1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2017
2.Definícia problému
Návrh zákona bol vypracovaný ako materiál na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 153/2017 k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Kežmarok a Lučenec.
Cieľom návrhu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je rozšíriť počet okresov, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvality života. Cieľom návrhu je zároveň zjednodušiť a zefektívniť proces poskytovania regionálneho príspevku prostredníctvom schválených Ročných priorít.
Podľa platnej právnej úpravy zákon dostatočne neupravuje spôsob a proces poskytovania regionálneho príspevku ako formy finančnej podpory pre najmenej rozvinuté okresy. Zákon taktiež nereflektuje požiadavku územnej a vecnej reprezentatívnosti členov výborov, ktoré sa majú navrhovanou úpravou zriadiť.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť zákona na ďalšie okresy zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zároveň aj rozšírenie oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby podnikateľov s cieľom efektívnejšieho využívania prostriedkov určených pre regionálny rozvoj ako aj zakotvenie zjednodušeného procesu poskytovania regionálneho príspevku.
2
Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa navrhuje všeobecnejšia definícia a zloženie členov v Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a kreovanie výboru pre každý najmenej rozvinutý okres. Predkladaný návrh týmto zabezpečí uplatňovanie princípu transparentnosti a zákazu konfliktu záujmov. Návrh taktiež ustanovuje právny základ pre spracúvanie a zverejňovanie osobných údajov členov výborov, čím sa zabezpečí transparentnosť pri rozhodovaní o jednotlivých projektoch, resp. aktivitách schválených ročných priorít daného okresu.
Predkladaný návrh zákona zabezpečí v oblasti podpory pre najmenej rozvinuté okresy konzistentnú a vhodnú právnu úpravu s jednoznačne stanovenými postupmi a štandardmi, čím sa zvýši úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, ako aj transparentnosť pri posudzovaní a rozhodovaní o poskytovanej podpore.
4.Dotknuté subjekty
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby, t. j. subjekty podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov. Presný počet dotknutých subjektov nie je možné stanoviť, avšak v predchádzajúcom období bolo podaných približne 190 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Navýšením počtu okresov o ďalšie okresy sa bude tento počet zvyšovať.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z tohovplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
3
Podľa navrhovaného § 8 zákona sa môže regionálny príspevok poskytnúť iba po splnení stanovených podmienok. Pozitívom návrhu na podnikateľské prostredie bude najmä poskytovanie podpory ďalším zaostalým regiónom a s tým spojené zvyšovanie zamestnanosti v rôznych sektorových oblastiach. Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie bude mať aj rozšírenie oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Katarína Hanová, katarina.hanova@vlada.gov.sk, 02/209 25 881, Úrad vlády Slovenskej republiky
12.Zdroje
Bezpredmetné
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK