písm. d), kapitola 5 Policajná spolupráca čl. 87 ods. 2 písm. a))
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty:
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov a záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)
2.nelegislatívne akty:
-vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 113, 29.04. 2017)
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení
3
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008)
-smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-25. mája 2018
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-uznesením vlády č. 405 z 21. septembra 2016 bola podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra uložená úloha B.5. predložiť v spolupráci s ministrom dopravy a výstavby a ministrom financií na rokovanie vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti v lehote do 15. mája 2017
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-nebolo začaté
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
-smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich je úplne prebratá v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky
4
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov a záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) (ďalej len „smernica 2016/681“);
-smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004) (ďalej len „smernica 2004/82“)
Termín začiatku a ukončenia PPK
10. 7. 2017 začiatok PPK
14. 7. 2017 ukončenie PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
5. – 17. októbra 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2017
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Smernica 2016/681/EÚ je reakcia na hrozbu, ktorú predstavuje závažná trestná činnosť a terorizmus a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach podľa Schengenského dohovoru. Je potrebná zvýšená spolupráca bezpečnostných orgánov pri zhromažďovaní a výmene osobných údajov o cestujúcich (ďalej len „údaje PNR“) na účely využívania údajov PNR na prevenciu, odhaľovanie a trestné stíhanie terorizmu a závažnej trestnej činnosti.
Údaje PNR neoverené informácie poskytované cestujúcimi, ktoré teraz zhromažďované a uchovávané v rezervačných alebo iných systémoch leteckých dopravcov na ich obchodné účely. Obsahujú niekoľko rôznych druhov informácií, ako dátum letu, informácie o letenke, kontaktné údaje, cestovnú agentúru, u ktorej sa let objednával, použité spôsoby platby, číslo sedadla a informácie o batožine. Využívanie údajov PNR však je prvýkrát regulované predpismi na úrovni uvedenou smernicou 2016/681/EÚ. Ich využívanie Policajným zborom, ako aj spravodajskými službami a ďalšími príslušnými orgánmi, je nevyhnutné na odhaľovanie a zamedzenie bezpečnostných hrozieb a obmedzenie škôd, ktoré v ich dôsledku vznikajú.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
-Uchovávanie a spracúvanie údajov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania a trestného stíhania závažných trestných činov vrátane terorizmu.
-Zvýšenie bezpečnosti v celej Európskej únii výmenou získaných informácií s členskými krajinami EÚ a Europolom.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
-cestujúci zúčastnení na obchodnej leteckej doprave medzi SR a členským štátom alebo treťou krajinou (posádka, ako aj iné lety ako lety v rámci obchodnej leteckej dopravy sú vyňaté z pôsobnosti);
-leteckí dopravcovia vykonávajúci pravidelnú alebo nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi SR a členským štátom EÚ alebo treťou krajinou;
-letiskové spoločnosti (alebo prevádzkovatelia letísk, z ktorých je vykonávaná obchodná letecká doprava);
-poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy.
5
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Transpozícia práva EÚ
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o transpozíciu práva Európskej únie, nebolo možné uplatniť nulový variant. V prípade, ak by Slovenská republika netransponovala príslušné smernice do svojho právneho poriadku, Európska komisia by začala konanie o porušení povinnosti (tzv. infringement proceedings) podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s ktorým sa spája možný následok aj v podobe finančnej sankcie.
Návrhy nesúvisiace s transpozíciou
Podľa súčasnej právnej úpravy je zber a spracovanie časti údajov o cestujúcich tzv. API údajov na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly upravený v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže aktuálne neprebieha automatizovaný prenos API údajov od leteckých dopravcov zložkám Policajného zboru, MV SR vybuduje jeden informačný systém na prijímanie PNR aj API údajov od leteckých dopravcov. Cieľom je odľahčiť leteckých dopravcov od zasielania dvoch skupín údajov o cestujúcich dvom rôznym zložkám Policajného zboru v rôznych časových intervaloch. Návrh zákona vytvára proces v legislatívnych možnostiach práva EÚ, v ktorom letecký dopravca povinnosť zaslať všetky údaje na jedno miesto, kde sa ďalej rozdelia podľa účelu a oprávnených zložiek PZ podľa pôsobnosti smernice 2016/681/EÚ a smernice 2004/82/ES.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
6
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude v dôsledku vybudovania informačného systému na zber, uchovávanie a analýzu PNR údajov a rovnako aj na vybudovanie komunikačných kanálov medzi leteckými dopravcami, členskými štátmi EÚ, Europolom a príslušnými útvarmi ( bezpečnostnými zložkami). Odhadované nákladu 5 000 000,- EUR, ktoré budú pokryté z rozpočtovej kapitoly MV SR.
Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v dôsledku udeľovania pokút nie je možné vyčísliť, nakoľko neexistuje štatistický ukazovateľ, na základe ktorého by bolo možné poskytnúť daný údaj. (Od roku 2012 nebola udelená pokuta za neposkytnutie API údajov, ktorých zber v súčasnosti prebieha. API údaje sú súčasťou PNR údajov).
Pre účely oznamovacích povinností bude potrebné prispôsobiť zo strany leteckých dopravcov IT infraštruktúru na prenos údajov PNR Policajnému zboru metódou „push“. Odhadované priemerné náklady na jedného dopravcu na úpravu IT infraštruktúry z ich strany sú 20 000 EUR ročne.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
pplk. JUDr. Lucia Szlobodová, NUIP ÚMPS PPZ, MV SR,
lucia.szlobodova@minv.sk
,
09610 56 493
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Webové sídlo Ministerstva dopravy a výstavby SR, spolupráca so spolugestorom - MDV SR;
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 11. júla 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, spolu so žiadosťou o skrátenie. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené a pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky
7
a odporúčania:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča celý text v časti 3.3.2 - Nepriame finančné náklady Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie nahradiť nasledujúcou formuláciou, ktorú je potrebné doplniť resp. upraviť podľa potreby: Pre účely oznamovacích povinností bude potrebné prispôsobiť zo strany leteckých dopravcov IT infraštruktúru na prenos údajov PNR Policajnému zboru metódou „push“. Odhadované priemerné náklady na úpravu IT infraštruktúry na jedného dopravcu sú .... EUR.
Odôvodnenie:
V časti 3.3.2 - Nepriame finančné náklady v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné náklady opísať a kvantifikovať minimálne na základe kvalifikovaného odhadu, ak je to možné.
Komisia odporúča v časti 3.3. Administratívne náklady Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie odstrániť druhú vetu začínajúcu: „Na tento účel bude...“
Odôvodnenie:
Obsah vety súvisí s Nepriamymi finančnými nákladmi a v zmysle našej prvej pripomienky ju odporúčame uviesť v časti 3.3.2 - Nepriame finančné náklady.
Komisia žiada v časti 3.3.4 - Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vyplniť predpokladanú výšku nákladov.
Odôvodnenie:
V časti 3.3.4 - Súhrnná tabuľka nákladov regulácie v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné náklady kvantifikovať minimálne na základe kvalifikovaného odhadu, ak je to možné.
Komisia zato, že predkladateľ by mal v bode 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie vyčísliť zmieňované náklady aspoň na 1 podnikateľa
K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom chýba analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Podľa názoru Komisie môže mať materiál aj pozitívny vplyv na rozpočet v súvislosti s navrhovanými pokutami leteckému dopravcovi v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z predmetného návrhu zákona. V nadväznosti na uvedené Komisia žiada v doložke vybraných vplyvov označiť aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, v ktorej budú kvantifikované všetky vplyvy na rozpočet verejnej správy v súlade s § 33 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v
8
bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
9
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Leteckí dopravcovia, ktorí vykonávajú pravidelnú alebo nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi SR a členským štátom EÚ alebo treťou krajinou.
