1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
________________________________________________________________
761
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je súčasťou ochrany práv a právom chránených záujmov dieťaťa podľa medzinárodného dohovoru.
1)
Vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie dotknuté oprávnenia a povinnosti iných subjektov pri ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa podľa osobitných predpisov.
1a)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon
2
č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 4 ods. 3 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 7“.
3.§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú aj v priestoroch subjektov oprávnených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
4.V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané využívať ako výchovný prostriedok zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími blízkymi osobami, sociálne vylúčenie, vyžadovanie neprimeraných fyzických výkonov, zásahov do vonkajšieho vzhľadu a nosenia znevažujúceho oblečenia, neodôvodnené zasahovanie do stravovania a iné výchovné prostriedky a postupy práce, ktoré dieťaťu môžu spôsobiť poníženie a môžu neprimerane zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti. Voči dieťaťu je zakázané použiť výchovný prostriedok len preto, že je súčasťou rovnakej skupiny detí ako dieťa, pri výchove ktorého byť použitý výchovný prostriedok. Dieťa nesmie byť zodpovedné za rozhodovanie alebo určovanie výchovných prostriedkov pre iné dieťa.“.
5.V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o Policajnom zbore“.
6.Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 11 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom až piatym bodom, ktoré znejú:
„3. podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
4. podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
5. zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa,“.
8.§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak sa rodičia dieťaťa rozchádzajú, odsek 2 sa vzťahuje rovnako.“.
9.V § 12 ods. 1 písm. b) a d) sa za slovo „dieťaťu“ vkladá čiarka a slová „rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,“.
10.V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predchádzajúci súhlas podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak výchovné opatrenie vykonávať zariadenie, ktoré je zriadené na účel vykonávania výchovných opatrení podľa § 45 ods. 1 písm. b).“.
3
11.V § 15 ods. 2 druhá veta znie: „Po uplynutí obdobia, na ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, alebo po zrušení výchovného opatrenia, o ktorom rozhodol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súd, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sleduje, či trvajú účinky výchovného opatrenia.“.
12.V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší výchovné opatrenie aj ak
a)je vhodnejšie účel výchovného opatrenia dosiahnuť vykonávaním iného opatrenia podľa tohto zákona,
b)nie je možné dosiahnuť jeho účel postupom podľa písmena a) a odseku 3.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
13.V § 17 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) motivuje k diagnostike a liečbe závislosti od alkoholu, drog a patologického hráčstva, udržiava kontakt s dieťaťom počas liečby a resocializačného programu a pomáha dieťaťu po ukončení liečby a resocializačného programu,“.
14.V § 18 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) po ukončení resocializačného programu,“.
15.V § 19 ods. 1 písm. e) sa slová „z resocializačného strediska“ nahrádzajú slovami „po ukončení resocializačného programu“.
16.V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 4 písm. c)“.
17.V § 27 ods. 1 sa slová „detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2; orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpečiť prijatie dieťaťa do detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2“ nahrádzajú slovami „zariadenia podľa § 49 ods. 2 alebo § 56 ods. 1 písm. c), a to“.
18.V § 27 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
19.V § 33 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je dieťa umiestnené v zariadení, splnenie podmienok podľa prvej vety zhodnotí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením najneskôr do dvoch týždňov odo dňa umiestnenia dieťaťa v zariadení; ak podmienky nie splnené, určia lehotu pre ich ďalšie zhodnotenie v individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa a v pláne sociálnej práce s rodinou dieťaťa. Ak je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v domácom prostredí zamestnanca zariadenia (ďalej len „profesionálna náhradná rodina“), na zhodnotení podľa druhej vety sa podieľa aj profesionálny náhradný rodič.“.
20.V § 33 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) alebo rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná vo veci výchovného opatrenia pobytovou formou, sa nezapíše do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
4
(11) Ak je dieťa zapísané do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a ak fyzická osoba, ktorá je v príbuzenskom vzťahu k tomuto dieťaťu alebo iná blízka osoba dieťaťa, podá návrh na zverenie tohto dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci odovzdania dieťaťa do jej starostlivosti, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu sa preruší do rozhodnutia súdu vo veci zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do nariadenia neodkladného opatrenia vo veci odovzdania dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 12 a 13.
