1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh“).
Hlavným cieľom predloženého návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „IV. AML Smernica“).
V návrhu tiež zohľadnené odporúčania výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike a revidované odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012, ktoré reagujú na neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Predložený návrh implementuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006. Okrem uvedeného návrh reaguje na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Návrh zároveň zohľadňuje programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom vláda vyjadrila podporu presadzovať opatrenia a činnosti, prostredníctvom ktorých sa môže čo najúčinnejšie odhaľovať a obmedzovať pohyb finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov, uplatňovať opatrenia napomáhajúce sledovaniu teroristických organizácií všade tam, kde je to možné, s cieľom zabrániť im v páchaní trestnej činnosti a obmedziť zdroje príjmov teroristických organizácií.
V systéme ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu je v návrhu zohľadnený princíp hodnotenia rizík legalizácie a financovania terorizmu nielen na úrovni povinných osôb v súlade s článkom 8 IV. AML Smernice, ale aj na úrovni Európskej únie (článok 6 IV. AML Smernice). Transpozíciou sa takisto zabezpečuje súlad s požiadavkou článku 7 IV. AML Smernice, ktorý ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia k zníženiu týchto rizík. Návrh upravuje rolu gestora zodpovedného za koordináciu spracovania národného hodnotenia rizík, jeho aktualizáciu, ako aj súčinnosť ďalších inštitúcií pri uvedených činnostiach.
Zámerom transpozície IV. AML Smernice je predovšetkým upraviť základné požiadavky tzv. „hĺbkovej kontroly klienta“ (customer due diligence), prípadne „zvýšenej hĺbkovej kontroly klienta“ (enhanced customer due diligence), to znamená
2
podmienky vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (základnej, zjednodušenej a zvýšenej).
Zo strany výboru Moneyval Rady Európy je Slovenskej republike vytýkané, že by mala byť v zákone revidovaná povinnosť starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ak existuje nízke riziko legalizácie a financovania terorizmu tak, aby sa v takýchto prípadoch uplatňovala aspoň zjednodušená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, namiesto žiadnej. Návrh preto stanovuje minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza v tomto smere k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.
Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi „v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu“ sa vypustením tejto podmienky mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.
Významnou zmenou je tiež zavedenie povinnosti dotknutých osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej alebo elektronickej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod. Uvedená požiadavka vychádza z článku 30 IV. AML Smernice a za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb.
S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, znižuje sa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) IV. AML Smernice limit potrebný pre zaradenie určitého subjektu medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z pôvodných 15 000 eur na 10 000 eur. Takisto sa stanovuje povinnosť vykonávať základnú starostlivosť pri obchode v hotovosti najmenej 10 000 eur a v prípadoch hazardných hier v hodnote najmenej 2 000 eur. Tieto zmeny majú za cieľ sťažiť možnosť legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby. Ďalej sa navrhuje zmeniť hodnotu stanovenú pri povinnosti vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie z 2 000 eur na 1 000 eur, ktorá zodpovedá čiastke ustanovenej v osobitných predpisoch.
Vzhľadom na odporúčania FATF a výboru Moneyval Rady Európy legislatívna úprava sprísňuje povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu. Tieto subjekty by mali okrem zisťovania konečných užívateľov výhod, identifikovať aj darcov a fyzické osoby a právnické osoby, ktorým poskytli dar v hodnote najmenej 1 000 eur.
Transpozíciou článkov 58, 59 IV. AML Smernice sa v návrhu upravujú podmienky ukladania pokút za správne delikty, ako aj ich výška tak, aby tieto boli účinné, primerané a odradzujúce. Zároveň dochádza k úprave dĺžky subjektívnej lehoty pre uloženie pokuty z jedného roka na tri roky. Zvyšuje sa požiadavka na spoluprácu orgánov dohľadu a v rámci tejto spolupráce sa zavádzajú informačné povinnosti, ktoré majú zamedziť možnému dvojitému postihu za porušenie tých istých povinností, teda aby bola dodržaná zásada ne bis in idem.
3
Ďalšie legislatívne úpravy boli vykonané v nadväznosti na doterajšiu aplikačnú prax, spravidla ide o formálne spresnenia povinností, ktoré sa doposiaľ precizovali výkladom. Na základe vykonaných legislatívnych zmien nebudú povinné osoby podliehať neúmernému zaťaženiu vyplývajúcemu z prijatých legislatívnych opatrení.
Zmena zákonov uvedených v článkoch II až VIII vyplýva z článku 30 ods. 1 a ods. 4 IV. AML Smernice, podľa ktorého členské štáty zabezpečia, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľoch výhod, pričom členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o konečnom užívateľovi výhod uchovávali v niektorom z centrálnych registrov každého členského štátu.
V súlade s citovanými článkami IV. AML Smernice sa v čl. IV VIII návrhu novelizujú zákony ustanovujúce režim vzniku vybraných právnických osôb (neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadácií a podnikateľských subjektov) a ako nová podmienka sa ustanovuje zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra 6a). Registre, v ktorých sa tieto údaje budú zapisovať, slúžia ako zdrojové registre pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedený podľa zákona č. 272/2015 Z. z., ktorý sa súčasne tiež novelizuje. Uvedenou novelizáciou sa tak vytvárajú podmienky pre právne premostenie týchto zdrojových registrov a registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci za účelom transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovávania informácií o konečnom užívateľovi výhod v centrálnom registri tak, ako to požaduje IV. AML Smernica.
Prijatie navrhovaného znenia zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh bude mať vplyvy na informatizáciu (pozitívne), rozpočet verejnej správy (pozitívne aj negatívne) a na podnikateľské prostredie (negatívne).
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu na 1. marec 2018, okrem článkov II VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018 vzhľadom na časovú náročnosť realizácie navrhovaných zmien.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
Primárnom
-čl. 114 tretia kapitola hlava VII Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
Sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015),
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015),
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. L 254, 20.9.2016).
2.nelegislatívne akty
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
5
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-transpozičná lehota smernice 2015/849/EÚ je 26. jún 2017;
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
k smernici 2015/849/EÚ bola lehota určená na 31. júla 2016 (uznesenie vlády SR č. 517 zo 16. septembra 2015);
-listom predsedu vlády č. 6320/2016/KPV zo dňa 08.júla 2016 predĺžená do 30. septembra 2016;
Uvedené lehoty boli na základe žiadosti ministra vnútra predĺžené do 31. decembra 2016.
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- proti Slovenskej republike v súčasnosti prebieha konanie pod č. 2017/0430>2017/0434.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
6.Gestor:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7.Spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska
6
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 18.8.2016Ukončenie: 6.9.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
november 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2017
2. Definícia problému
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES. Zohľadnenie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike, revidovaných odporúčaní FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012 a odstránenie aktuálnych aplikačných problémov.
3. Ciele a výsledný stav
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES. Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006. Zohľadnenie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike, revidovaných odporúčaní FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012 a odstránenie aktuálnych aplikačných problémov.
4. Dotknuté subjekty
Priamo budú dotknuté: - povinné osoby podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z., združenia majetku podľa § 25 zákona č. 297/2008 Z. z. a vnútroštátny správca podľa § 25a zákona č. 297/2008 Z. z., - právnické osoby okrem orgánov verejnej moci a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity v súvislosti s identifikáciou a aktualizáciou identifikačných údajov konečného užívateľa výhod,- Štatistický úrad SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR,
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému neboli identifikované a posudzované.
