Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrhom zákona budú pozitívne dotknuté všetky podnikateľské subjekty s dôrazom na malé a stredné podniky, zamestnávatelia, podnikateľské subjekty v rôznych sektorových oblastiach od priemyselnej výroby po cestovný ruch. Presný počet dotknutých podnikateľských subjektov nie je možné určiť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie na úrovni okresov sa konali od novembra 2016 za účasti expertnej skupiny pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Pracovné stretnutie sa konalo aj na úrovni Prešovského samosprávneho kraja so zástupcami najmenej rozvinutých okresov a tých okresov, ktoré budú spadať do pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov po navrhovaných úpravách. Účastníkmi stretnutí boli aj zástupcovia podnikateľského prostredia z dotknutých okresov.
Podnikateľské subjekty vyjadrili jednoznačnú podporu rozšírenia počtu okresov, v ktorých sa cielenými opatreniami zvýši ich konkurencieschopnosť a atraktívnosť týchto regiónov pre prílev nových investícii. Niektoré navrhované zmeny vyplynuli aj z požiadaviek a podnetov dotknutých subjektov.
Verejnosť bola informovaná o konkrétnych cieľoch navrhovanej právnej úpravy aj prostredníctvom zverejnenia predbežnej informácie o príprave materiálu.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nebude mať vplyv na zvýšenie ani na zníženie priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov a služieb. Návrh nebude mať vplyv na zvýšenie ani zníženie nepriamych finančných nákladov.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza k zavedeniu nových informačných povinností, žiadatelia o regionálny príspevok
Príloha č. 3
2
budú mať náklady, ktoré však budú kompenzované, alebo prevýšené vyššie uvedenými prínosmi a technickou podporou v zmysle § 7 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh ovplyvní prístup k financiám pre podnikateľov tým, že umožní podnikateľom z najmenej rozvinutých okresov žiadať o regionálny príspevok a uľahčí im prístup k technickej podpore v zmysle § 7 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. Vďaka prístupu k financiám sa podnikateľom zvýši konkurencieschopnosť podnikateľov z najmenej rozvinutých okresov v dôsledku napr. rozšírenia výroby, zavedenia novej výroby a služieb.
Návrh zatraktívni ďalšie najmenej rozvinuté okresy pre všetkých investorov tým, že rozšíri možnosti čerpania rôznych foriem podpory.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
V Akčnom pláne rozvoja okresu (ako implementačný nástroj zákona) je zakotvená analýza dostupných zdrojov na území okresu a návrh ich efektívneho využitia formou opatrení a indikatívneho zoznamu projektových zámerov.