Predkladaným návrhom bude celkovo odhadom ovplyvnených 24 leteckých dopravcov s prevádzkovou licenciou alebo rovnocenným dokladom, ktoré nevydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vykonávajúcich obchodnú leteckú dopravu medzi SR a členským štátom alebo treťou krajinou a 3 leteckí dopravcovia s prevádzkovou licenciou vydanou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Počet leteckých dopravcov je odhadovaný na základe pravidelných a nepravidelných leteckých dopravných služieb medzi SR a členským štátom alebo treťou krajinou počas zimnej sezóny 2016/17 a letnej sezóny 2017.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
MV SR vykonalo vo februári 2017 konzultácie so zástupcami letiskovej spoločnosti Letisko M.R. Štefánika Airport Bratislava, a.s. (BTS), letiskovej spoločnosti Letisko Poprad Tatry, a.s., leteckými dopravcami Go2Sky, spol. s r. o. a AirExplore, s. r. o. Diskutovalo sa predovšetkým o procedúre a formátoch zasielania údajov PNR Policajnému zboru.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
-
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Pre účely oznamovacích povinností bude potrebné prispôsobiť zo strany leteckých dopravcov IT infraštruktúru na prenos údajov PNR Policajnému zboru metódou „push“. Odhadované priemerné náklady na úpravu IT infraštruktúry na jedného dopravcu sú 20 000 EUR ročne.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie
10
reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Leteckí dopravcovia budú mať povinnosť zasielať údaje PNR Policajnému zboru 24 hodín pred plánovaným odletom alebo príletom a bezodkladne po uzatvorení letu, teda keď nemôže nikto vystúpiť ani nastúpiť. Leteckí dopravcovia budú povinní informovať Policajný zbor o nimi zvolenom formáte údajov a prenosových protokoloch na prenos údajov PNR.
Leteckí dopravcovia budú povinní informovať cestujúcich o prenose ich údajov z rezervačných systémov a podobných systémov Policajnému zboru na ďalšie spracovanie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
20 000,-
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Navrhovaná právna úprava zavádza povinnosť zasielať údaje PNR, ktoré majú leteckí dopravcovia k dispozícií, Policajnému zboru v určitých časových intervaloch. Formát údajov a kanál na zasielanie dát je ustanovený vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. L 113, 29. 04. 2017), pričom možnosti vychádzali z aktuálnej praxe medzi leteckými dopravcami. Letecký dopravca si môže zvoliť daný formát a kanál a oznámi ho Policajnému zboru, ktorý bude údaje prijímať vo forme zvolenej daným leteckým dopravcom. V prípade, ak letecký dopravca nepoužíva jeden z možných formátov, MV SR vybuduje technické prostredie na prenos údajov PNR, cez ktoré bude možné posielať dané údaje. Uvedené podmienky budú rovnaké pre všetkých leteckých dopravcov vykonávajúcich obchodnú leteckú dopravu v rámci celej EÚ.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
11
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nebude mať vplyv
12
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ide o aktualizáciou právneho aktu Európskej únie týkajúceho sa Europolu.
K bodu 2
K § 69h ods. 1
Ide o transpozíciu čl. 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 smernice 2016/681, kde sa definuje predmet a rozsah pôsobnosti jej právnej úpravy. Záznamy o leteckých cestujúcich sa môžu využívať len pri predchádzaní, odhaľovaní a stíhaní vybraných trestných činoch, ktoré uvedené v prílohe č. 3 (terorizmus a iné závažné trestné činy, za ktoré možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody najmenej tri roky).
K § 69h ods. 2
Ide o transpozíciu čl. 4 ods. 1 a 2 smernice 2016/681, kde sa definuje útvar zodpovedný za zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie PNR údajov a za ich prenos príslušným orgánom, iným štátom a Europolu.
V Slovenskej republike bude týmto útvarom Národná ústredňa informácií o pasažieroch zriadená na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, rovnako ako ostatné ústredne (SIRENE, Interpol, Europol).
K § 69h ods. 3
Ide o transpozíciu definícii zavedených v čl. 3 ods. 2 smernice 2016/681 ako je samotný záznam o leteckom cestujúcom, let mimo Európskej únie a let v rámci Európskej únie. Zároveň sa tu vymedzujú príslušné orgány (čl. 7 smernice 2016/681), ktoré budú oprávnené prijímať PNR údaje a žiadať PNR údaje alebo výsledky ich spracúvania od národnej ústredni. Vymedzenie príslušných orgánov korešponduje s útvarmi podieľajúcimi sa na prevencii, odhaľovaní a stíhaní terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti.
K § 69h ods. 4
Ide o transpozíciu čl. 7 ods. 5 smernice 2016/681, kde sa uvádza, že spracúvaním PNR údajov v zmysle smernice nie dotknuté osobitné predpisy o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach. Medzinárodná justičná spolupráca je upravená v § 6 a piatej hlave Trestného poriadku. Príslušný orgán môže požiadať národnú ústredňu o PNR údaje alebo výsledky ich analýzy ako dôkaz na účely trestného konania.