21.V § 34 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak je správa o zdravotnom stave dieťaťa doručená orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po tomto dni, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení.“.
22.V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Manželia, ktorí majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi, podávajú spoločnú žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov spolu s overenou fotokópiou sobášneho listu; určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie o manželoch spoločnú spisovú dokumentáciu.“.
23.V § 36 ods. 2 sa slová „detský domov“ nahrádzajú slovom „zariadenie“.
24.V § 38 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá záujem o medzištátne osvojenie, sa vykonáva v rozsahu najmenej 30 hodín“.
25.V § 38 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o fyzickú osobu, ktorá záujem o medzištátne osvojenie, informácie poskytované s prihliadnutím najmä na kultúrne a náboženské odlišnosti dieťaťa,“.
26.Nadpis nad § 39 znie: Zoznam žiadateľov a zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti“.
27.Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39a
Zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti
(1) Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti na účely osvojenia dieťaťa
a)osobou, ktorej bolo toto dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, a ak dieťa nebolo zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželov, aj manželom osoby, ktorej bolo toto dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
b)jeho pestúnom, a ak dieťa nebolo zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov, aj manželom pestúna,
c)poručníkom, ktorý sa o toto dieťa osobne stará, a ak dieťaťu neboli za poručníkov ustanovení manželia, aj manželom poručníka tohto dieťaťa.
5
(2) Na zapísanie do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti sa § 35, § 39 ods. 1 5 a ods. 7 a § 41 vzťahuje rovnako, a ak je žiadateľom o osvojenie osoba, ktorá prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť
a)absolvovala, aj § 40 rovnako,
b)neabsolvovala, aj § 36 až 38 rovnako.“.
28.V § 41 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nastala zásadná zmena pomerov na strane žiadateľa,“.
29.V § 44 odsek 1 znie:
(1) Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom na území Slovenskej republiky, a ak sprostredkovanie medzištátneho osvojenia je v najlepšom záujme dieťaťa vzhľadom na jeho schopnosti, rodinné zázemie, širšie sociálne väzby a ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie zásadnej zmeny prostredia, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, vyhotoví spisovú dokumentáciu dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia a predloží ju Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Ak sprostredkovanie medzištátneho osvojenia nie je v najlepšom záujme dieťaťa, nasledujúce posúdenie vykoná orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najneskôr do jedného roka od predchádzajúceho posúdenia. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately posúdi, či sprostredkovanie medzištátneho osvojenia je v najlepšom záujme dieťaťa, vždy pri zmene rozhodujúcich skutočností.“.
30.V § 44 ods. 3 sa slová „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie 74)“ nahrádzajú slovami „Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže“.
31.V § 44 ods. 4 sa slová „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie 74)“ nahrádzajú slovami „Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže“.
32.V § 44 odsek 6 znie:
„(6) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
a)zasiela správu o začleňovaní dieťaťa do nového rodinného prostredia v cudzine; ak je to účelné túto správu môže zaslať aj na zhodnotenie
1.psychológovi zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestnené pred sprostredkovaním osvojenia,
2.sociálnemu pracovníkovi zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestnené pred sprostredkovaním osvojenia,
b)oznamuje rozhodnutie o osvojení.“.
33.§ 44 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:
„(7) Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o vyradenie dieťaťa z prehľadu detí,
6
ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, ak medzištátne osvojenie nie je v najlepšom záujme dieťaťa.
(8) Ak je dieťaťu sprostredkované medzištátne osvojenie, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytne na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa v konaní o predosvojiteľskej starostlivosti, v ním určenej lehote informácie o priebehu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti na území Slovenskej republiky, a to najmä
a)informáciu o počte oslovených žiadateľov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
b)dôvodoch nesúhlasu oslovených žiadateľov so sprostredkovaním náhradnej rodinnej starostlivosti,
c)dôvodoch neúspešného nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a osloveným žiadateľom, ak žiadateľ dal súhlas s nadviazaním osobného vzťahu.
