Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
3 130 734
3 166 541
3 166 541
3 166 541
3 166 541
v tom: ÚV SR / 06P
3 080 330
3 099 336
3 099 336
3 099 336
3 099 336
v tom: MV SR
50 404
67 205
67 205
67 205
67 205
z toho:
- vplyv na ŠR
3 130 734
3 166 541
3 166 541
3 166 541
3 166 541
Rozpočtové prostriedky
3 130 734
3 166 541
3 166 541
3 166 541
3 166 541
EÚ zdroje
0
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
8
8
8
8
8
- vplyv na ŠR
8
8
8
8
8
v tom: ÚV SR / 06P
3
3
3
3
3
v tom: MV SR
5
5
5
5
5
- vplyv na obce
0
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
66 145
88 194
88 194
88 194
88 194
- vplyv na ŠR
66 145
88 194
88 194
88 194
88 194
v tom: ÚV SR / 06P
28 795
38 394
38 394
38 394
38 394
v tom: MV SR
37 350
49 800
49 800
49 800
49 800
- vplyv na obce
0
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
3 130 734
3 166 541
3 166 541
3 166 541
3 166 541
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Pozitívne efekty sa predpokladajú najmä na strane príjmov štátneho rozpočtu plynúcich z tvorby nových pracovných miest a podpory realizácie investícií. Pôjde predovšetkým o príjmy z priamych daní a nepriamych daní. Zároveň v spojitosti s nárastom zamestnanosti možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v podobe poklesu výdavkov na podporu sociálne odkázaných domácností v najmenej rozvinutých okresoch. Výšku príjmov v súčasnosti nie je možné vyčísliť. Výdavky súvisiace s realizáciou zákona budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. na ďalšie zaostávajúce okresy a to zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok.
Predkladaný návrh zákona rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby podnikateľov, upravuje spôsob kreovania, pôsobnosť a zloženie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „rada“), pôsobnosť rady a vytvorenie výborov na okresnej úrovni a pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov. Návrh zakotvuje aj ustanovenia o zozname ročných priorít, na základe ktorého sa poskytovať regionálny príspevok oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Príloha č. 2
3
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pozitívne efekty sa predpokladajú najmä na strane príjmov štátneho rozpočtu plynúcich z tvorby nových pracovných miest a podpory realizácie investícií. Pôjde predovšetkým o príjmy z priamych daní a nepriamych daní. Zároveň v spojitosti s nárastom zamestnanosti možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v podobe poklesu výdavkov na podporu sociálne odkázaných domácností v najmenej rozvinutých okresoch. Výšku príjmov v súčasnosti nie je možné vyčísliť.
Pri výpočte vplyvov na verejné financie sa vychádzalo z výpočtov vplyvov na verejné financie dvanástich schválených Akčných plánov rozvoja okresu.
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 4.1
ÚV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 178 330
1 197 336
1 197 336
1 197 336
1 197 336
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
28 795
38 394
38 394
38 394
38 394
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
26 421
35 228
35 228
35 228
35 228
Odvody pre zamestnancov sekcie regionálneho rozvoja a zamestnancov mimopracovného pomeru
Tovary a služby (630)2
123 114
123 714
123 714
123 714
123 714
V tom:
631001 Tuzemské cestovné náhrady
23 500
10 500
10 500
10 500
10 500
631001 Tuzemské cestovné náhrady – paušály pre expertov
26 314
26 314
26 314
26 314
26 314
631002 Zahraničné cestovné náhrady
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
633006 Všeobecný materiál
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
7 000
5 000
5 000
5 000
5 000
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
46 800
62 400
62 400
62 400
62 400
Bežné transfery (640)2
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1000 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
1 902 000
1 902 000
1 902 000
1 902 000
1 902 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
1 902 000
1 902 000
1 902 000
1 902 000
1 902 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
3 080 330
3 099 336
3 099 336
3 099 336
3 099 336
Príloha č. 2
5
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 4.2
MV SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
2022
Bežné výdavky (600)
50 404
67 205
67 205
67 205
67 205
Päť nových zamestnancov vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti podpory regionálneho rozvoja v sídlach okresných úradov piatich nových najmenej rozvinutých okresov.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
37 350
49 800
49 800
49 800
49 800
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
13 054
17 405
17 405
17 405
17 405
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
50 404
67 205
67 205
67 205
67 205
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 5.1
ÚV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
2022
Počet zamestnancov celkom
3
3
3
3
3
z toho vplyv na ŠR
3
3
3
3
3
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 066,49
1 066,49
1 066,49
1 066,49
1 066,49
z toho vplyv na ŠR
1 066,49
1 066,49
1 066,49
1 066,49
1 066,49
Osobné výdavky celkom (v eurách)
55 216
73 622
73 622
73 622
73 622
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
28 795
38 394
38 394
38 394
38 394
z toho vplyv na ŠR
28 795
38 394
38 394
38 394
38 394
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
26 421
35 228
35 228
35 228
35 228
z toho vplyv na ŠR
26 421
35 228
35 228
35 228
35 228
z toho 620 pre 610
10 064
13 419
13 419
13 419
13 419
3 zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja
z toho 620 pre 637027
16 357
21 809
21 809
21 809
21 809
4 zamestnanci mimopracovného pomeru - experti
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
8
Tabuľka č. 5.2
MV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
2022
Počet zamestnancov celkom
5
5
5
5
5
Päť nových zamestnancov vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti podpory regionálneho rozvoja v sídlach okresných úradov piatich nových najmenej rozvinutých okresov.
z toho vplyv na ŠR
5
5
5
5
5
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
830
830
830
830
830
z toho vplyv na ŠR
830
830
830
830
830
Osobné výdavky celkom (v eurách)
50 404
67 205
67 205
67 205
67 205
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
37 350
49 800
49 800
49 800
49 800
z toho vplyv na ŠR
37 350
49 800
49 800
49 800
49 800
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
13 054
17 405
17 405
17 405
17 405
z toho vplyv na ŠR
13 054
17 405
17 405
17 405
17 405
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.