1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z ............ 2018,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Program centra a špecializovaný program centra
Náležitosti programu centra a špecializovaného programu centra sú
a)kontaktné údaje centra,
b)účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) d) zákona a ak je jeho účelom vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia1) (ďalej len „pobytové opatrenie súdu“) alebo na základe výchovných opatrení uložených orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 12 15 zákona a výchovných opatrení alebo iných povinností uložených súdom podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“), aj druh týchto opatrení,
c)forma podľa § 45 ods. 4 zákona,
d)miesto vykonávania opatrení alebo miesta vykonávania opatrení, ak sa opatrenia vykonávajú vo viacerých budovách centra,
e)popis cieľovej skupiny centra,
f)celková kapacita centra a kapacita jednotlivých budov centra, ak vykonáva centrum opatrenia pobytovou formou,
1)§ 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.
§ 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 37 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.
2
g)popis vnútorných a vonkajších priestorov centra a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, popis podmienok zachovania súkromia vrátane popisu podmienok na osobnú hygienu,
h)podrobný popis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným programom centra,
i)podrobný popis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra,
j)popis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou a plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou,
k)podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania,
l)podrobný popis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o deti a plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a zabezpečenia školskej dochádzky detí, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre,
m)profesijné zabezpečenie centra, a to počet zamestnancov, ich pracovné zaradenie a dosiahnuté vzdelanie; ak centrum zabezpečuje odborné činnosti podľa § 49 ods. 5, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení odborných činností inými odborníkmi,
n)spôsob akým dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou v centre, udržiava kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah,
o)podmienky návštev v centre, tak, aby návštevy nenarúšali program centra, doručovania pošty, balíkov, prístupu na internet a možnosti používať telefón,
p)podrobný popis práv a povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, práva a povinnosti rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa,
q)taxatívne vymedzené výchovné prostriedky, vrátane možností prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia,
r)spôsob akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru,
s)spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona,
t)popis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, najmä pri ich nedovolenom opustení centra , úraze, vážnych nezhodách medzi deťmi, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre a medzi týmito deťmi a zamestnancami centrapodrobný popis obsahu prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti podľa § 16 vrátane počtu hodín určených na nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a personálne zabezpečenie tejto prípravy, ak centrum vykonáva aj prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti,
3
u)rozsah hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou.
§ 2
Resocializačný program centra
Náležitosti resocializačného programu centra sú
a)kontaktné údaje centra,
b)miesto vykonávania resocializačného programu alebo miesta vykonávania resocializačného programu, ak sa resocializačný program vykonáva vo viacerých budovách centra,
c)celková kapacita centra, kapacita jednotlivých budov centra,
d)popis vnútorných a vonkajších priestorov centra a popis podmienok utvorených pre ubytovanie detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, pre trávenie osobného voľna, osobnú hygienu, na zachovanie súkromia a ich ochranu a pre spoločné aktivity, športové aktivity a voľnočasové aktivity,
e)popis cieľovej skupiny centra,
f)podmienky a priebeh prijatia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby na vykonávanie resocializačného programu v centre s podrobným popisom spôsobu oboznámenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby s resocializačným programom podľa § 57 ods. 7 zákona,
g)podrobný popis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program podľa jednotlivých fáz resocializačného programu a kritéria prechodu medzi jednotlivými fázami resocializačného programu,
h)spôsob zabezpečenia starostlivosti o dieťa v čase výkonu odborných metód práce s jeho rodičom, ak centrum utvára podmienky aj na pobyt dieťaťa s rodičom podľa § 58 ods. 6 písm. b) zákona,
i)popis tvorby, vyhodnocovania a základná štruktúra individuálneho resocializačného programu,
j)štandardný denný režim s odchýlkami vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného programu, popis zapájania dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu a podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania,
k)podrobný popis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o dieťa a plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vrátane informácie o spôsobe zabezpečenia lekárskeho vyšetrenia podľa § 57 ods. 4 a zabezpečenia školskej dochádzky dieťaťa, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, ,
l)profesijné zabezpečenie centra, a to počet zamestnancov, ich pracovné zaradenie a dosiahnuté vzdelanie; ak centrum zabezpečuje odborné činnosti podľa § 49 ods. 5, aj informáciu o zabezpečení odborných činností inými odborníkmi,
m)spôsob akým dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, udržiavajú kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým majú blízky vzťah, vrátane ustanovenia podmienok návštev v centre tak, aby
4
návštevy nenarúšali resocializačný proces, doručovania pošty, balíkov, prístupu na internet a možnosti používať telefón,
n)podrobný popis práv a povinností dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu, práv a povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa,
o)taxatívne vymedzené pravidlá resocializačného programu, popis opatrení na predchádzanie ich porušovania a taxatívny popis výchovných prostriedkov, ktoré je možné použiť za ich nedodržanie, vrátane doby ich trvania,
p)postupy pri porušení pravidiel resocializačného programu centra, vrátane možností prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia,
q)spôsob evidencie vykonaných výchovných prostriedkov a ak boli vykonané na dieťati, spôsob informovania zákonného zástupcu, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o použití výchovného prostriedku,
r)spôsob akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd a prokuratúru,
s)popis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program, najmä pri nedovolenom opustení centra, úraze, vážnych nezhodách medzi deťmi, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program a medzi týmito deťmi a zamestnancami centra,
t)ponuka následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu.