6. Vykonávacie predpisy
7
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Návrh zákona predstavuje výlučne transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES. Nedochádza k rozšíreniu jej pôsobnosti.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s úpravou podmienok ukladania pokút za spáchané správne delikty a to zvýšením maximálnych výšok pokút. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné vyčísliť z dôvodu nemožnosti určenia presného počtu kontrol, ktoré budú vykonané v nasledujúcich kalendárnych rokoch. Počet kontrol, ktorý má byť vykonaný v príslušnom kalendárnom roku nie je upravený žiadnym právnym predpisom. Kontrolná činnosť (vrátane stanovenia počtu kontrol) v príslušnom kalendárom roku vychádza predovšetkým z ročného plánu kontrol, pri spracovávaní ktorého sú využívané poznatky z konkrétneho vývoja v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu ako aj poznatky FSJ získané jej predchádzajúcou činnosťou. Kontrolná činnosť sa zároveň vykonáva aj na základe poznatkov z vlastnej činnosti FSJ, podnetov od ostatných zložiek Policajného zboru, Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky ako aj podaní fyzických a právnických osôb. Počet kontrol stanovených v ročnom pláne nie je záväzný a prispôsobuje sa v priebehu kalendárneho roka personálnym kapacitám a úlohám, ktoré je povinná FSJ prioritne plniť. Z celkového počtu reálne vykonaných kontrol zároveň nie je možné určiť, v ktorých prípadoch sa porušenie zákona zistí a v ktorých bude začaté správne konanie o uložení pokuty. Rovnako nie je možné určiť výšku pokuty, keďže pri jej určovaní FSJ prihliada na druh povinnej osoby, závažnosť zistených protiprávnych konaní a prípadne ich následky, dĺžku trvania protiprávneho stavu, charakter neplnenia povinností, úroveň súčinnosti poskytnutej povinnou osobou pri kontrole.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Ľuboslava Kotrasová, luboslava.kotrasova@minv.sk, 09610 514 02, 514 37.
12. Zdroje
8
Štatistiky zverejnené na webovom sídle Štatistického úradu SR, výročné správy o činnosti finančnej spravodajskej jednotky.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
BRATISLAVA:06.09.2016 ČÍSLO: 200_2/2016 VYBAVUJE: MGR. BUZA STANOVISKO KOMISIE (PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE) K NÁVRHUZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 297/2008 Z. Z. O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOVI. Úvod: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 18. augusta 2016 predložilo Stálej pracovnej komisií na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno/negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovo zabezpečené, negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane MSP a pozitívne vplyvy na informatizáciu.II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia neuplatňuje k materiálu žiadne pripomienky ani odporúčania.III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanoviskos materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.IV. Poznámka: Predkladateľ uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov. Ing. Rastislav Chovanec,PhD. predseda komisie
9
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
932 564,00
136 265,67
140 384,67
136 265,67
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť (jedná sa o zvýšenie výdavkov pri všetkých troch subjektoch)
-Štatistický úrad SR
-Ministerstvo spravodlivosti SR
-Ministerstvo vnútra SR
490 664
360 000
81 900
136 265,67
0
0
136 265,67
0
4 119
136 265,67
0
0
z toho:
Rozpočtové prostriedky
932 564,00
136 265,67
140 384,67
136 265,67
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
-Štatistický úrad SR
0
2
2
2
- vplyv na ŠR (Štatistický úrad SR)
0
2
2
2
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
-Štatistický úrad SR
0
28 260
28 260
28 260
- vplyv na ŠR
0
28 260
28 260
28 260
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
- Ministerstvo vnútra SR
81 900
0
4 119
0
10
Tabuľka č. 1
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
pri návrhoch zákonov predkladaných na rokovanie vlády a NR SR musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet VS, a to nie len na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytkov príjmov
Vyčíslený dopad na rozpočet MV SR, MS SR a ŠÚ SR spojený s implementáciou návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. bude v celom rozsahu zabezpečený v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrhom na zmenu a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. je do právneho poriadku SR transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, v rámci ktorej bolo potrebné pre vymedzené právnické osoby zaviesť povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť, pribežne aktualizovať identifikačné údaje o ňom a tieto údaje uchovávať. Údaje o konečnom užívateľovi výhod budú zapisované do príslušných existujúcich zdrojových registrov kompetenčne prislúchajúcich MV SR a MS SR s následným prepojením na register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“), ktorého správcom je ŠÚ SR. Na základe návrhu bude potrebné rozšíriť položkovú skladbu údajov zapisovaných do jednotlivých dotknutých zdrojových registrov (register nadácií, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií, obchodný register) a rozšíriť funkcionality RPO. V rámci rozšírenia funkcionality RPO je potrebné pripraviť:
1.Rozhranie pre zápis subjektov zo zdrojových registrov, predovšetkým
-vytvorením samostatného integračného rozhrania pre zápis osôb typu zainteresovaná osoba s názvom konečný užívateľ výhod (ďalej len „KÚV“),
- Ministerstvo spravodlivosti SR
- Štatistický úrad SR
360 000
490 664
0
136 265,67
0
136 265,67
0
136 265,67
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
11
-do základnej štruktúry je potrebné pridať k zainteresovanej osobe atribúty postavenie KÚV (číselníková položka) a poznámku k postaveniu (textové pole v rozsahu 4000 znakov).
