1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
189 878
195 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
189 878
195 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
189 878
195 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
161 164
23 011 058
25 692 158
v tom: MPSVR SR/Špecializovaná štátna správa 07E0401
0
161 164
193 552
193 552
z toho:
- vplyv na ŠR
0
161 164
193 552
193 552
Rozpočtové prostriedky
0
161 164
193 552
193 552
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
v tom: MPSVR/Náhradná rodinná starostlivosť 07C0501
0
0
6 862 576
7 765 276
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
6 862 576
7 765 276
Rozpočtové prostriedky
0
0
6 862 576
7 765 276
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
v tom: MPSVR/ Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch 07C0502
0
0
4 043 970
4 043 970
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
4 043 970
4 043 970
Rozpočtové prostriedky
0
0
4 043 970
4 043 970
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
2
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
v tom: MPSVR/ Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach 07C0503
0
0
11 910 960
13 689 360
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
11 910 960
13 689 360
Rozpočtové prostriedky
0
0
11 910 960
13 689 360
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
8
212
212
- vplyv na ŠR
0
8
212
212
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
72 000
2 005 440
2 005 440
- vplyv na ŠR
0
72 000
2 005 440
2 005 440
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR/Sociálna inklúzia
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
161 164
23 011 058
25 692 158
3
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predpokladá negatívny vplyv na štátny rozpočet. Rozpočtové krytie nie je zabezpečené v rámci návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2018 2020. Finančné dopady nevyhnutné najmä na zabezpečenie dobrovoľných pobytových opatrení a zavedenie výkonu opatrení ambulantnou a terénnou formou v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri zavádzaní zmien sa budeme uchádzať o podporu Operačného programu Ľudské zdroje. Súčasťou vládneho návrhu zákona je aj novela zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je zvýšenie príspevkov na dieťa v náhradnej starostlivosti. Vládny návrh predpokladá negatívny vplyv na štátny rozpočet.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
V čl. I sa novelizuje zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom vládneho návrhu zákona je zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným deťom a rizikovým rodinám s deťmi zameraných na podporu plnenia funkcií rodiny a pokračovanie v procese deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti s dôrazom na rozvoj odbornej pomoci zameranej na zotrvanie detí v starostlivosti ich rodičov resp. na návrat detí do starostlivosti ich rodičov. Na tento účel je potrebné:
-definovať deliacu líniu medzi „ochranou“ (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a „pomocou“ (sieť pomoci a podpory koncentrovaná do zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately),
-zmeniť filozofiu zariadení, o.i. prispôsobením podmienok v zariadeniach tak, aby v plnej miere sanovali potrebu výkonu odbornej pomoci a služieb pre deti a ich rodiny ambulantnou a terénnou formou, a tiež pobytovou formou na báze dobrovoľnosti (vrátane opatrení na pomoc deťom týraným a sexuálne zneužívaným a resocializácie drogovo a inak závislých detí a plnoletých) - dnešné detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská sa pretransformujú do nového multifunkčného druhu zariadenia
4
Centra pre deti, ich rodiny a plnoletých pri jednoznačnom zachovaní zásad, na ktorých je postavené zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí v zaradeniach,
-koncentrovať zriaďovateľskú pôsobnosť zariadení do štátnej správy Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“), s možnosťou (nie povinnosťou) zriaďovania pre samosprávu a tretí sektor (krízové strediská budú mať možnosť, vzhľadom na ich aktuálne nejednoznačné zameranie, rozhodnúť sa, či budú pokračovať ako zariadenia sociálnych služieb alebo ako zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; resocializačné strediská vzhľadom na ich jednoznačný charakter ako i predpokladané zameranie centra takúto možnosť nebudú mať),
-celkovo zlepšiť kvalitu vykonávania opatrení v zariadeniach (napr. stanovením a precizovaním personálnych, priestorových a iných podmienok výkonu),
-zmeniť financovanie ambulantných/terénnych opatrení a dobrovoľných pobytov (prostredníctvom Ústredia) a zabezpečiť nielen dostupnosť opatrení ale tiež kvalitu výkonu (adresnosť financovania podľa potrieb detí a rodín v územných obvodoch jednotlivých orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).
Na podporu zavádzania zmien sa bude MPSVR SR (Ústredie a zariadenia) uchádzať aj o podporu z Operačného programu Ľudské zdroje a z Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom národných projektov a dopytovo - orientovaných výziev.