§ 3
Program supervízie
Náležitosti programu supervízie sú
a)cieľ a témy supervízie,
b)celkový plánovaný počet hodín supervízie,
c)formy supervízie a predpokladaný počet hodín internej supervízie alebo externej supervízie, z toho počet hodín individuálnej supervízie, počet hodín skupinovej supervízie alebo počet hodín supervízie organizácie v kalendárnom roku,
d)počet osôb, pre ktoré sa vykonáva program supervízie,
e)spôsob zabezpečenia supervízora alebo supervízorov a
f)spôsob zhodnotenia supervízie.
Počet zamestnancov a profesijná štruktúra odborných zamestnancov centra, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou
§ 4
Centrum zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou
5
a)zamestnancami ako členmi odborného tímu,
b)zamestnancami, ktorí zabezpečujú odbornú pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadaných skupinách a skupinách,
c)zamestnancami, zariadení, ktorí poskytujú starostlivosť o deti vo svojom domácom prostredí (ďalej len „profesionálna náhradná rodina“).
§ 5
Odborný tím centra
(1) Odborný tím centra tvorí sociálny pracovník, psychológ. Ak centrum vykonáva opatrenia aspoň v jednej špecializovanej samostatnej skupine podľa § 20 ods. 1 písm. a) c), e) a f) a odborná pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine nie je zabezpečená špeciálnym pedagógom, odborný tím centra tvorí aj špeciálny pedagóg. Podľa účelu centra tvoria odborní tím ďalší odborní zamestnanci centra a to najmä asistent sociálnej práce, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, andragóg, zdravotnícky pracovník v povolaní sestra (ďalej len „zdravotná sestra“), fyzioterapeut.
(2) Ak sa opatrenia pobytovou formou vykonávajú pre dieťa s rodičom alebo s inou plnoletou fyzickou osobou podľa § 47 ods. 5 zákona, na účely určenia počtu zamestnancov sa tieto osoby započítavajú spolu s dieťaťom.
(3) Ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou počet detí na
a)sociálneho pracovníka je najviac 25,
b)psychológa je najviac 25,
špeciálneho pedagóga je najviac 30.
(4) Ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou podľa § 56 zákona, počet detí na
a)sociálneho pracovníka je najviac 10,
b)psychológa je najviac 10,
c)špeciálneho pedagóga je najviac 25.
(5) Ak centrum vykonáva resocializačný program pobytovou formou podľa § 57 zákona,
a) počet detí a mladých dospelých podľa § 57 ods. 5 písm. a) zákona na
1.jedného sociálneho pracovníka je najviac 10,
2.psychológa je najviac 10,
b) počet plnoletých fyzických osôb na
1.jedného sociálneho pracovníka je najviac 15,
2.psychológa je najviac 15.
6
§ 6
Zamestnanci, ktorí zabezpečujú odbornú pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadaných skupinách a skupinách
(1) Starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine, okrem samostatnej skupiny pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku (ďalej len „mladý dospelý“) sa zabezpečuje najmenej dvoma vychovávateľmi3) alebo dvoma zdravotníckymi zamestnancami alebo jedným vychovávateľom a jedným zdravotníckym pracovníkom podľa § 63 zákona a ďalšími zamestnancami centra; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.
(2) Starostlivosť v samostatnej skupine pre mladých dospelých sa zabezpečuje sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce.
(3) Starostlivosť v skupine podľa § 47 ods. 5 zákona sa zabezpečuje najmenej dvoma odbornými zamestnancami centra, a to vychovávateľmi,3) sociálnymi pracovníkmi alebo asistentmi sociálnej práce a ďalšími zamestnancami centra; celkový počet zamestnancov je najviac štyri.
(4) Starostlivosť v skupine pre deti, pre ktoré vykonávané opatrenia podľa § 56 zákona sa zabezpečuje odbornými zamestnancami centra, z ktorých aspoň traja majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo liečebná pedagogika; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.
(5) Starostlivosť v skupine detí a mladých dospelých, pre ktorých vykonávané opatrenia podľa § 57 zákona sa zabezpečuje odbornými zamestnancami centra, z ktorých aspoň dvaja majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania a ďalší spĺňajú kvalifikačný predpoklad minimálne úplného stredného vzdelania; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.
(6) Starostlivosť v skupine pre plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia podľa § 57, sa zabezpečuje odbornými zamestnancami centra, z ktorých aspoň dvaja majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo andragogika a ďalší spĺňajú kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac šesť.
3) Časť XIII prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
7
Odborné činnosti a ďalšie činnosti v centre
§ 7
(1) Centrum, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody
a)vykonáva najmä sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť, výchovu a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v programe centra,
b)utvára podmienky najmä na prípravu na školské vyučovanie, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, športovú činnosť dieťaťa a na prejavovanie náboženského vyznania.
(2) Centrum, ktoré vykonáva pobytové opatrenie súdu,
a)vykonáva sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť, výchovnú činnosť, liečebno-výchovnú starostlivosť a diagnostiku ako samostatnú odbornú metódu,
b)ak podľa programu centra vykonáva svoju činnosť pre deti, ktoré potrebujú na základe
1.diagnostiky špeciálno-pedagogickú starostlivosť, vykonáva aj špeciálno-pedagogickú starostlivosť,
2.odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti rehabilitačnú starostlivosť alebo ošetrovateľskú starostlivosť, poskytuje aj rehabilitačnú starostlivosť alebo ošetrovateľskú starostlivosť,
c)utvára podmienky na záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a iné voľnočasové aktivity a na prejavovanie náboženského vyznania.