Rozhranie bude k dispozícií zdrojovým registrom, ktoré budú disponovať samostatnou rolou pre zápis prostredníctvom nového integračného rozhrania.
2.Rozhranie pre poskytovanie údajov z RPO o konečných užívateľoch výhod, zmena
predpokladá najmä
-vytvorenie samostatnej role (systémový užívateľ povinnej osoby) pre poskytovanie údajov povinným osobám,
-pre povinné osoby vytvoriť integračné rozhranie, kde bude možné získať údaje o KÚV v xml štruktúre a stiahnuť odpis (ZEP podpísaný s časovou pečiatkou súbor pdf),
-logovanie vyhľadávacieho stringu, stiahnutia odpisu s informáciami IČO a názov povinnej osoby, meno užívateľa povinnej osoby, dátum a čas.
3.Proces registrácie povinnej osoby pre preberanie údajov o KÚV zahŕňa najmä
-povinná osoba resp. v jej mene vystupujúca fyzická osoba musí disponovať eID kartou,
-vytvorenie formulárov pre podanie požiadavky, akceptáciu alebo zamietnutie, žiadosť o resetovanie prístupov a ich akceptácia alebo zamietnutie
-vytvorenie role pre pracovníka ŠÚ SR (schvaľovateľ),
-schvaľovateľ dostáva požiadavky z eDesku do užívateľského rozhrania spolu s údajmi o povinnej osobe z RPO, ktorá o prístup s rolou ako systémový užívateľ povinnej osoby alebo užívateľ povinnej osoby požiadala,
-vytvorenie role admin užívateľov povinnej osoby,
-vytvorenie role orgán verejnej moci (ďalej len „OVM“)
-vytvorenie role FSJ.
4.Prístup pre užívateľa s rolou orgán verejnej moci (ďalej len „OVM“),
vyhľadávanie/filter a export
-užívatelia s rolou OVM majú k dispozícii vyhľadávacie rozhranie a filter nad kompletnou množinou údajov RPO a KÚV,
-údaje možno vyhľadávať v rozsahu rozšíreného vyhľadávania (vrátene údajov o KÚV),
-vyhľadaný prehľad je možné exportovať vo formáte CSV, pri KÚV sa uvádzajú aj platnosti od, do.
5.Prístup pre užívateľa s rolou FSJ
-užívatelia s rolou FSJ majú rovnaký prístup ako užívatelia OVM a navyše disponujú nasledovnou funkcionalitou:
-možnosť vykonávať analýzy nad správou používateľov, podľa typu úkonu (vznik, zmena, zánik) podľa IČO povinnej osoby, časová perióda s možnosťou exportu do CSV,
-možnosť vykonávať analýzy nad užívateľmi s počtom zobrazení/odpisov podľa IČO, loginu užívateľa, časovej periódy (zobrazenia a odpisy samostatnými poľami v zobrazení a v exporte),
-vyhľadávania v logoch o zobrazení KÚV, stiahnutí ZEO povinnou osobou.
12
Návrh budú implementovať MV SR, MS SR a Štatistický úrad SR.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Výpočet výdavkov MV SR
-Výdavky v roku 2018
Výdavky vyčíslené v položke 635 Rutinná a štandardná údržba na sumu 21 600,00 eur predstavujú náklady na rozšírenie rozhrania existujúcej databázy IS REZ o nové položky týkajúce sa KÚV v súlade s návrhom novely zákona a úpravu rozhrania pre RPO.
Výdavky vyčíslené v položke 713002 nákup výpočtovej techniky na sumu 60 300,00 eur zahŕňajú nákup aplikačného a databázového servera spolu v sume 23 250,00 eur bez DPH a databázy Oracle + Software Update License and Support (2 roky) v sume 27 000,00 eur bez DPH.
-Výdavky v roku 2020
Výdavky vyčíslené v položke 713002 nákup výpočtovej techniky v sume 4 119,00 eur predstavujú upgrade licencie Oracle.
