B.Osobitná časť
K Čl. I
(zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov)
K bodu 1
Navrhuje sa prehľadnejšie vymedzenie pojmu prijímateľ podpory v najmenej rozvinutom okrese a zakotvuje sa súlad poskytnutia regionálneho príspevku s novo zavedeným inštitútom ročných priorít.
K bodu 2
Navrhuje sa rozšíriť okruh subjektov o fyzické osoby podnikateľov, ktorým bude možné poskytnúť podporu s cieľom efektívnejšieho využívania prostriedkov určených pre regionálny rozvoj. Rozšírenie okruhu prijímateľov podpory vyplynulo z praxe pri poskytovaní regionálneho príspevku ako aj z podnetu zo strany zástupcov najmenej rozvinutých okresov. Fyzickými osobami podnikateľmi sa pre účely tohto zákona rozumejú napr. samostatne hospodáriaci roľník podľa § 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., fyzická osoba (živnostník) podnikajúca podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa úprava pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou, kontrolou plnenia a vyhodnocovaním akčných plánov a zavedením nového inštitútu ročných priorít.
K bodu 5
Navrhuje sa úprava ustanovenia o podpore poskytovanej ústrednými orgánmi štátnej správy a ich spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky.
K bodu 6
Navrhuje sa zmena indexu evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok za účelom rozšírenia pôsobnosti zákona na ďalšie zaostávajúce okresy.
K bodom 7 až 12
V súvislosti so zavedením nového inštitútu ročných priorít akčného plánu sa navrhuje úprava pôsobnosti okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov.
K bodu 13
Legislatívno-technická úprava časti ustanovenia.
2
K bodu 14
Upravuje sa spôsob a lehota predkladania návrhu akčného plánu Úradu vlády Slovenskej republiky.
K bodu 15
Upravuje sa realizácia akčného plánu súvisiaca so zavedením inštitútu ročných priorít.
K bodu 16
Z doterajšej praxe vyplynulo, že je potrebné zabezpečiť vykonateľnosť vládou Slovenskej republiky schválených akčných plánov, tak, aby bolo možné jednotlivé projekty a aktivity realizovať v čo najkratšom čase. Akčný plán je rámcový a širší dokument obsahujúci potrebné opatrenia smerujúce k odstraňovaniu nepriaznivého stavu v najmenej rozvinutom okrese. Samotné opatrenia v ňom sa však ukázali v mnohých prípadoch nepružné na úkor ich realizácie. Preto sa navrhuje vykonávať akčný plán prostredníctvom ročných priorít akčného plánu, ktorý bude obsahovať nie len zoznam projektov podporovaných z regionálneho príspevku, ale aj zoznam aktivít potrebných v príslušnom roku. Zároveň sa ustanovuje povinnosť okresných úradov dbať na rovnosť príležitostí pre jednotlivých predkladateľov projektov, aby sa predchádzalo uprednostňovaniu vybraných projektov a zakotvujú sa lehoty na predkladanie návrhu ročných priorít a návrhu na zmeny ročných priorít okresným úradom.
K bodu 17
Navrhuje sa nová úprava zloženia, členstva a pôsobnosti poradných orgánov vlády Slovenskej republiky. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa navrhuje zavedenie nového členenia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, ktorá sa premenuje na Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a rozdelí sa na výbory pre každý najmenej rozvinutý okres. Upravuje sa zloženie a následné delenie kompetencií medzi Radu pre najmenej rozvinuté okresy a výbory. Touto právnu úpravou sa tak navrhuje ponechať možnosť rozhodovania o potrebách okresu na zlepšenie situácie v danom okrese zástupcom regiónu na úrovni okresu a zároveň sa kreuje spôsob ich spoločnej koordinácie na úrovni všetkých najmenej rozvinutých okresov.
Nová definícia oprávňuje miestnych podnikateľov ako významných sociálno-ekonomických partnerov na regionálnej úrovni a zároveň zamestnávateľov v okrese zúčastňovať sa na rozhodovaní o podpore v príslušnom najmenej rozvinutom okrese.
Za účelom informovania verejnosti sa navrhuje doplniť povinnosť Úradu vlády Slovenskej republiky zverejňovať zoznam členov jednotlivých výborov a oprávnenie Úradu vlády Slovenskej republiky spracúvať osobné údaje členov v súvislosti s členstvom v rade za účelom evidencie údajov.
K bodom 18 a 19
Upravujú sa ustanovenia § 6 a § 7 zákona o poskytovanej podpore v súvislosti so zavedením nového inštitútu ročných priorít.
K bodu 20
3
V § 8 sa navrhuje zakotviť podmienky, za ktorých je možné žiadateľovi poskytnúť regionálny príspevok a základné princípy pri jeho poskytovaní. V § 8 sa taktiež navrhuje, že regionálny príspevok možno poskytnúť aj v prípade, ak nie splnené niektoré taxatívne stanovené podmienky a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Regionálny príspevok sa poskytovať na základe zmluvy, v ktorej sa uvedú údaje z ročných priorít akčného plánu pre podporovaný projekt resp. aktivitu. Nárokovateľnosť regionálneho príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy. Aplikácia ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa na poskytovanie regionálneho príspevku podľa návrhu zákona nevzťahuje.
K bodu 21
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018, ktoré sa týkajú doby sledovaného obdobia miery evidovanej nezamestnanosti a povinnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zapísať konkrétne najmenej rozvinuté okresy spĺňajúce uvedené podmienky.
Navrhované znenie prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018 v odseku 2 zabezpečí kontinuitu fungovania Rád pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov do vymenovania nových členov výborov pre príslušné najmenej rozvinuté okresy. Navrhovaný odsek 3 zakotvuje postup okresných úradov pri predložení ročných priorít po schválení navrhovaného znenia zákona pre rok 2018 a odsek 4 stanovuje, že sa regionálny príspevok poskytuje podľa schváleného akčného plánu až do doby schválenia ročných priorít.
K Čl. II
Legislatívno-technická úprava.
K Čl. III
Účinnosť sa navrhuje dňom 1. apríla 2018.
V Bratislave dňa 08. novembra 2017
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Igor Federič, v. r.
vedúci Úradu vlády
Slovenskej republiky
4