(3) Centrum, ktoré vykonáva špecializovaný program vykonáva sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť, špeciálno-pedagogickú starostlivosťou, diagnostikou a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v špecializovanom programe centra a utvára podmienky podľa ods. 2 písm. c).
(4) Centrum, ktoré vykonáva resocializačný program, vykonáva sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť, nácvik sociálnych a pracovných zručností a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v resocializačnom programe centra a utvára podmienky podľa ods. 2 písm. c). Resocializačný program sa môže vykonávať aj metódou terapeutickej komunity.
(5) Centrum, ktoré vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou vykonáva najmä sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v programe centra; opatrenia ambulantnou formou sa môžu vykonávať aj skupinovými programami.
8
Podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre, osobnom vybavení detí a úschove cenných vecí v centre
§ 8
(1) Stravovanie sa poskytuje podľa stravnej jednotky na deň pre dieťa, maloletú matku a jej dieťa, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu. Ak táto vyhláška neustanovuje inak, stravná jednotka sa určuje zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6) a to
a)do 3 rokov veku od 2,2 % do 3,4 %,
b)od 3 rokov do 6 rokov veku od 2,3 % do 3,6 %,
c)od 6 rokov do 10 rokov veku od 2,4 % do 3,9 %,
d)od 10 rokov do 15 rokov veku od 2,6 % do 4,2 %,
e)od 15 rokov do 18 rokov veku od 2,7 % do 4,4 %,
f)od 18 rokov od 4,4% do 5,3%.
(2) Stravná jednotka podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % pre dieťa, maloletú matku a jej dieťa, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu, ktorým sa zabezpečuje diétna strava pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte alebo špeciálnej diéte a pre maloletého bez sprievodu.
(3) Počas sviatkov4) sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú o 8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6) na kalendárny rok pre dieťa, maloletú matku a jej dieťa, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu.
(4) Počas rekreačnej činnosti vykonávanej alebo zabezpečovanej centrom je stravná jednotka najviac 5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6) na deň pre dieťa, maloletú matku a jej dieťa, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu. Pri odbere stravy od iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo pri stravovaní u iných fyzických osôb alebo právnických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 2,2 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6) na deň pre dieťa, maloletú matku a jej dieťa, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu.
(5) Ak sa mladý dospelý pripravuje na povolanie, centrum mu zabezpečuje stravovanie vyplatením sumy na zabezpečenie stravy vo výške časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo centra.
(6) Stravná jednotka podľa odsekov 1 až 5 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(7) Ak je potrebné zabezpečiť zvýšené náklady na stravovanie dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine, môžu sa uhradiť zo sumy podľa § 18 ods.1.
4) § 2 ods. 2 písm. b), c), g) i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
9
(8) Ak je strava dieťaťa zabezpečená prostredníctvom lekárskych predpisov, ustanovenia o stravnej jednotke sa použijú primerane.
(9) Zamestnanci centra môžu v rámci výchovy pripravovať stravu a vykonávať obslužné činnosti za pomoci detí, pre ktoré v centre vykonávané opatrenia alebo v rámci nácviku sebaobslužných činností a sociálnych zručností za pomoci plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sú v centre vykonávané opatrenia.
§ 9
Stravná jednotka na deň pre dieťa, maloletú matku a jej dieťa a mladého dospelého sa určuje podľa počtu odobratých jedál v percentuálnom podiele zo sumy vypočítanej podľa § 8, ktorý je
a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na
1.raňajky 12 %,
2.desiatu 9 %,
3.obed 40 %,
4.olovrant 9 %,
5.večeru 30 %,
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na
1.raňajky 11 %,
2.desiatu 8 %,
3.obed 40 %,
4.olovrant 8 %,
5.večeru 27 %,
6.druhú večeru 6 %.
§ 10
(1) Cenné veci dieťaťa a maloletej matky a jej dieťaťa uschová centrum na základe zmluvy o úschove5) uzatvorenej so zákonným zástupcom dieťaťa, opatrovníkom dieťaťa alebo majetkovým opatrovníkom dieťaťa.
(2) Cenné veci mladého dospelého a plnoletej fyzickej osoby uschová centrum na základe zmluvy o úschove5) uzatvorenej s mladým dospelým alebo s plnoletou fyzickou osobou.
(3) Centrum vedie evidenciu uschovaných cenných vecí na osobnej karte dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa, mladého dospelého alebo plnoletej fyzickej osoby.
(4) Cenné veci sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
5) § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.
10
(5) Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných vecí dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa, mladého dospelého alebo inej plnoletej fyzickej osoby, centrum tieto veci uschová na nevyhnutný čas aj bez uzatvorenia zmluvy o úschove; o tejto skutočnosti sa bezodkladne upovedomí zákonný zástupca dieťaťa alebo majetkový opatrovník dieťaťa alebo mladý dospelý alebo plnoletá fyzická osoba.
(6) Na úschovu cenných vecí detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine platia odseky 1 až 5 rovnako.
§ 11
(1) Osobné vybavenie dieťaťa je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby poskytnuté dieťaťu v centre.
(2) Osobné vybavenie dieťaťa sa pri ukončení vykonávania opatrení pobytovou formou centru nevracia.
