VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-48184/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
756
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 8. novembra 2017