13
Výpočet výdavkov MS SR
Výdavky v roku 2018 vyčíslené v položke 711 softvér v sume 360 000,00 eur zahŕňajú odhadovaný rozsah nevyhnutných zmien softvéru, ktoré je potrebné implementovať v informačnom systéme Obchodný register v nadväznosti na navrhované legislatívne zmeny
v súvislosti s KÚV.
Výpočet výdavkov ŠÚ SR
Výdavky v roku 2018 sa týkajú rozšírenia funkcionality RPO v zmysle kapitoly 2.2.1., Z pohľadu členenia výdavkov bude predstavovať nevyhnutné úpravy softvérového diela v hodnote 184 800 eur, nákup hardvéru (aplikačných serverov, diskovej police) v hodnote 99 080,- eur a nákupu licencií v hodnote 206 784 eur (pre aplikačné servery, virtualizačný softvér a operačné systémy).
Výdavky v rokoch 2019, 2020, 2021 ročne predstavujú výdavky na tovary a služby v sume 98 128,8 eur spojené s nákladmi na prevádzku úprav softvérového diela RPO a osobné výdavky vo výške 38 136,87 eur pre 2 zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať podporu užívateľom v roli konzumenta údajov o konečných užívateľoch výhod z RPO.
Pre kvantifikáciu negatívneho vplyvu na príjmy verejnej správy v súvislosti s oslobodením právnických osôb od súdnych a správnych poplatkov nie sú k dispozícii relevantné údaje:
1.o celkovom počte právnických osôb, ktorým vyplýva povinnosť doplniť údaje o KÚV do príslušných registrov,
2.o celkovom počte následných zmien údajov o KÚV u jednotlivých právnických osôb.
14
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) MS SR
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2,
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
360 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 711 Softvér
360 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
360 000
0
0
15
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) MV SR
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
21 600
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2 - 635 Rutinná a štandardná údržba
21 600
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
60 300
4 119
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 713002 nákup výpočtovej techniky
60 300
4 119
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
81 900
4 119
0
16
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) ŠÚ SR
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
136 265,67
136 265,67
136 265,67
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
28 260
28 260
28 260
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
9 876,87
9 876,87
9 876,87
Tovary a služby (630)2,
98 128,8
98 128,8
98 128,8
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
490 664
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
490 664
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
490 664
136 265,67
136 265,67
136 265,67
17
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť ŠÚ SR
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
2
2
2
2
z toho vplyv na ŠR
2
2
2
2
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1 177,50
1 177,50
1 177,50
z toho vplyv na ŠR
0
1 177,50
1 177,50
1 177,50
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
38 136,87
38 136,87
38 136,87
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
28 260
28 260
28 260
z toho vplyv na ŠR
0
28 260
28 260
28 260
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
9 876,87
9 876,87
9 876,87
z toho vplyv na ŠR
0
9 876,87
9 876,87
9 876,87
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
18
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
1.právnické osoby okrem orgánov verejnej moci a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity, v súvislosti s identifikáciou a aktualizáciou identifikačných údajov konečného užívateľa výhod,
2.povinné osoby podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z., združenia majetku podľa § 25 zákona č. 297/2008 Z. z. a vnútroštátny správca podľa § 25a zákona č. 297/2008 Z. z.,
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Hlavné body Konzultácie s podnikateľskými subjektmi k novele zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Problematika týkajúca sa predkladaného návrhu bola konzultovaná so zástupcami profesijných združení, a to Slovenskou bankovou asociáciou, Slovenskou asociáciou poisťovní, Slovenskou asociáciou správcovských spoločností, Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska, Asociáciou finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, Slovenskou advokátskou komorou, Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou audítorov, Notárskou komorou SR, Republikovou úniou zamestnávateľov, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociáciou priemyselných zväzov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Klubom 500 a Centrom lepšej regulácie.
Konzultácie začali formou semináru (školenia) so Slovenskou bankovou asociáciou a Slovenskou asociáciou poisťovní v priebehu mesiaca jún 2016 a doba trvania konzultácií bola v rozsahu cca 3 hodiny. Následne konzultácie pokračovali od 18.07.2016 prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyššie uvedenými subjektmi. Lehota na vyjadrenie sa k hlavným bodom konzultácií bola určená do 27.07.2016, pričom do 17.08.2016 sa vyjadrili iba traja z oslovených subjektov. So zástupcami Slovenskej asociácie poisťovní sa konzultácie uskutočnili opakovane v trvaní minimálne 1 hodinu. Pred začatím konzultácií prebiehali stretnutia a rokovania v súvislosti s prípravou novely zákona č. 297/2008 Z. z. s Národnou bankou Slovenska, ktorá je orgánom dohľadu pre väčšinu povinných osôb z finančného sektoru.