Náležitosti písomného odporúčania
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 12
(1) Súčasťou písomného odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 zákona sú
a)dôvody, pre ktoré odporúča umiestnenie dieťaťa v centre, vrátane zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny, posúdenia možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny,
b)miera ohrozenia dieťaťa, ak bola určená,
c)informácia o vykonaných opatreniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)odborná metóda, ktorú odporúča vykonať na
1.predchádzanie prehlbovania alebo opakovania krízových situácií v rodine,
2.odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa,
3.určenie dôvodov, pre ktoré je ohrozený psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a návrhu opatrení na pomoc dieťaťu,
4.overenie ohrozenia psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa,
e)odporúčaný začiatok vykonávania opatrení v centre a
f)kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.
(2) Súčasťou písomného odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie resocializačného programu
a)pre dieťa sú náležitosti podľa odseku 1 písm. c), e) a f),
11
b)pre plnoletú fyzickú osobu je informácia o vykonaných opatreniach orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu a kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu pre plnoletú fyzickú osobu.
(3) Súčasťou písomného odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 59 ods. 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a písm. b) až d) zákona sú
a)dôvody pre, ktoré odporúča vykonávanie opatrení v centre,
b)ak sú opatrenia vykonávané pre dieťa a jeho rodinu
1.zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny, ak opatrenia vykonávané pre dieťa a jeho rodinu,
2.miera ohrozenia dieťaťa, ak bola určená,
c)informácia o vykonaných opatreniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)opatrenie alebo odbornú metódu, ktoré odporúča vykonávať vrátane návrhu počtu hodín jej vykonávania,
e)odporúčaný začiatok vykonávania opatrení v centre a
f)kontaktné údaje zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou,
2.sleduje situáciu dieťaťa v starostlivosti fyzickej osoby podľa § 44a zákona,
3.vykonáva opatrenia pre mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.
§ 13
Počet skupín a samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra
(1) Počet skupín v budove centra je najviac dve.
(2) Počet samostatne usporiadaných skupín v objekte, ktorý
a)nie je samostatným rodinným domom alebo bytom v bytovom dome je najviac dve,
b)je samostatným rodinným domom alebo bytom v bytovom dome je jedna.
§ 14
Počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupinách
(1) Počet detí v skupine na vykonávanie opatrení pobytovou formou podľa § 48 ods. 1 zákona a celkový počet detí, rodičov a iných plnoletých fyzických osôb v skupine na vykonávanie opatrení je najviac desať.
(2) Počet detí v skupine na vykonávanie opatrení na predchádzanie prehlbovania a opakovania krízových situácií deti podľa § 56 ods. 3 zákona je najviac 10. Ak opatrenia pobytovou formou vykonávané pre dieťa s rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou podľa § 47 ods. 5, celkový počet osôb v skupine je najviac desať.
12
(3) Počet detí a mladých dospelých, ktorí začali vykonávať resocializačný program pred dovŕšením plnoletosti, v skupine na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 8 zákona je najviac desať.
(4) Počet plnoletých fyzických osôb v skupine na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 8 zákona je najviac 15.
Kvalifikačný predpoklad profesionálneho náhradného rodiča, rozsah, podrobnosti a náležitosti zhodnotenia prípravy na vykonávanie starostlivosti o deti v profesionálnej náhradnej starostlivosti
§ 15
(1) Kvalifikačný predpoklad zamestnanca, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine je
a)najmenej úplné stredné vzdelanie,
b)vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického, sociálneho alebo psychologického zamerania, ak zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, pohlavne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.
(2) Rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti je
a)najmenej 60 hodín,
b)najmenej 8 hodín nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) ak
1.zamestnanec centra zabezpečoval starostlivosť o deti alebo vykonával sociálnu prácu v centre nepretržite najmenej tri roky a plní kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 písm. b),
2.ide o manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov.
§ 16
(1) Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v centrách zahŕňa
a) poskytnutie základných informácií o
1.právnych predpisov upravujúcich oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rodinnoprávnych vzťahov,
2.náhradnej starostlivosti, výchovných opatreniach a osvojení,
3.psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa; ak ide o prípravu na výkon profesionálneho náhradného rodičovstva pre dieťa, pre ktoré vykonávané opatrenia podľa § 56 zákona, najmenej 16 hodín prípravy tvoria informácie o potrebách a špecifikách starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, alebo ktoré je týrané, pohlavne zneužívané alebo sa vykonávajú opatrenia na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, pohlavným
13
zneužívaním alebo iným činom ohrozujúcim jeho život, zdravie a priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin,
4.právach dieťaťa,
5.právach a povinnostiach profesionálneho náhradného rodiča,
b) nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi.
(2) Po absolvovaní prípravy je vypracované zhodnotenie prípravy, ktorého súčasťou je najmä
a)zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa odseku 1 písm. a) a zhodnotenie spolupráce pri nácviku podľa odseku 1 písm. b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
b)zhodnotenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
c)záveru, či fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.
(3) Na účely prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti subjekt vykonávajúci túto prípravu zriaďuje tím na prípravu fyzickej osoby, ktorá záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom, ktorého súčasťou je najmenej jeden psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia.