K § 69i ods. 1
Ide o transpozíciu čl. 1 ods. 1 písm. a) a čl. 2 ods. 2 smernice 2016/681, kde sa ukladá povinnosť leteckému dopravcovi zasielať PNR údaje o všetkých pasažieroch na letoch z územia mimo Európskej únie do Slovenskej republiky a naopak. Podľa čl. 2 ods. 1 smernice 2016/681 môžu členské štáty uložiť povinnosť aj leteckým dopravcom, ktorí uskutočňujú lety medzi Slovenskou republikou a inými štátmi Európskej únie, aby posielali PNR údaje národnej ústredni. V tomto ustanovení sa definuje spôsob uverejnenia povinnosti na konkrétne lety a ich dátum účinnosti v leteckej informačnej príručke, ktorá je portálom výmeny informácii medzi leteckými dopravcami a inými zainteresovanými subjektmi. Týmto spôsobom informovania sa zabezpečuje praktický a efektívny spôsob doručenia informácie leteckým spoločnostiam a iným subjektom v leteckej doprave. V zmysle smernice
13
sa informácia o zbere údajov z letov v rámci Európskej únie oznamuje Európskej komisii a uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, čím sa zabezpečuje po právnej stránke informovanie dotknutých subjektov.
K § 69i ods. 2
Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 1 druhej vety smernice 2016/681, kde sa definuje letecký dopravca, ktorý je zodpovedný za prenos PNR údajov pri lete pod spoločnými letovými kódmi.
K § 69i ods. 3
Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 3 smernice 2016/681, podľa ktorého letecký dopravca zasiela PNR údaje v časovom intervale 48 až 24 hodín pred plánovaným odletom a bezodkladne po uzatvorení letu. Tieto časové intervaly určené z dôvodu vytvorenia časového priestoru pre analýzu údajov v predstihu. Uzatvorenie letu znamená moment, kedy leteckí cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a nikto nemôže nastúpiť alebo vystúpiť. Bezodkladne znamená hneď ako je to možné, čiže po tom, čo letecký dopravca alebo nim zazmluvnený subjekt (handlingový partner) zaznamená posledný záznam o cestujúcom, pošle tieto aktualizované údaje národnej ústredni. Iné časové upresnenie slova „bezodkladne“ nie je z legislatívneho hľadiska možné, keďže nie je nikde definované, ale vychádzajúc z aplikačnej praxe, ide o interval zvyčajne kratší ako 30 minút.
K § 69i ods. 4
Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 5 smernice 2016/681, podľa ktorého v prípade odôvodnenej naliehavej potreby získania PNR údajov ako reakcie na konkrétnu hrozbu môže národná ústredňa vyžiadať údaje PNR kedykoľvek aj mimo časový interval ustanovený v § 69i ods. 3.
K § 69i ods. 5
Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 4 smernice 2016/681, podľa ktorého letecký dopravca posiela v každom dátovom balíku iba zmenené a doplnené údaje oproti údajom v už skôr zaslanom zázname o leteckom cestujúcom.
K § 69i ods. 6
Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 1 smernice 2016/681, podľa ktorého letecký dopravca zasiela PNR údaje v rozsahu. v akom tieto údaje zhromaždil počas bežného výkonu svojich činností, ako aj o legislatívne jednoznačné vyjadrenie bodu 8 preambuly (recitálu) k smernici 2016/681, podľa ktorého sa leteckým dopravcom nemajú ukladať žiadne povinnosti zhromažďovať akékoľvek dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať.
K § 69i ods. 7
Ide o transpozíciu čl. 16 ods. 2 poslednej vety a ods. 3 smernice 2016/681. Spoločné protokoly a formáty stanovené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich. Tieto protokoly a formáty musia byť používané na prenos údajov PNR od leteckej spoločnosti národnej ústredni, pričom dopravca ním vybraný protokol a formát oznámi národnej ústredni.
K § 69i ods. 8
Ide o transpozíciu čl. 16 ods. 1 druhej vety smernice 2016/681. Protokoly a formáty uvedené podľa odseku 7 musia byť používané na prenos údajov PNR od leteckého dopravcu
14
národnej ústredni okrem prípadov, keď nastane technická porucha. V tomto prípade je povinný letecký dopravca zaslať údaje iným bezpečným spôsobom bezodkladne po zistení tejto poruchy.