Každý vyššie uvedený subjekt bol informovaný o základných cieľoch právnej úpravy, ktorým je najmä:
- transponovať IV. AML Smernicu a implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov,
- zohľadniť odporúčania výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej návštevy
19
Slovenskej republiky, ako aj revidované odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012,
- reagovať na požiadavky vyplývajúce z praktického uplatňovania zákona.
Navrhované systémové zmeny boli stručne zhrnuté do nasledovných bodov:
Úprava rozsahu pôsobnosti zákona
S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, navrhuje sa znížiť v súlade s článkom 2 ods. 1 bod 3 písm. e) IV. AML Smernice limit potrebný pre zaradenie podnikateľského subjektu medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z pôvodných 15 000 eur na 10 000 eur. Takisto sa ustanovuje povinnosť vykonávať základnú starostlivosť pri obchode v hotovosti najmenej 10 000 eur a v prípadoch hazardných hier v hodnote najmenej 2 000 eur (článok 11 IV. AML Smernice). Tieto zmeny majú za cieľ sťažiť možnosť legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby.
Ďalej sa navrhuje zmeniť hodnotu stanovenú pri povinnosti vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie z 2 000 eur na 1 000 eur, ktorá zodpovedá čiastke ustanovenej v ďalších predpisoch (napr. Devízový zákon, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov).
Odstraňuje sa tiež transpozičný deficit vo vzťahu k článku 2 ods. 1 bod 3 písm. b) IV. AML Smernice, podľa ktorej sa za povinnú osobu budú považovať notári a advokáti, ak sa podieľajú, či konaním v mene a v prospech klienta, na akejkoľvek finančnej transakcii alebo na transakcii s nehnuteľnosťami.
V súlade s článkom 3 bod 2 písm. b) IV. AML Smernice sa za povinnú osobu bude považovať poisťovňa vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES, to znamená poisťovňa vykonávajúca poisťovaciu činnosť iba v životnom poistení.
Princíp založený na hodnotení rizík
V systéme ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu sa v návrhu zohľadní princíp hodnotenia týchto rizík nielen na úrovni povinných osôb, ale aj na úrovni Európskej únie (článok 6 a 8 IV. AML Smernice). Povinné osoby by mali pri hodnotení rizík legalizácie a financovania terorizmu zohľadňovať vlastné faktory rizika vrátane tých, ktoré súvisia s ich klientmi, krajinami alebo geografickými oblasťami, produktmi, službami, obchodmi alebo distribučnými kanálmi a musia zodpovedať povahe a veľkosti povinnej osoby a zohľadňovať aj národné hodnotenie rizík. Transpozíciou sa takisto zabezpečuje súlad s požiadavkou článku 7 IV. AML Smernice, ktorý ustanovuje povinnosť vypracúvať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia k zníženiu týchto rizík. Návrh zákona upravuje rolu gestora zodpovedného za koordináciu spracovania národného hodnotenia rizík, jeho aktualizáciu, ako aj súčinnosť ďalších inštitúcií pri uvedených činnostiach.
Zmeny v opatreniach starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod a to, či nie je klient politicky exponovanou osobou (PEP) „v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu“ sa vypustením tejto podmienky zmení na obligatórnu, rovnako sa ustanoví povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Potreba uvedenej zmeny vyplýva z toho, že bez znalosti týchto informácií povinná osoba nie je schopná vyhodnotiť, či sa na takéhoto klienta vzťahujú opatrenia zvýšenej starostlivosti podľa § 12 alebo sa jedná o neobvyklú obchodnú operáciu v zmysle § 4 ods. 2 písm. l) zákona.
20
Režim zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi sa bude uplatňovať len vtedy, ak existuje nízke riziko legalizácie a financovania terorizmu, pričom návrh zákona stanovuje minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Upravia sa výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súvislosti s elektronickými peniazmi (článok 15, 12 IV. AML Smernice).
Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza v tomto smere k zmene pojmu politicky exponovanej osoby (článok 3 bod 9 IV. AML Smernice). Pri obchodnom vzťahu s PEP povinná osoba bude povinná vykonávať opatrenia zvýšenej starostlivosti po dobu výkonu významnej verejnej funkcie a najmenej 12 mesiacov od skončenia tejto funkcie, najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík u tohto klienta nevylúči riziko vzťahujúce sa k PEP. Zvýšenú starostlivosť povinná osoba vykoná obligatórne aj pri obchode alebo obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určí vykonávacím predpisom za vysokorizikovú (článok 18 až 22 IV. AML Smernice).
Zreteľnejšie a prístupnejšie informácie o konečnom užívateľovi výhod
Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať počas piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod a na požiadanie príslušných orgánov a povinných osôb tieto údaje v určenej lehote poskytnúť (článok 30 IV. AML Smernice). Uvedená požiadavka za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb. Definícia konečného užívateľa výhod, ktorá vyplynula zo IV. AML Smernice bude zmenená zákonom o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Združenia majetku
Požiadavka, aby združenia majetku identifikovali darcov, ako aj fyzické a právnické osoby, ktorým sa poskytli finančné prostriedky v hodnote najmenej 1 000 eur, vychádza z odporúčania FATF z roku 2012. Potrebu prijať opatrenia na ochranu neziskového sektora v Slovenskej republike a vypracovať postupy na plnenie medzinárodných žiadostí o informácie ohľadom konkrétnych neziskových organizácií, pri ktorých je podozrenie z financovania terorizmu konštatoval aj výbor Moneyval Rady Európy v hodnotiacej správe z roku 2011. Pri určovaní výšky hodnoty poskytnutých prostriedkov sa analogicky vychádzalo z ustanovenia § 10 ods. 3 zákona.
Sankcie za správne delikty
V súlade s článkom 58 60 IV. AML Smernice sa upravujú podmienky ukladania pokút za správne delikty tak, aby tieto boli účinné, primerané a odradzujúce. V súlade s týmito článkami sa zvýšia pokuty. Zvyšuje sa požiadavka na spoluprácu orgánov dohľadu a v rámci tejto spolupráce sa zavádzajú informačné povinnosti, ktoré majú zamedziť možnému dvojitému postihu za porušenie tých istých povinností, teda aby bola dodržaná zásada ne bis in idem.
V súlade s transpozíciou článku 30 IV. AML Smernice nová právna úprava bude obsahovať aj zmenu ďalších zákonov v súvislosti s potrebou evidovať u vybraných právnických osôb konečných užívateľov výhod. Týkať sa to bude predovšetkým právnických osôb registrovaných v obchodnom registri a právnických osôb, ktoré združeniami majetku. Tieto právnické osoby budú musieť identifikovať konečného užívateľa výhod pri registrácii. Informácie o konečných užívateľoch výhod sa budú poskytovať vymedzeným subjektom v rozsahu IV. AML Smernice prostredníctvom registra právnických osôb vedeného Štatistickým úradom SR.
Povinné osoby budú musieť premietnuť navrhované zmeny do obchodných vzťahov so
21
súčasnými klientmi, ako aj zohľadniť ich pri uzatváraní obchodných vzťahov s novými klientmi.
Relevantné návrhy vznesené v rámci konzultácií boli premietnuté priamo do predloženého návrhu novely zákona. Na základe vykonaných konzultácií so SLASPO bol zapracovaný návrh na vylúčenie poisťovní vykonávajúcich činnosť v neživotnom poistení z okruhu povinných osôb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) bod 8 zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nevznikajú
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nevznikajú
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
1. Pre právnické osoby okrem orgánov verejnej moci a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity (ďalej len „dotknuté subjekty“) boli v rámci administratívnych nákladov identifikované nasledovné informačné povinnosti s určením váženého priemeru (VP) pre kalkulačku:
- Evidencia, vedenie dokumentácie (VP - 300 min) podľa § 10a ods. 1 navrhovanej novely
zákona č. 297/2008 Z. z. povinné identifikovať konečného užívateľa výhod