V čl. III sa navrhujú zmeny a doplnenia zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Cieľom novely zákona je podporiť proces deinštitucionalizácie a zmeny navrhované v čl. I aj zlepšením finančných podmienok náhradnej starostlivosti a to :
1.Úprava sumy opakovaného príspevku dieťaťu oproti súčasnému stavu diferencovane podľa veku dieťaťa a to na úroveň úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine v zmysle vyhlášky č. 643/2008 Z. z.. Účelom tejto úpravy je posilnenie finančnej podpory náhradnej starostlivosti o dieťa opakovaným príspevkom dieťaťu, aby čo najviac detí vyrastalo v rodinnom prostredí. Navrhovaná výška opakovaného príspevku dieťaťu je vo veku do 10 rokov 184,90 eur, na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku 212,60 eur a na dieťa nad 15 rokov veku 231,10 eur. V súčasnosti je výška príspevku jednotná pre každé dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti 139,09 eur.
2.Rozšírenie okruhu oprávnených osôb pre nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie jeho príbuzným v priamom rade. Cieľom predmetného opatrenia je podpora zvýšenia záujmu náhradných rodičov o náhradnú osobnú starostlivosť o deti.
3.Z dôvodu administratívneho a legislatívno-technického zjednodušenia sa navrhuje sumy príspevkov vyjadriť ako násobok životného minima nezaopatreného dieťaťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a ich zaokrúhľovanie na desaťeurocentov nahor. V súvislosti s vládnym návrhom nebude nutné pre úpravu súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa vydávať Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale automaticky so zvýšením súm životného minima sa zvýšia aj sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
5
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Priemerný ročný počet klientov, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe dohody
0
0
1 580
1 600
Priemerný ročný počet klientov, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou za účelom zabezpečenia resocializácie
0
0
550
600
Priemerný ročný počet rodín, ktorým zariadenia poskytnú odbornú pomoc ambulantnou formou
0
0
2 600
2 700
Priemerný mesačný počet poberateľov jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej rodinnej starostlivosti (deti)
0
0
76
78
Priemerný mesačný počet poberateľov jednorazového príspevku pri zániku náhradnej rodinnej starostlivosti (deti)
0
0
50
50
Priemerný mesačný počet poberateľov opakovaného príspevku dieťaťu v náhradnej rodinnej starostlivosti (deti)
0
0
8 339
8 381
Počet detí, na ktoré sa vypláca opakovaný príspevok dieťaťu vo veku do 10 rokov
0
0
3 133
3 149
Počet detí, na ktoré sa vypláca opakovaný príspevok dieťaťu vo veku od 10 do 15 rokov
0
0
2 984
2 999
Počet detí, na ktoré sa vypláca opakovaný príspevok dieťaťu vo veku nad 15 rokov
0
0
2 222
2 233
Priemerný mesačný počet poberateľov opakovaného príspevku náhradnému rodičovi
0
0
1 256
1 267
Priemerný mesačný počet poberateľov zvýšeného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi
0
0
53
53
Priemerný mesačný počet poberateľov osobitného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi
0
0
59
62
Rozšírenie počtu poberateľov opakovaného príspevku náhradnému rodičovi ( ktorí nie sú príbuznými v priamom rade)
0
0
350
400
6
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
K čl. I :
1. Za účelom vytvorenia a udržania dostatočnej siete pobytových miest, ako aj v záujme nenavršovania celkových pobytových kapacít (na zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí a dobrovoľných pobytov pre deti a pre ich rodičov) sa navrhuje jednoznačne určiť počet miest, ktoré je pre ten ktorý rok potrebné zabezpečiť, percentuálnym vyjadrením potrebných kapacít z celkového počtu detskej populácie v Slovenskej republike. Zabezpečenie dostatočnej siete pobytových miest v zariadeniach a ich financovanie bude v pôsobnosti Ústredia. Na základe vývoja počtu miest v zariadeniach - dnešných detských domovoch a krízových strediskách sa navrhuje stanoviť počet miest na úrovni 0,55% z celkového počtu detskej populácie v Slovenskej republike. To znamená mať sieť s kapacitou 5820 miest (0,55% z 1 058 914 celková populácia detí v SR v roku 2016). Po odpočítaní potreby miest na existujúce súdne rozhodnutia (cca 5 280 miest) je potrebné zabezpečiť a udržať 540 miest pre deti a cca 250 miest pre ich rodičov (počet rodičov je daný kvalifikovaným odhadom, nakoľko tento druh odbornej pomoci nebol, za navrhovaných podmienok v zákone, doposiaľ vykonávaný) na výkon opatrení pobytovou formou na základe dohody. Východisková hodnota pre výpočet výdavkov je suma zodpovedajúca výške priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za rok 2016, ktorá je vo výške 12 838 €. 540 miest x 12 838 eur = 6 932 520 eur. Zároveň sa bude určovať aj úhrada za pobyt takéhoto dieťa, ktorá sa bude odvíjať od výšky prídavku na dieťa (prepočtom podielu na počet dní v zariadení), čo by pri plne využitej kapacite a predpokladu 100% hradenia úhrady predstavovalo ročný príjem maximálne vo výške 152 400 eur. Reálne pri priemernej obsadenosti a priemernej úspešnosti vymoženia úhrady (cca 70%) je možné predpokladať úhrady vo výške 106 680 eur.
