1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
28.7.2017 – 10.8.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
september 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2017
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Cieľom vládneho návrhu novely je v súlade so záväzkom z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 všestranná podpora procesu deinštitucionalizácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s osobitným zameraním pre uplatňovanie zásady prednosti prirodzeného rodinného prostredia (zotrvanie detí v prirodzenom rodinnom prostredí a návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia v prípade ich vyňatia). Zámerom je utvoriť podmienky na rozvoj multifunkčných zariadení pre deti a ich rodiny poskytujúcich odbornú pomoc na komunitnej úrovni. Vládny návrh sa primárne zameriava na utvorenie podmienok na rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou a na zlepšenie podmienok pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa s využitím potenciálu súčasných zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri jednoznačnom zachovaní zásad, na ktorých je postavené zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí v zaradeniach. Nakoľko cieľom je, aby sa navrhované zmeny okrem riešenia samotnej dostupnosti odbornej pomoci premietli aj v kvalitatívnom zlepšení poskytovanej pomoci deťom, je súčasťou navrhovaných zmien aj stanovenie a precizovanie najmä personálnych, profesijných a priestorových podmienok výkonu opatrení v zariadeniach. Uvedeným cieľom bude zodpovedať o. i. aj zmena financovania výkonu opatrení v zariadeniach.
Súčasťou celkového zámeru novely je aj zlepšenie kvality a dostupnosti odbornej pomoci rodinám a jednotlivcom ohrozeným drogovou a inou závislosťou, popri samotnej zmene podmienok vykonávania resocializačných programov v zariadeniach, je cieľom právnej úpravy (v čl. II - návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) aj utvorenie podmienok na zabezpečenie zodpovedajúcej špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria, a to aj formou uloženia povinnosti zúčastniť sa ambulantnej diagnostiky a/alebo liečby rozhodnutím súdu v prípadoch, kedy nie je možné dosiahnuť zabezpečenie špecializovanej ambulantnej starostlivosti dieťaťu dobrovoľne.
Okrem podpory zotrvania detí v starostlivosti ich rodičov resp. návratu detí do starostlivosti ich rodičov, je cieľom vládneho návrhu zákona aj podpora náhradných foriem rodinnej starostlivosti formou zlepšenia dostupnosti odbornej pomoci náhradným rodinám (sprevádzania, poradenstva atď.) a tiež finančnou podporou formálnej starostlivosti o deti ich príbuznými a blízkymi (náhradná osobná starostlivosť) ako aj zlepšením finančnej podpory detí v náhradnej starostlivosti (čl.III - návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov).
2
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Návrh zmien a doplnení je reakciou na pretrvávajúce problémy praxe v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately potrebu rôznych foriem odbornej pomoci deťom a ich rodinám, ale aj náhradným rodinám založených na báze dobrovoľnosti nemôžu vzhľadom na svoju povahu dostatočne sanovať orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Služby pre rodiny absentujú resp. nie dostupné ani v požadovanej kvantite ani kvalite a rôznorodé postavenie (rôzni zriaďovatelia) zariadení a s tým spojené nerovnaké financovanie výkonu v zariadeniach neumožňuje rozvoj ambulantných/terénnych foriem pomoci a pobytových foriem pomoci založených na dobrovoľnej báze v zariadeniach. S uvedeným je bezprostredne spojená minimálna možnosť zlepšovať samotnú kvalitu výkonu, t.j. požadovať zodpovedajúce personálne a profesijné zabezpečenie výkonu. Navrhovaná úprava je aj reakciou na aplikačné problémy v prepájaní zdravotnej starostlivosti a následnej resocializácie, medzi identifikované problémy patrí zabezpečenie samotnej diagnostiky (zistenia a zhodnotenia, či je dieťa závislé od alkoholu, drog a patologického hráčstva) a následnej ambulantnej liečby dieťaťa, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj v samotnej resocializácii.
Jednou zo základných zásad sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je zásada prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí do náhradnej osobnej starostlivosti (s primárnym zameraním na príbuzných dieťaťa), ak to nie je možné, tak do pestúnskej starostlivosti pred starostlivosťou v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu. Formálna starostlivosť o dieťa jeho príbuznými a blízkymi - náhradná osobná starostlivosť je od roku 2006 cielene podporovaná aj príspevkami na podporu náhradnej starostlivosti, avšak len formou príspevkov na dieťa čo spôsobuje nevyvážané podmienky medzi náhradnou osobnou starostlivosťou a ostatnými formami náhradnej starostlivosti.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
-orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-vyššie územné celky
-obce
-zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Návrh vyhlášky č. .......... Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
-
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
3
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Pri vypracovaní vládneho návrhu MPSVR SR spolupracovalo s:
-Ministerstvom spravodlivosti SR,
-Ministerstvom zdravotníctva SR,
-VÚC - SK 8,
-ZMOS,
-Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
-Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR,
-Združením zástupcov neštátnych detských domovov,
-Asociáciou krízových stredísk,
-Asociáciou resocializačných stredísk,
-Národnou asociáciou zariadení pre deti a rodinu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Renata Brennerová, odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPVR SR,
renata.brennerova@employment.gov.sk
, 02/20461018 alebo Mgr. Kristián Kovács, odbor stratégie sociálnej
ochrany detí a rodiny MPVR SR,
kristian.kovacs@employment.gov.sk
, 02/20461028
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
-Rezortné štatistické výkazníctvo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-Výberové zisťovanie realizované v súčinnosti s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a vybranými zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný rozpočtovo nezabezpečený vplyv v roku 2018 v sume 6,8 mil. eur, v roku 2019 v sume 23,6 mil. eur a v roku 2020 v sume 25,7 mil. eur. V bode 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že rozpočtové krytie nie je zabezpečené v rámci návrhu rozpočtu kapitoly MPSVR SR na roky 2018 2020. Z dôvodu, že predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je rozpočtovo krytý, Komisia zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom.
Komisia zároveň zásadne nesúhlasí so zvýšením limitu počtu zamestnancov od roku 2018 o 8 osôb a od roku 2019 o ďalších 204 osôb a s tým súvisiacim zvýšením osobných výdavkov na rok 2018 v sume 129 552 eur,
4
z toho miezd v sume 96 000 eur a od roku 2019 o 2 705 305 eur, z toho miezd v sume 2 004 672 eur kapitoly Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s realizáciou novely uvedeného zákona.
Komisia žiada, aby bola realizácia novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele zabezpečená v rámci počtu zamestnancov a výdavkov v súčasnosti zapracovaných v návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020, ktorý je v procese tvorby.
Ďalej žiada Komisia zosúladiť textovú časť doložky vplyvov k predloženej novele zákona s tabuľkovou časťou. V textovej časti predkladateľ novely zákona uvádza dopad na osobné výdavky od roku 2019 spolu v sume 2 706 341 eur (2 576 789 eur + 129 552 eur) a v tabuľkovej časti v sume 2 705 305 eur.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Vyjadrenie predkladateľa
Požiadavka Komisie na zosúladenie textovej časti doložky vplyvov k predloženej novele zákona a tabuľkovej časti bola akceptovaná doplnením textovej časti doložky vplyvov, ktoré obsahuje vysvetlenie uvedeného rozdielu.
K ostatným častiam stanoviska uvádzame, že vládny návrh zákona napĺňa záväzky Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 a zároveň je plnením úlohy Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 a že sumy uvedené v doložke boli upravené vo vzťahu k posunutej účinnosti.