(9) Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý nevedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytne na požiadanie určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, informácie podľa odseku 8 v ním určenej lehote.
(10) Na zapísanie fyzickej osoby, ktorá záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia, do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa, ktoré nemá na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, sa § 35 39, § 40 a 41 vzťahuje rovnako. Na príprave záujemcov o medzištátne osvojenie podľa § 38 ods. 4 písm. a) prvého bodu a na záverečnej časti prípravy sa zúčastňuje zástupca Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
(11) Ak fyzická osoba záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia dieťaťa, ktoré nemá obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí a doručí náležitosti podľa § 35 ods. 4 písm. b) d) Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže na základe jeho požiadania a zabezpečí prípravu záujemcu o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia podľa § 36 38. Písomný súhlas podľa § 35 ods. 4 písm. e) sa vzťahuje aj na plnenie úloh Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
(12) Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkuje nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom, ktorý je zároveň žiadateľom podľa odseku 10, najneskôr nasledujúci pracovný deň o tejto skutočnosti informuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré preruší sprostredkovanie medzištátneho osvojenia. Ak Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sprostredkuje nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať medzištátne osvojenie, a žiadateľom podľa odseku 10, najneskôr nasledujúci pracovný deň o tejto skutočnosti informuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý preruší sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti.“.
7
34.Štvrtá časť a piata časť vrátane nadpisov znejú:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ZARIADENÍ
PRVÁ HLAVA
CENTRUM PRE DETI, ICH RODINY A PLNOLETÉ FYZICKÉ OSOBY
§ 45
(1) Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby (ďalej len „centrum“) je zariadenie zriadené na účel vykonávania
a)opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia39) (ďalej len „pobytové opatrenie súdu“),
b)výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu,40) povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu9c) alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),
c)opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
1.krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
2.porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,
d)špecializovaného programu na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného alebo pohlavne zneužívaného alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, pohlavným zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin,
e)resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zriaďuje centrum ako rozpočtovú organizáciu. Obec, vyšší územný celok, iná právnická osoba alebo fyzická osoba môže zriadiť centrum; centrum zriadené inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonáva opatrenia podľa tohto zákona na základe udelenej akreditácie. Centrum zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
a)nevykonáva pobytové opatrenie súdu alebo ambulantné výchovné opatrenie,
b)vykonáva opatrenia podľa tohto zákona bez predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nepostupuje podľa § 89 ods. 7.
(3) Centrum, ktoré vykonáva pobytové opatrenie súdu, vykonáva prípravu podľa § 52 ods. 2 a informačné poradenstvo podľa § 53 ods. 7.
(4) Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa účelu, na ktorý bolo zriadené,
8
a)pobytovou formou,
b)ambulantnou formou,
c)terénnou formou.
(5) Centrum možno zriadiť na plnenie viacerých účelov. Formy vykonávaných opatrení podľa odseku 4 možno vhodne a účelne kombinovať.
(6) Centrum podľa účelu, na ktorý bolo zriadené, je povinné
a)vypracovať program centra, špecializovaný program centra alebo resocializačný program centra, ktorý obsahuje ustanovené náležitosti,
b)zverejniť program centra alebo resocializačný program centra na svojom webovom sídle.
(7) Centrum vypracuje a uskutočňuje program supervízie.
(8) Centrum zabezpečuje plnenie účelu podľa odseku 1 najmä vykonávaním sociálnej práce, psychologickej pomoci a starostlivosti, výchovy, špeciálno-pedagogickej starostlivosti, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostiky a ďalších odborných činností zodpovedajúcich účelu centra a utvára podmienky na ďalšie činnosti v ustanovenom rozsahu.
(9) Centrum podľa účelu a formy vykonávaných opatrení podľa tohto zákona vypracúva a vedie plán podľa § 47 ods. 3, § 49 ods. 6, § 55 ods. 2, § 56 ods. 4 písm. a), § 57 ods. 11 alebo § 59 ods. 5 v ustanovenom rozsahu.