Pre výpočet vytvorenia a udržania 250 miest pre rodičov detí, keďže nejde o sanovanie bývania ale o podporu odbornej práce s rodinou, sa suma finančného príspevku na miesto pre plnoletú fyzickú osobu určuje vo výške 10% zo sumy určenej na dieťa - 1 283,8 eur x 250 miest/osôb = 320 950 eur. Zároveň bude stanovená mesačná úhrada rodičovi vo výške 20% sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu (39,618 eur x 12 mesiacov x 250 miest/osôb), čo by pri plne využitej kapacite a predpokladu 100% hradenia úhrady predstavovalo ročný príjem maximálne vo výške 118 854 eur. Reálne pri priemernej obsadenosti a priemernej úspešnosti vymoženia úhrady (cca 70%) je možné predpokladať úhrady vo výške 83 198 eur.
Celkové výdavky vo výške 7 253 470 eur a príjmy budú v maximálnej výške 189 878 eur.
V súčasnosti nie je možné kvantifikovať presný počet miest určených na dobrovoľné pobyty v centrách zriadených Ústredím, a tiež nie je možné určiť koľko miest bude Ústredie
7
zabezpečovať (poskytnutím finančného príspevku) v neštátnych akreditovaných centrách. Presnú kvantifikáciu bude možné poskytnúť ku koncu roku 2018. Predpokladáme však, že Ústrediu sa podarí v centrách pre deti, ich rodiny a plnoletých vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „štátne centrá“) vytvoriť 300 pobytových miest pre tzv. dobrovoľné pobyty deti (odborná pomoc po dohode s rodičom na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a 150 dobrovoľných pobytových miest pre rodičov. V praxi sa jedná o vytvorenie minimálne 30 skupín, na ktoré je potrebné vyčleniť finančné prostriedky:
-personálne zabezpečenie: zamestnanci skupín (30 skupín x 6 zamestnancov = 180 zamestnancov a posilnenie odborného tímu o 12 sociálnych pracovníkov a 12 psychológov; spolu 204 zamestnancov s priemerným platom 780 eur na mesiac na dobrovoľné pobyty), celkové mzdové náklady aj s odvodmi sú vo výške 2 576 789 eur,
-tovary a služby vo výške 1 031 181 eur (cca 40% zo mzdových nákladov),
-kapitálové výdavky vo výške 436 000 eur (najmä zabezpečenie a úpravu priestorov, zakúpenie motorových vozidiel).
SPOLU: 4 043 970 eur
Predpokladáme, že Ústredie bude musieť zabezpečiť 240 dobrovoľných pobytových miest pre deti a 100 dobrovoľných pobytových miest pre rodičov v „neštátnych“ centrách. Na zabezpečenie miest sú potrebné finančné prostriedky:
-240 miest x 12 838 eur na miesto na rok = 3 081 120 eur,
-100 miest x 1 283,8 eur na miesto na rok = 128 380 eur.
