Doložka zlučiteľnosti
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu
a)V práve Európskej únie:
-primárnom:
čl. 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009):
1.legislatívne akty – nie je upravená,
2.nelegislatívne akty – nie je upravená,
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009) – nie je upravená
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na problematiku vládneho návrhu právneho predpisu vo vzťahu k právu Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.