K § 69j ods. 1
Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 2 smernice 2016/681. Národná ústredňa môže PNR údaje spracúvať výlučne na automatickú lustráciu cestujúcich v národných a medzinárodných policajných operatívnych a pátracích databázach, na zaslanie odpovede k dožiadaniu informácií od príslušných orgánov alebo Europolu a na vlastnú analýzu PNR údajov s cieľom identifikácie neznámych páchateľov, obetí trestných činov a potenciálnych rizík na základe špecifických kritérií.
K § 69j ods. 2 a 3
Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 3 6 smernice 2016/681. Každý letecký cestujúci sa bude na základe PNR údajov zaslaných leteckým dopravcom automaticky lustrovať v jednotlivých relevantných databázach, na základe vopred zadaných kritérií za účelom identifikovať potenciálne rizikového cestujúceho voči ktorému by sa mali prijať nejaké ďalšie bezpečnostné opatrenia. Tieto kritéria nesmú byť kvôli ochrane základných ľudských práv cestujúcich diskriminačné, musia byť dostatočne konkrétne, primerané a cielené a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov (napríklad rasový pôvod, náboženské vyznanie, politické zmýšľanie, sexuálna orientácia, atď.).
Národná ústredňa musí všetky tzv. hity preskúmať individuálne, aby nedochádzalo k neoprávnenému zásahu do práv osôb. Cieľom je vylúčiť možné pochybnosti pri automatizovanom posudzovaní. Následne spracované záznamy národná ústredňa distribuuje podľa potreby príslušným orgánom.
K § 69j ods. 4 a 5
Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 2 písm. b) smernice 2016/681. Vyžiadanie PNR údajov príslušnými orgánmi musí byť opodstatnené. V tejto súvislosti smernica 2016/681 umožňuje prenos údajov z národnej ústredne len na individuálnom základe, pričom žiadosť musí byť riadne odôvodnená. Tento princíp je zachovaný pri prenose údajov zo systému PNR komukoľvek príslušným orgánom, iným členským štátom, ako aj tretím krajinám. Cieľom je ochrana osobných údajov a oprávnené a odôvodnené nakladanie s údajmi cestujúcich mimo systém PNR a národnú ústredňu.
K § 69j ods. 6
Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 3 písm. a) smernice 2016/681, podľa ktorého sa PNR údaje môžu porovnávať s databázami, ktoré relevantné na účely prevencie, odhaľovania a stíhania vybraných trestných činov (najmä operatívne a pátracie databázy).
K § 69k ods. 1
Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 a 4 smernice 2016/681. Národná ústredňa je oprávnená žiadať od podobných útvarov v iných členských krajinách PNR údaje alebo výsledky ich spracovania, ktoré ešte neboli pseudonymizované (maskované, t. j. nie je možná priama identifikácia osoby na základe osobných údajov), ak je to potrebné na vymedzené účely. Národná ústredňa je tiež oprávnená žiadať podobný útvar v iných členských krajinách o osobitné vyžiadanie PNR údajov od leteckého dopravcu (napríklad mimo stanovené časy zasielania balíkov PNR údajov).
15
K § 69k ods. 2
Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 poslednej vety smernice 2016/681. Toto ustanovenie nadväzuje na predchádzajúci odsek 1, podľa ktorého národná ústredňa môže žiadať od podobných útvarov v iných členských krajinách aj tie PNR údaje alebo výsledky ich spracovania, ktoré staršie ako šesť mesiacov a boli pseudonymizované (maskované). Vyžiadanie takýchto starších údajov však podlieha osobitnému zdôvodneniu opodstatnenosti takejto žiadosti.
K § 69k ods. 3
Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 1 druhej vety smernice 2016/681. Národná ústredňa je oprávnená prijímať PNR údaje a výsledky ich analýz od podobných útvarov v iných členských krajinách. Tieto informácie môže národná ústredňa zaslať ďalej príslušným orgánom, ak je predpoklad ich využitia na vymedzené účely.
K § 69k ods. 4
Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 5 druhej časti prvej vety smernice 2016/681. Národná ústredňa je oprávnená po nájdení „pozitívneho“ záznamu o leteckom cestujúcom poskytnúť PNR údaje a výsledky analýzy inému členskému štátu, či na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy v prípade hrozby pre dotknutý členský štát.