§ 17
Počet detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine
Ak centrum vykonáva opatrenia pre dieťa, mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, v jednej profesionálnej náhradnej rodine sa poskytuje starostlivosť
a)najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra,
b)najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami centra,
c)najviac dvom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra, ktoré vykonáva opatrenia podľa § 56 zákona,
d)najmenej dvom a najviac štyrom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami centra pri vykonávaní opatrenia podľa § 56 zákona,
e)mladému dospelému, ktorému bola poskytovaná starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine centra podľa § 52 zákona aj po dovŕšení plnoletosti, ak sa mladý dospelý pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej škole a to najdlhšie do ukončenia ročníka v príslušnom školskom roku.
14
§ 18
Výška úhrady výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov
(1) Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom6) v profesionálnej náhradnej rodine je mesačne
a)do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,6)
b)od 10 rokov do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,6)
c)nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6)
(2) Výška úhrady výdavkov na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom6) je mesačne 1,5 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6)
(3) Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom, výška úhrady výdavkov podľa odseku 1 sa zvýši raz za kalendárny rok o sumu určenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6) za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytovala starostlivosť; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala tomuto dieťaťu len časť kalendárneho mesiaca. Ak sa počas kalendárneho mesiaca skončila starostlivosť o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine a na jeho miesto bolo počas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné dieťa, započítava sa na účely zvýšenia výšky úhrady výdavkov podľa prvej vety tento kalendárny mesiac len raz v sume určenej na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine, ktorému sa skončilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci.
(4) Ak sa dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje starostlivosť v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom, podieľa sa profesionálny náhradný rodič na úhrade výdavkov spojených s bývaním v tomto rodinnom dome alebo v byte, a to v sume zodpovedajúcej súčinu počtu profesionálnych náhradných rodičov a ich vlastných detí, ktoré s nimi žijú, a podielu celkových nákladov spojených s bývaním všetkých fyzických osôb bývajúcich v kalendárnom mesiaci v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom a počtu týchto fyzických osôb. Do celkového počtu fyzických osôb sa započítava aj mladý dospelý, ktorý platí úhradu podľa zákona.
6) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
15
(5) Profesionálny náhradný rodič vedie evidenciu výdavkov na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou dieťaťa a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním dieťaťa, so školskou dochádzkou dieťaťa, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a nákladov podľa odseku 7. Vzor tlačiva na evidenciu výdavkov dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine je uvedený v prílohe č. 1.
(6) Základné vybavenie dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine je v závislosti od veku a potrieb dieťaťa najmä posteľ, skriňa, písací stôl, stolička, kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat.
(7) Ak centrum nezabezpečí potreby dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine iným spôsobom, uhrádza v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťu
a)náklady spojené so zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál pri dlhodobom ochorení, dioptrické okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na prípravu na vyučovanie, plienky, didaktické hračky a náklady na podporu rozvoja talentu detí,
b)náklady spojené so športovou činnosťou, a to najmä náklady na kúpu športových potrieb a iného športového materiálu, na športovú prípravu, účasť na súťažiach a iné náklady spojené so športovou činnosťou,
c)náklady spojené s povinnou školskou dochádzkou vrátane nákladov na sústavnú prípravu na povolanie.
§ 19
Počet detí a mladých dospelých v samostatne usporiadaných skupinách
Počet detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine je najviac
a)osem, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej diagnostickej skupine,
b)desať, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine,
c)osem, ak sa starostlivosť poskytuje v špecializovanej samostatnej skupine,
d)päť maloletých matiek s ich deťmi, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi,
§ 20
Druhy špecializovaných samostatných skupín
(1) Špecializovaná samostatná skupina sa zriaďuje ako špecializovaná skupina pre
a)deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe odbornej diagnostiky,
b)deti s diagnostikovanou poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria,
16
c)deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich spáchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin,
d)maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre jazykové, kultúrne a náboženské odlišnosti,
e)deti s duševnou poruchou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu 7)
f)deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu,8)
1.s mentálnym postihnutím,
2.s telesným postihnutím,
3.so zmyslovým postihnutím,
4.s kombináciou postihnutí.
(2) Špecializovanú skupinu je možné zriadiť aj ako kombinovanú špecializovanú skupinu pre deti podľa odseku 1 písm. e) a f).
§ 21
Rozsah a podrobnosti informačného poradenstva
(1) Informačné poradenstvo sa poskytuje v rozsahu najmenej troch hodín. Informačné poradenstvo je zamerané najmä na poskytovanie informácií o náhradnej starostlivosti a o právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti, organizácii centra a postupe v rizikových situáciách pre dieťa.
(2) O absolvovaní informačného poradenstva je vyhotovený písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa vedenej centrom.
§ 22
Predmet psychologického vyšetrenia, zoznam kontraindikácií duševnej spôsobilosti a náležitosti psychologického posudku
(1) Predmetom psychologického vyšetrenia zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi alebo uchádzača o takého zamestnanie sú
a)intelektové predpoklady,
b)osobnostné charakteristiky uchádzača,
c)rizikové faktory a vlastnosti v osobnosti,
d)riziká psychopatológie,
e)rodinná anamnéza so zameraním na rizikové vzťahy a dôležité udalosti v rodine,
f)zdroje zvládania záťažových situácií a
7)
§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17
g)schopnosť sebareflexie.
(2) Náležitosti psychologického posudku zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi alebo uchádzača o takého zamestnanie sú
a)zhodnotenie predmetu psychologického vyšetrenia podľa odseku 1,
b)záver psychologického vyšetrenia, ktorý
1.znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý / nespôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi“ alebo
2.obsahuje odporúčanie na ďalšiu odbornú pomoc,
c)miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku o psychickej spôsobilosti a
d)odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.