Spolu: 3 209 500 eur (z toho na bežné transfery (kategória 640): 2 888 550 eur a na kapitálové transfery (kategória 720): 320 950 eur)
2. Za účelom vytvorenia a udržania dostatočnej siete pobytových miest na vykonávanie resocializačných programov pre deti a plnoletých, ako aj v záujme nenavršovania celkových pobytových kapacít na resocializačné programy (na resocializačné programy na dobrovoľnej báze pre deti a pre plnoleté fyzické osoby a na resocializačné programy pre deti na základe súdnych rozhodnutí) sa navrhuje jednoznačne určiť počet miest, ktoré je pre ten ktorý rok potrebné zabezpečiť na vykonávanie resocializačného programu v zariadeniach - dnešných resocializačných strediskách pre drogovo a inak závislých percentuálnym vyjadrením potrebných kapacít z celkovej populácie v Slovenskej republike (prevažná časť klientely plnoleté fyzické osoby). Na základe vývoja v počte miest v dnešných resocializačných strediskách sa navrhuje stanoviť počet miest na úrovni 0,01% z celkovej populácie v Slovenskej republike, to znamená mať sieť cca 540 miest určených na vykonávanie resocializačných programov. Vytvorenie, resp. zabezpečenie dostatočnej siete takýchto pobytových miest v zariadeniach a ich financovanie bude v pôsobnosti Ústredia. Po odpočítaní potreby miest na súdne rozhodnutia, ktoré v súčasnosti finančne kryté, je potrebné zabezpečiť 470 miest na dobrovoľné pobyty.
Východisková hodnota pre výpočet je suma zodpovedajúca výške priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za rok 2016, ktorá je vo výške 12 838 €. 470 miest x 12 838 eur = 6 033 860 eur. Za výkon opatrení sa bude plnoletým fyzickým osobám stanovovať úhrada odvíjajúca sa od výšky pomoci v hmotnej núdzi (priemerná výška úhrady cca 64,7 eur na
8
klienta na jeden mesiac). Výpočet: 64,7 eur x 470 klientov x 12 mesiacov = 364 908 eur. Celkové výdavky vo výške 6 033 860 eur (z toho na bežné transfery (kategória 640): 5 430 474 eur a na kapitálové transfery (kategória 720): 603 386 eur) a príjmy budú v maximálnej výške 364 908 eur. Príjmy však budú príjmami samosprávnych a neštátnych subjektov.
V prípade, že MPSVR SR získa finančné prostriedky, ktoré si uplatňuje v rámci priorít bude táto časť vplyvov prehodnotená.
3. Navrhuje sa zákonom stanoviť aj mechanizmus zabezpečenia výkonu opatrení ambulantnou a terénnou formou a tzv. ambulantných výchovných opatrení (rozhodnutie súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) v zariadeniach centrách pre deti, ich rodičov a plnoletých. Keďže ide o nový prístup v oblasti, stanovenie potreby sa odvíja od počtu rodín v strednej a nízkej miere ohrozenia detí z praxe úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 3650-3700 rodín (osobitne z praxe rodinných asistentov). Je možné identifikovať potrebu intenzívnej práce s cca 50 70% týchto rodín cca 2 600 rodín (rôzne prípady od zložitých rodičovských konfliktov po prípady zanedbávania starostlivosti o deti). V tomto prípade sa navrhuje, aby potreba ku konkrétnym prípadom bola riešená cez počet hodín odbornej práce. V prepočte je potrebné cca 120 hodín na prácu s jednou rodinou (určiť presný počet hodín bez skúsenosti nie je možné, je možné predpokladať rozdiely v počtoch hodín na jednotlivé prípady/rodiny). 2 600 rodín x 120 hodín práce = 312 000 hodín práce s rodinou ročne ambulantnou formou. Úhrada jednej hodiny práce je vyjadrená násobkom priemernej mesačnej nominálnej mzdy za predchádzajúci rok, ktorú zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. V roku 2016 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016 dosiahla 912 eur. Cena hodiny práce je stanovená ako 2,5 násobok jednej hodiny z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca, čo je 14,25 eur (to by bola suma na rok 2017). V stanovenom násobku priemernej mesačnej mzdy zohľadnené okrem mzdy aj preddavky na nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvody zamestnávateľa, materiálno-technické vybavenia, zabezpečenie priestorov, náklady spojené s cestovaním za klientom a komunikáciou s klientom, náklady súvisiace s poistením (zodpovednosť za škodu), supervízia a ďalšie nevyhnutné výdavky ako napríklad vzdelávanie .
Výpočet 312 000 hodín práce x 14,25 eur = 4 446 000 eur. V prvom roku nábehu nového systému predpokladáme 60% nábeh nového systému (2 667 600 eur) a v roku 2020 predpokladáme 100% využitie (4 446 000 eur).
Časť výkonu opatrení ambulantnou/terénnou formou a amlulantných výchovných opatrení bude zabezpečená v „štátnych“ centrách zriadených Ústredím. Za účelom zabezpečenia týchto foriem výkonu opatrení bude potrebné personálne posilniť „štátne centrá“ najmä presunom existujúcich projektových zamestnancov z oddelení SPODaSK úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (283 osôb). Na podporu zavedenia nových opatrení sa využijú plánované zdroje OP ĽZ v rámci podpory deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Potrebu ambulantného/terénneho výkonu opatrení vrátane ambulantných výchovných opatrení bude môcť Ústredie zabezpečovať aj „neštátnymi“ centrami. Ústredie bude postupovať podľa nasledovného vzorca: spracuje potreby jednotlivých úradov PSVR, ktoré budú vyjadrené v hodinách odbornej práce. Následne určí počet hodín výkonu
9
jednotlivých opatrení, ktoré zabezpečia štátne centrá a určí počet hodín výkonu jednotlivých opatrení, ktoré budú zabezpečené v neštátnych centrách.
4. Podľa návrhu novely budú musieť zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, pre ktoré vykonávané opatrenia pobytového charakteru o.i. spĺňať predpoklad psychickej spôsobilosti nielen pri prijatí do zamestnania ale aj počas trvania zamestnania. Je potrebné zabezpečiť, o.i. aj z dôvodu finančnej náročnosti iných spôsobov, sebestačnosť vykonávania psychologických vyšetrení. Navrhuje sa preto utvoriť na Ústredí špecializovanú pracovnú pozíciu psychológa, ktorý bude realizovať psychologické vyšetrenia budúcich a existujúcich zamestnancov centier (pre štátne centrá s ponukou pre neštátne centrá, cca 4 500 zamestnancov). Od účinnosti zákona (1. apríla 2018) predpokladáme vytvorenie 8 pracovných pozícií psychológov (1 psychológ na 1 kraj), pričom priemerná hrubá mzda je vo výške 1 000 eur a odvody zamestnávateľa vo výške 349,5 eur. Výpočet 8 osôb x 1349,5 eur (cena práce) x 9 mesiacov = 97 164 eur na rok. Zároveň bude potrebné zaobstarať materiálno technické zabezpečenie pre psychológov (psychologické testy, PC + multifunkčné zariadenia, kancelárske potreby, priestory, priebežné vzdelávanie a pod.) 8 osôb x 8 000 eur ročne = 64 000 eur. Celkové výdavky na rok 2018 vo výške 161 164 eur a ďalšie roky vo výške 193 552 eur.
K čl. III
Vládny návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet od 1. januára 2019 vo výške cca 6,14 mil. eur z dôvodu úpravy výšky opakovaného príspevku dieťaťu, vo výške cca 700 tis. eur z dôvodu rozšírenia okruhu oprávnených osôb na nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a vo výške cca 23,3 tis. eur z dôvodu zmien v ostatných príspevkoch. Vplyv na štátny rozpočet v roku 2019 predstavuje spolu sumu cca 6,86 mil. eur.
10
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
189 878
195 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
189 878
195 000
11
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
24 331
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
161 164
21 650 722
24 331 822
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
72 000
2 005 440
2 005 440
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
25 164
700 901
700 901
Tovary a služby (630)2
64 000
1 095 181
1 095 181
Bežné transfery (640)
0
17 849 200
20 530 300
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
1 360 336
1 360 336
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
436 000
436 000
Kapitálové transfery (720)2
924 336
924 336
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
161 164
23 011 058
25 692 158
12
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
8
212
212
z toho vplyv na ŠR
8
212
212
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 000
788
788
z toho vplyv na ŠR
1 000
788
788
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
97 164
2 706 341
2 706 341
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
72 000
2 005 440
2 005 440
z toho vplyv na ŠR
72 000
2 005 440
2 005 440
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
25 164
700 901
700 901
z toho vplyv na ŠR
25 164
700 901
700 901
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
13