VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-48297/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
764
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2017