(3) Zoznam kontraindikácií duševnej spôsobilosti zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi alebo uchádzača o takého zamestnanie je uvedený v prílohe č.2.
(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zákona zverejňuje na svojom webovom sídle predmet psychologického vyšetrenia na účely vykonávania opatrení podľa odseku 1, náležitosti psychologického posudku, zoznam kontraindikácií duševnej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie opatrení, základné informácie o vykonávaní opatrení v centrách a základné informácie o náplni práce a povinnostiach zamestnancov centier vykonávajúcich zamestnanie v priamom kontakte s deťmi.
§ 23
Výška vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
(1) Výška vreckového dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre na základe pobytového opatrenia súdu a mladého dospelého je mesačne vo výške
a)8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6), ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,
b)12 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6), ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,
c)30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa6), ak ide o dieťa nad 15 rokov veku.
(2) Výška príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je desaťnásobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6)
(3) Sumy poskytnutého vreckového, vecného daru a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.
18
§ 24
Podrobnosti o žiadostiach vo veciach akreditácie, podrobnosti o overení odbornej spôsobilosti a ďalšie podrobnosti o akreditáciách
(1) Žiadosť o udelenie akreditácie, žiadosť o predĺženie akreditácie a žiadosť o zmenu akreditácie (ďalej len „žiadosť“) sa doručuje ministerstvu na adresu, ktorú zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle. Vzory žiadostí uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4.
(2) Ďalšími náležitosťami žiadosti sú
a)výstižný popis opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie, a ak bude opatrenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vykonávané sociálnym programom, výchovným programom alebo iným programom, podrobný popis programu, najmä ciele, obsahové zameranie, časový rozsah, počet detí alebo plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa majú vykonávať opatrenia, a ďalšie podrobnosti a špecifiká programu; to neplatí, ak sa žiada o akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v centre,
b)údaj o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia, alebo uvedenie predpokladaného spôsobu financovania,
c)potvrdenie vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately; to neplatí, ak žiadateľ bude zabezpečovať starostlivosť deťom, mladým dospelým prostredníctvom profesionálneho náhradného rodiča a profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,
d)vyplnené tlačivo žiadosti o odpis registra trestov fyzických osôb8), ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte s deťmi,
e)overená fotokópia dokladu, ktorý osvedčuje odbornú spôsobilosť,
f)akceptačný list alebo iným spôsobom preukázané plnenie personálneho zabezpečenia ak ide o žiadosť o udelenie akreditácie alebo žiadosť o zmenu akreditácie, ak je dôvodom žiadosti zvýšenie kapacity zariadenia alebo rozšírenie výkonu opatrení, na ktoré bola akreditovanému subjektu udelená akreditácia,
g)prehľad zamestnaní, potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný doklad preukazujúci odbornú prax osôb, ktoré budú vykonávať opatrenia.
§ 25
Overovanie odbornej spôsobilosti
(1) Overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 79 ods. 5 písm. c) f) zákona sa vykonáva ústnym pohovorom alebo písomným testom na neverejnom zasadnutí akreditačnej komisie. Termín a miesto overovania odbornej spôsobilosti podľa prvej vety sa žiadateľovi oznamuje písomne najmenej 10 dní pred dňom vykonania overenia odbornej spôsobilosti.
8) § 19 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19
Súčasťou písomného oznámenia je aj zoznam fyzických osôb, ktoré sa majú zúčastniť na overení odbornej spôsobilosti.
(2) Ústne overovanie sa zaznamenáva zvukovým záznamom na základe súhlasu fyzických osôb, ktorých znalosti sa overujú. Vyjadrenie fyzických osôb k zaznamenávaniu zvukovým záznamom sa uvedie v zápisnici. Zo zvukového záznamu sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je overený podpisom predsedu akreditačnej komisie.
§ 26
Rozhodujúce skutočnosti
(1) Rozhodujúcou skutočnosťou v činnosti akreditovaného subjektu je najmä
a)zmena programu centra, špecializovaného programu centra alebo resocializačného programu centra, alebo zmena v metódach a postupoch práce, ak akreditovaný subjekt nevykonáva opatrenia v zariadení,
b)zmena zamestnanca vykonávajúceho opatrenia, na ktoré bola udelená akreditácia,
c)výsledok kontroly alebo inej činnosti, ktorej podstatou je kontrola, dozor alebo dohľad, ak je výsledkom takejto činnosti protokol, upozornenie alebo iný obdobný záver,
d)konanie orgánu činného v trestnom konaní súvisiace s činnosťou akreditovaného subjektu alebo so zamestnancom akreditovaného subjektu,
e)riziková situácia pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré akreditovaný subjekt vykonáva opatrenie súvisiaca s vykonávaním opatrení akreditovaným subjektom.
(2) Zmena podľa odseku 1 písm. b) sa oznamuje oznámením; vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.
§ 27
Určenie celkového počtu miest na vykonávanie pobytových opatrení pobytovou formou v centrách
Výška percentuálneho podielu na účely určenia celkového počtu miest podľa § 89 ods. 2 zákona je
a)vo výške 0,01 % celkového počtu obyvateľstva Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účely určenia počtu miest potrebných na zabezpečenie vykonávania opatrení pobytovou formou podľa § 57 ods. 1 zákona,
b)vo výške 0,55 % celkového počtu obyvateľstva Slovenskej republiky do 18 rokov veku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účely určenia počtu miest potrebných na zabezpečenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre deti a plnoleté fyzické osoby.