K § 69k ods. 5
Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 a čl. 12 ods. 5 smernice 2016/681. Toto ustanovenie upravuje oprávnenie národnej ústredni poskytovať zo svojho systému PNR údaje a výsledky ich analýzy podobným útvarom a príslušným orgánom iných členských štátov. Rovnako ako v predchádzajúcich ustanoveniach tohto paragrafu, vyžaduje sa zdôvodnenie zo strany žiadateľa.
K § 69l ods. 1
Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 a čl. 11 ods. 1 a 2 smernice 2016/681. Toto ustanovenie upravuje výmenu PNR údajov s tretími krajinami. Podmienky a rozsah výmeny PNR údajov budú ustanovené buď medzinárodnou zmluvou, ktorá sa uzatvorí s tretími krajinami alebo za splnenia podmienok ustanovených smernicou 2016/681 a smernicou 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov (ktorá sa transponuje v rámci nového zákona o ochrane osobných údajov – tlač 704).
Smernica 2016/681 upravuje aj možnosť „preposlať“ získané PNR údaje ďalšiemu tretiemu štátu, avšak len so súhlasom národnej ústredne (napr. Kanada prepošle PNR údaje získané od národnej ústredne spolu s PNR údajmi získanými zo svojich letov Austrálii).
K § 69l ods. 2
Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 1 písm. c) smernice 2016/681. V tomto ustanovení sa oprávňuje iný členský štát poskytnúť tretiemu štátu PNR údaje a výsledky analýzy získané od národnej ústredne, ale len s jej súhlasom.
K § 69l ods. 3
Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 1 písm. c) smernice 2016/681. V tomto ustanovení sa oprávňuje národná ústredňa poskytnúť tretiemu štátu PNR údaje a výsledky analýzy získané od iného členského štátu, ale len s jeho súhlasom.
16
K § 69l ods. 4 a 5
Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 2 smernice 2016/681, ktorý umožňuje výnimku z udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 2 a 3, ak ho z hľadiska bezprostrednej hrozby nie je možné získať včas. V takom prípade národnej ústredni vzniká povinnosť dodatočne informovať dotknutý členský štát, že boli poskytnuté PNR údaje tretej krajine bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
K § 69l ods. 6
Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 4 smernice 2016/681. Akýkoľvek prenos PNR údajov a výsledkov ich analýzy mimo územie Európskej únie sa oznamujú zodpovednej osobe podľa zákona o ochrane osobných údajov.
K § 69m ods. 1
Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 1 smernice 2016/681. Všetky PNR údaje musia byť po piatich rokoch vymazané z informačného systému PNR; to sa však netýka PNR údajov, ktoré ďalej zákonne využívané (už však nie súčasťou samotného informačného systému PNR).
K § 69m ods. 2
Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 2 smernice 2016/681, ktorý zakladá povinnosť maskovať údaje alebo väzby medzi explicitne vymenovanými údajmi. Cieľom je zabezpečiť vyššiu ochranu osobných údajov.
K § 69m ods. 3
Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 3 smernice 2016/681. Toto ustanovenie nadväzuje na odsek 2 tohto paragrafu. Maskované údaje alebo väzby medzi nimi (po ich demaskovaní, obnovení, teda v úplnom pôvodnom rozsahu) sa môžu poskytnúť príslušnému orgánu alebo inému štátu len na základe opodstatnenej žiadosti a so súhlasom prezidenta Policajného zboru, alebo ním poverenej osoby.
K § 69m ods. 4
Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 5 smernice 2016/681. Národná ústredňa môže uchovávať analýzy PNR údajov len do momentu zaslania tejto analýzy príslušnému orgánu, podobnému útvaru informácií o pasažieroch z inej krajiny alebo Europolu.
K § 69m ods. 5
Ide o transpozíciu čl. 13 ods. 6 smernice 2016/681, ktorý zavádza povinnosť národnej ústredni uchovávať všetky žiadosti o poskytnutie alebo prenos PNR údajov.
K § 69m ods. 6
Ide o transpozíciu čl. 13 ods. 6 poslednej vety smernice 2016/681, ktoré výslovne ustanovuje dobu uchovávania logov (záznamov o činnosti) v informačnom systéme PNR.
