VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-47897/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
748
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 8. novembra 2017