20
§ 28
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centre
(1) Celková dohodnutá výška finančného príspevku podľa § 89b ods. 7 zákona je jedna stošesdesiatina 2,5násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku na mesiac a na zamestnanca.
(2) Výška finančného príspevku vypočítaného podľa odseku 1 zohľadňuje výdavky na mzdu, plat alebo odmenu zamestnancov, preddavky na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie
7)
, poistné na sociálne poistenie
8)
a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie
9)
, prípravu na vykonávanie opatrenia, materiálno-technického vybavenia, výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva, a iné výdavky spojené s vykonávaním opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou alebo ambulantným výchovným opatrením v centre.
§ 29
Zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny a určenie miery ohrozenia
dieťaťa
(1) Miera ohrozenia dieťaťa sa určuje na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny, posúdenia možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny. Ustanovenie § 27 zákona týmto nie je dotknuté. Miera ohrozenia dieťaťa sa určuje podľa závažnosti vyhodnotenej situácie dieťaťa ako
a)bez ohrozenia dieťaťa pre situáciu dieťaťa, kedy nie život, zdravie a psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťa ohrozené, nie je potrebné vykonať žiadne z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a nevytvára sa plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou
b)nízka miera ohrozenia dieťaťa pre situáciu dieťaťa,
1.kedy je alebo môže byť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa ohrozený prechodnými alebo jednorazovými problémami v plnení funkcií rodiny, ktoré je rodina schopná zvládnuť ale je potrebné vykonať niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately menej závažného charakteru alebo je potrebné sledovať a opätovne prehodnocovať životnú situáciu dieťaťa a mieru ohrozenia dieťaťa,
2.kedy rodina dieťaťa rieši konfliktné situácie v rodine, ktoré môžu ohroziť psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a je potrebné v rodine vykonať niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov na dieťa
c)stredná miera ohrozenia dieťaťa, pre situáciu dieťaťa, kedy je nevyhnutné ako súčasť vykonávaných opatrení dohliadať na starostlivosť rodičov alebo iných fyzických osôb o dieťa a priebežne sledovať a vyhodnocovať životnú situáciu dieťaťa,
21
d)vysoká miera ohrozenia dieťaťa, pre situáciu dieťaťa, kedy sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti, je ohrozený jeho psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, rodičia nevykonávajú svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností dostatočne alebo vôbec alebo zneužívajú svoje rodičovské práva a povinnosti alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia súdu nevykonáva svoje povinnosti alebo zneužíva svoje práva a povinnosti a je potrebné vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ochranu dieťaťa.
(2) Mieru ohrozenia vyznačuje zamestnanec, ktorý určuje mieru ohrozenia dieťaťa v spisovej dokumentácii dieťaťa.
§ 30
Náležitosti plánov a podrobnosti o ich vedení
(1) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú na základe
a)plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorého súčasťou je
1.plán výchovného opatrenia vykonávaného ambulantnou formou, ktorý je súčasťou plánu podľa písm. a),
2.plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v centre na základe pobytového opatrenia súdu ,
b)plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, pre ktorú vykonávané opatrenia sociálnej kurately.
(2) Plán sociálnej práce podľa ods. 1 písm. a) vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa podľa § 3 ods. 3 zákona. Vypracuje sa písomne v každom prípade, v ktorom bola identifikovaná miera ohrozenia dieťaťa. Plán sociálnej práce obsahuje anamnézu, sociálnu diagnózu, cieľ, spolupracujúce subjekty, jednoznačne definované úlohy s uvedením zodpovedného za ich plnenie a termínu ich splnenia alebo prehodnotenia plnenia.
(3) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre sa vykonávajú na základe
a)individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ak je dieťa v centre umiestnené na základe pobytového opatrenia súdu podľa § 49 ods. 1, ktorého súčasťou je
1.plán výchovnej práce s dieťaťom,
2.plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom, ktorý je súladný s plánom podľa odseku 1 písm. c),
3.plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého spracovaný najmenej rok pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého; ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania,
22
b)plánu vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody podľa § 47 zákona alebo špecializovaný program podľa § 56 zákona, ktorý je v súlade s plánom podľa odseku 1 písm. a),
c)individuálneho resocializačného plánu, ak sa pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu vykonávajú opatrenia podľa § 57,
d)plánu vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou; súčasťou plánu konkrétne odborné metódy, podrobnosti ich vykonávania, rozsah vykonávaných metód vyjadrený v osobohodinách, označenie a pracovné zaradenie zamestnanca centra, ktorý bude za vykonávanie opatrení pre fyzické osoby zodpovedať, počet zamestnancov, ktorí sa budú na vykonávanie opatrení podieľať, dôvody ukončenia vykonávania odborných činností, spôsob a časový harmonogram priebežného a záverečného hodnotenia vykonávania opatrení v centre.
(4) Plán podľa odseku 3 sa vypracuje písomne a obsahuje okrem iných náležitostí aj cieľ, spolupracujúce subjekty, jednoznačne definované úlohy s uvedením zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh a termínu ich splnenia alebo prehodnotenia plnenia.