K § 69m ods. 7
Ide o transpozíciu čl. 13 smernice 2016/681. Tento článok smernice odkazuje na všeobecné ustanovenia ochrany osobných údajov v Európskej únii a na rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV, ktoré je nahradené smernicou 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ustanovenia týkajúce sa všeobecnej ochrany osobných údajov
17
Policajným zborom budú upravené v zákone o ochrane osobných údajov, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese (tlač 704).
K § 69n
Týmto ustanovením sa transponuje smernica Rady 2004/82/ES o povinnosti leteckých dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (tzv. API údaje) a primerane bod 18 prílohy č. 1 smernice 2016/681. Povinnosť leteckých dopravcov poskytovať API údaje podľa § 108 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov sa kvôli jednotnosti právnej úpravy, ktorá sa týka leteckých dopravcov, prenáša do zákona o Policajnom zbore. Ustanovenie špecifikuje okruh útvarov, ktorým sa poskytujú API údaje na účel uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou. API údaje z letov z krajín mimo schengenský priestor do Slovenskej republiky môžu byť v zmysle smernice 2004/82/ES použité len do 24 hodín.
K § 69o
Za neposkytnutie záznamu o leteckom cestujúcom, resp. za jeho poskytnutie v rozpore s pravidlami nastavenými v § 69i, sa navrhuje sankčné opatrenie vo forme správneho deliktu, za ktorý bude môcť národná ústredňa uložiť leteckému dopravcovi pokutu do výšky 20.000 eur. Predkladateľ návrhu zákona nenavrhuje minimálnu výšku pokuty, nakoľko zber PNR údajov na začiatku predstavuje isté technické nastavenie adekvátneho toku údajov od leteckých spoločností smerom k národnej ústredni a na začiatku uplatňovania môže dochádzať k technickým zlyhaniam prenosu, kým bude nastavený plynulý tok informácií. Pri nastavení maximálnej sumy pokuty sa vychádzalo z výšky pokút v okolitých krajinách Európskej únie, berúc do úvahy regionálnu koherenciu, pričom navrhovanú hornú hranicu pokuty možno označiť ako za jednu z najnižších v regióne.
Za porušenie inej povinnosti dopravcu ako je neposkytnutie záznamu o leteckom cestujúcom sa navrhuje nižšia pokuta s hornou hranicou 5.000 eur; ide o napríklad o neoznámenie formátu a protokolu poskytovanie PNR údajov podľa 69i ods. 7.
Odseky 3 6 štandardné ustanovenia o ukladaní pokút za správny delikt, kritériách na určenie jej výšky, splatnosti a príjme štátneho rozpočtu vrátane odkazu na použitie správneho poriadku pri ukladaní pokút.
K bodu 3
Ide o legislatívno-technickú zmenu v nadväznosti na zmenu označenia transpozičnej prílohy.
K bodu 4
V prílohe č. 3 sa preberá príloha II smernice 2016/681, teda vymedzenie vybraných trestných činov, pri ktorých prevencii, odhaľovaní a stíhaní (ako aj pri pátraní po ich páchateľoch) možno využívať PNR údaje. Lokalizačným údajom záznamu o leteckom cestujúcom podľa písmena h) v prílohe č. 4 sa podľa ICAO guidelines rozumie číslo lokátora súboru, číslo rezervácie a číslo sledovania rezervácie.
K bodu 5
V prílohe č. 4 sa preberá príloha I smernice 2016/681, teda rozsah záznamu o leteckom cestujúcom.
V prílohe č. 5 sa aktualizuje transpozičná príloha.
18
K čl. II
Zo zákona o pobyte cudzincov sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa povinnosti leteckého dopravcu o poskytovaní API údajov pre vybrané útvary na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja proti nelegálnej migrácii. API údaje súčasťou PNR údajov a aby leteckým dopravcom nevznikla povinnosť zasielať rovnaké údaje dvakrát na rôzne útvary, prenesie sa táto povinnosť do zákona o Policajnom zbore (čl. I). Pre uľahčenie praxe bude letecký dopravca zasielať všetky údaje len na jedno zberné miesto národnej ústredni, odkiaľ sa API údaje z vonkajších schengenských letov sprístupnia najmä útvarom hraničnej kontroly.
K čl. III
Dátum nadobudnutia účinnosti návrhu zákona sa navrhuje v súlade s transpozičným termínom smernice 2016/681, t. j. na 25. mája 2018.
V Bratislave, 8. novembra 2017
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Robert Kaliňák v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky