1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Vládny návrh bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich príjmy. Zvýšenie sumy opakovaného príspevku na dieťa bude mať pozitívny vplyv na domácnosti, ktoré poberajú túto dávku.
Navrhuje sa rozšírenie okruhu oprávnených osôb pre nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie jeho príbuzným v priamom rade.
V súvislosti s naviazaním výšky príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti na životné minimum dochádza k marginálnemu zvýšeniu príspevkov u všetkých poberateľov.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Rodiny s dieťaťom v náhradnej starostlivosti.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Pri opakovanom príspevku dieťaťu zvýšenie predstavuje 43,73 eura pre deti vo veku do 10 rokov, 71,43eura pre deti vo vek od 10 do 15 rokov a 89,93 eura pre deti nad 15 rokov.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Odhaduje sa, že v roku 2019 bude ovplyvnených priemerne mesačne cca 8 339 detí, na ktoré sa poskytne opakovaný príspevok dieťaťu v členení podľa veku na cca 3 133 detí vo veku do 10 rokov, cca 2 984 detí vo veku od 10 do 15 rokov a nad 15 rokov cca 2 222 detí.
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Rozširuje sa okruh oprávnených osôb pre nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie jeho príbuzní v priamom rade. Týmto rodičom sa bude vyplácať opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške
2
1,95 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Priemerný mesačný počet tejto novej skupiny poberateľov opakovaného príspevku náhradnému rodičovi sa odhaduje v roku 2019 na cca 350 poberateľov priemerne mesačne.
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Ovplyvnená skupina č. 3:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Z dôvodu administratívneho a legislatívno-technického zjednodušenia sa navrhuje sumy príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti vyjadriť ako násobok životného minima nezaopatreného dieťaťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a ich zaokrúhľovanie na desať eurocentov nahor. Toto vyjadrenie bude mať pozitívny vplyv na všetkých poberateľov príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti. Zaokrúhľovaním sa mierne zvýšia jednotlivé príspevky.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Priemerný mesačný počet detí, ktorým bude v roku 2019 poskytnutý jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti sa odhaduje na cca 76 detí.
Priemerný mesačný počet detí, ktorým bude poskytnutý jednorazový príspevok pri zániku sa odhaduje cca 50 detí.
Priemerný mesačný počet detí, ktorým bude poskytnutý opakovaný príspevok dieťaťu predstavuje cca 8 339detí.
Priemerný mesačný počet poberateľov, ktorým bude poskytnutý opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa odhaduje na cca 1 256 poberateľov.
Priemerný mesačný počet poberateľov zvýšeného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi sa odhaduje na cca 53 poberateľov.
Priemerný mesačný počet poberateľov osobitného opakovaného príspevku sa odhaduje na cca 59 poberateľov.
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
3
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Cieľom zákona je zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným a rizikovým rodinám s deťmi zameraných na podporu plnenia funkcií rodiny, pokračovanie v procese deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, s dôrazom na rozvoj odbornej pomoci zameranej na zotrvanie detí v starostlivosti ich rodičov resp. na návrat detí do starostlivosti ich rodičov, napr.: ,
-úprava špecifikácie pri nulovej tolerancii na telesné tresty a iné neľudské zaobchádzanie pri vykonávaní opatrení SPOD a SK,
-časové určenie posudzovania splnenia podmienok, či je dieťaťu treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
-zmena súčasných druhov zariadení na centrá pre deti, ich rodiny a plnoletých (ďalej len „centrum“),
-úprava podmienok pre dobrovoľné pobyty detí v zariadení a v prípade potreby aj detí s rodičmi,
-úprava podmienok pre ambulantné a terénne formy práce a ambulantné výchovné opatrenia v centre,
-zachovanie podmienok na výkon súdnych rozhodnutí,
-možnosť zamerania centra na prácu s týranými deťmi a na resocializáciu závislostí,
-prestavenie úhrad, ktoré sú prispôsobené možnostiam klientov,
-zmena financovania opatrení vykonávaných akreditovanými subjektmi (v prípade súdnych rozhodnutí tak, ako doposiaľ cez systém priorít zo štátneho rozpočtu, v prípade dobrovoľných pobytov a ambulantných/terénnych opatrení zo štátneho rozpočtu a len na základe konkrétneho odporúčania orgánu SPOD a SK pre konkrétne dieťa/rodinu/plnoletého a v prípade ambulantných / terénnych opatrení až na počet hodín odbornej práce).
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Vzhľadom na zameranie zákona vládny návrh vplyv predovšetkým na skupinu detí a mladých ľudí a ich rodiny, prípadne iné znevýhodnené osoby ktorých situácia vyžaduje poskytnutie odbornej pomoci.
4
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Bez vplyvu
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Bez vplyvu
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
5
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
vplyv vytvorením personálneho zabezpečenia dobrovoľných pobytov v centrách zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v počte 204 a na Ústredí vytvorením 8 pracovných miest (overovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov centier vykonávajúcich opatrenia pre deti pobytovou formou).
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Vládny návrh nepredstavuje ohrozenie pre zamestnanosť a nehrozí v jeho dôsledku hromadné prepúšťanie.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Bez vplyvu
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Bez vplyvu
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Bez vplyvu
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Bez vplyvu