§ 31
Vedenie a náležitosti spisovej dokumentácie
(1) Spisová dokumentácia dieťaťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu centra obsahuje najmä
a)rozhodnutie o pobytovom opatrení súdu alebo ambulantnom výchovnom opatrení alebo odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)rodný list dieťaťa; po ukončení vykonávania opatrení sa v spisovej dokumentácii ponecháva fotokópia rodného listu,
c)vysvedčenia potrebné k zabezpečeniu školskej dochádzky dieťaťa a vysvedčenia z ukončených školských rokov z obdobia vykonávania pobytového opatrenia súdu; po ukončení vykonávania opatrení sa v spisovej dokumentácii ponechávajú fotokópie vysvedčení,
d)sociálnu správu o dieťati, ktorú vypracoval orgán sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately pred prijatím do centra,
e)diagnostickú správu o dieťati a aktualizácie tejto správy
f)závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu,
g)správu o zdravotnom stave dieťaťa a aktualizácie tejto správy,
h)obrazové a zvukové záznamy dokumentujúce podstatné udalosti v živote dieťaťa,
i)záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,
j)individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa alebo individuálny plán vykonávania opatrení pobytovou formou alebo individuálny resocializačný plán a ich vyhodnotenia a aktualizácie,
k)záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,
l)záznamy o nedovolenom opustení centra, úraze a ďalších vážnych skutočnostiach,
m)ďalšie náležitosti potrebné k vykonávaniu opatrení a k sledovaniu plnenia ich účelu.
23
(2) Spisová dokumentácia maloletého bez sprievodu obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a), d), f), g) a i) l). Pri maloletých bez sprievodu do 15 rokov veku aj dokumentáciu podľa odseku 1 písm. h).
(3) Spisová dokumentácia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré v centre vykonávané opatrenia pobytovou formou na základe dohody, obsahuje podľa účelu
a)dohodu s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo plnoletou fyzickou osobou,
b)odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; to neplatí, ak pre plnoletú fyzickú osobu vykonávané opatrenia podľa § 57 ods. 6,
c)odporúčanie podľa § 57 ods. 3,
d)diagnostickú správu o dieťati alebo plnoletej fyzickej osobe; správa je podľa potreby aktualizovaná,
e)závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu,
f)plán vykonávania opatrení pobytovou formou alebo individuálny resocializačný plán a ich vyhodnotenia a aktualizácie,
g)záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa alebo záznamy o procese resocializácie,
h)ďalšie náležitosti potrebné k vykonávaniu opatrení a k sledovaniu plnenia ich účelu.
(4) Ak v centre vykonávané opatrenia pobytovou formou pre dieťa spolu s jeho rodičom alebo inou fyzickou osobou, spisová dokumentácia obsahuje aj náležitosti potrebné k vykonávaniu opatrení a k sledovaniu plnenia účelu vykonávaných opatrení pre dieťa a túto fyzickú osobu.
(5) Spisová dokumentácia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú v centre vykonávané opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou alebo pre ktoré vykonávané opatrenia na základe ambulantného výchovného opatrenia obsahuje
a)dohodu s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo plnoletou fyzickou alebo rozhodnutie o ambulantnom výchovnom opatrení,
b)odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu,
d)individuálny plán vykonávania opatrení, ktorého súčasťou časti plánu výchovného opatrenia, ktoré centrum vykonáva,
e)záznamy o priebehu vykonávania opatrení,
f)ďalšie náležitosti potrebné k vykonávaniu opatrení a k sledovaniu plnenia ich účelu.
§ 32
Prechodné ustanovenia
Na detský domov sa do 31. marca 2018 vzťahuje § 1 8 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24
Zrušovacie ustanovenia
§ 33
Zrušuje sa vyhláška ministerstva č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 34
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018, okrem § 1 5, § 7 9, § 16, 27, 28 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, § 7 ods. 4 druhá veta, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2020, § 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2031.
25
Príloha č. 1
Vedenie evidencie výdavkov dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine
Meno a priezvisko dieťaťa:
Rok:
Mesiac:
Poradové číslo výdavku
Legenda (popis výdavku)
Výdavok
V ........................................ dňa......................................
..................................................
podpis profesionálneho náhradného rodiča
Prílohy:
Doložené potvrdenia/účty o zaplatení
26
Príloha č. 2
Kontraindikácie duševnej spôsobilosti uchádzača o miesto zamestnanca centra a zamestnanca centra:
a)intelektové schopnosti a kognitívna výkonnosť v pásme subnormy a nižšie,
b)zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,
c)organické porušenie centrálnej nervovej sústavy,
d)paranoidná, schizoidná, dissociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti,
e)psychická odolnosť voči záťaži pod podpriemerom populácie (neschopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie a sebaovládania),
f)akcentovaná črta agresivity, hostility, hnevlivosti v osobnosti uchádzača,
g)tendencie k impulzívnemu reagovaniu, emocionálnej lability a explozivity na úrovni akcentovanej črty osobnosti,
h)nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city),
i)egocentrizmus ako zvýraznená črta osobnosti,
j)ľahká ovplyvniteľnosť, nezdržanlivosť, znaky nezrelosti, závislého reagovania, regresných tendencií pri zvládaní záťažových situácií,
k)osobnosť s protispoločenskými motiváciami konania,
l)poruchy psychosexuálneho vývinu, psychosexuálna nezrelosť, podozrenie na sexuálnu deviáciu,
m)sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky, rizikové hráčstvo,
n)chýbajúca, alebo nízka schopnosť empatie a vytvárania sociálnych vzťahov, sťažená sociálna adaptácia a izolácia v spoločnosti,
o)</