(10) Centrum, ktoré prestalo plniť účel, na ktorý bolo zriadené, je povinné vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov klientov.
DRUHÁ HLAVA
VYKONÁVANIE OPATRENÍ POBYTOVOU FORMOU
§ 46
(1) Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre
a)dieťa na základe
1.dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.požiadania dieťaťa,
3.rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia,
b)plnoletú fyzickú osobu,
1.ktorá sa zúčastňuje resocializačného programu,
2.ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa,
c)tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa.
(2) Ak centrum prijalo dieťa na jeho požiadanie, je povinné bezodkladne
a)oznámiť prijatie dieťaťa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v územnom obvode ktorého sa centrum nachádza a
b)zabezpečiť lekársku prehliadku dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(3) Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou zamestnancami centra, ktorí
9
a)vykonávajú odborné činnosti v odbornom tíme v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre a
b)poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre v
1.profesionálnej náhradnej rodine,
2.skupine,
3.samostatne usporiadanej skupine.
(4) Ak je na dosiahnutie účelu vykonávania opatrení pobytovou formou potrebné vykonávať opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou, centrum je povinné tieto opatrenia vykonávať v rámci vykonávania opatrení pobytovou formou; na takéto vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa nevzťahuje tretia hlava tejto časti.
(5) Súčasťou vykonávania opatrení pobytovou formou je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)poskytovanie
1.bývania,
2.stravovania, zabezpečenie stravovania alebo vytvorenie podmienok na prípravu stravy,
3.obslužných činností,
4.osobného vybavenia deťom,
b)úschova cenných vecí,
c)zabezpečenie
1.zdravotnej starostlivosti,
2.povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie.
(6) Podrobnosti o poskytovaní stravovania, spôsobe zabezpečenia stravovania alebo vytvorenia podmienok na prípravu stravy, poskytovaní bývania a ďalšie podrobnosti o poskytovanej starostlivosti v centre, ktoré zriadila obec alebo vyšší územný celok, upraví vo všeobecne záväznom nariadení príslušná obec alebo príslušný vyšší územný celok.
(7) Centrum vytvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa alebo na zriadenie školy na účely plnenia povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie, ak
a)to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou,
b)je to potrebné z dôvodu, pre ktorý pre dieťa vykonávané opatrenia pobytovou formou.
(8) Centrum môže vytvoriť podmienky na poskytovanie starostlivosti tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu, najdlhšie do 24 mesiacov veku dieťaťa. Na účel prijatia potrebných opatrení centrum spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Centrum tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu poskytuje bývanie, stravovanie alebo zabezpečuje stravovanie alebo vytvára podmienky na prípravu stravy a poskytuje obslužné činnosti; podmienky poskytovania starostlivosti dohodne centrum písomne.
(9) Dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, sa môže zdržiavať mimo centra len so súhlasom centra. Centrum o skutočnosti podľa prvej vety
10
vedie záznam, v ktorom je uvedený čas odchodu dieťaťa z centra, čas návratu dieťaťa do centra, meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá dieťa preberá, miesto pobytu dieťaťa alebo miesto, na ktorom sa dieťa bude zdržiavať. Centrum sleduje a zaznamenáva vplyv pobytu dieťaťa mimo centra na jeho psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.
(10) Ak dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opustí centrum bez súhlasu centra alebo sa do centra nevráti v určenom čase, centrum je povinné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť útvaru Policajného zboru, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rodičovi dieťaťa, osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, a súdu, ktorý nariadil ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo uložil výchovné opatrenie; ak je dieťa žiadateľom o udelenie azylu, centrum je povinné oznámiť túto skutočnosť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(11) Centrum vytvára podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičom, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou alebo so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť, ktoré vyžadujú pobyt týchto osôb v centre na určitý čas alebo vyžadujú ich opakované krátkodobé pobyty. Odborná metóda práce s dieťaťom a týmito fyzickými osobami tvorí súčasť vykonávaných opatrení pre dieťa pobytovou formou; miesta vyčlenené na tento účel sa nezapočítavajú do celkového počtu miest centra.
(12) Ak centrum vytvorí podmienky na vykonávanie odborných metód práce podľa odseku 11, poskytuje fyzickým osobám podľa odseku 11 bývanie a vytvára podmienky na prípravu stravy. Podmienky pobytu dohodne centrum s týmito fyzickými osobami písomne.
Vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa
na základe dohody
§ 47
(1) Centrum vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.
(2) Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ktorý
a)koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v lehote určenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)vedie vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa v centre.
(3) Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj s dieťaťom, plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa vrátane zapojenia rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iných blízkych osôb dieťaťa do vykonávania týchto opatrení v centre.
11
(4) Ak dôvodom na odporúčanie podľa odseku 1 je riešenie krízovej situácie dieťaťa alebo overenie ohrozenia vývinu dieťaťa, ktoré nevyžaduje postup podľa § 27, centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj s dieťaťom, pripravia plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia dieťaťa do centra.
(5) Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať s dieťaťom aj jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu dieťaťa. Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu,4) úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a osobou podľa prvej vety alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. Účelom pobytu podľa prvej vety nemôže byť riešenie nepriaznivej sociálnej situácie podľa osobitného predpisu.41)
(6) Centrum písomne dohodne podmienky vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pred prijatím dieťaťa do centra. Súčasťou dohody je aj
a)plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa,
b)spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa; to neplatí, ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa a jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa odseku 5,
c)podmienky poskytovania osobného vybavenia, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia,
d)spôsob zabezpečenia
1.zdravotnej starostlivosti o dieťa,
2.povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na povolanie,
e)výška vreckového od rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a spôsob nakladania s vreckovým; to neplatí, ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa a jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa odseku 5,
f)úhrada za poskytovanú starostlivosť dieťaťu v centre a spôsob jej úhrady, a ak centrum postupuje podľa odseku 5 aj úhrada za poskytovanú starostlivosť ďalším fyzickým osobám,
g)úhrada zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak sú zabezpečované centrom.
(7) Ak dohodu uzatvára len jeden z rodičov, sa za to, že sa rodičia na vykonávaní opatrení pobytovou formou pre dieťa dohodli, ak sa nepreukáže opak. Písomný nesúhlas druhého rodiča s vykonávaním opatrení pobytovou formou pre dieťa je dôvodom na skončenie vykonávania týchto opatrení.
(8) Ak centrum postupuje podľa odseku 4, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prijíma plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa informovaným súhlasom.
(9) Informovaný súhlas rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa vyžaduje pri každej zmene plánu vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa; informovaný súhlas sa považuje za zmenu dohody podľa odseku 6.
12
(10) Informovaný súhlas je písomný súhlas osoby, ktorému predchádzalo poučenie o dôsledkoch súhlasu.
(11) Centrum vysvetlí dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti podmienky dohody podľa odseku 6.
§ 48
(1) Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa v skupinách zriadených v rodinnom dome, byte alebo v ďalšej budove centra, s ustanoveným počtom skupín a s ustanoveným počtom detí a plnoletých fyzických osôb v skupine. Centrum môže opatrenia pobytovou formou pre dieťa vykonávať aj v profesionálnej náhradnej rodine a samostatne usporiadanej skupine; na vykonávanie opatrení v profesionálnej náhradnej rodine a samostatne usporiadanej skupine sa vzťahuje § 51 ods. 1, 2 a 5 a § 52. Ustanovený počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine, profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej skupine možno prekročiť len v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní celkového počtu miest centra a len so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, a ak je zriaďovateľom centra obec alebo vyšší územný celok, so súhlasom obce alebo vyššieho územného celku.
(2) Centrum poskytuje dieťaťu bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce potrebám dieťaťa, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak je to súčasťou dohody podľa § 47 ods. 6. Ak je dieťa prijaté do centra spolu s fyzickými osobami podľa § 47 ods. 5, centrum poskytuje dieťaťu a týmto fyzickým osobám bývanie a vytvára podmienky na prípravu stravy, ak nie je dohodnuté inak.
(3) Dĺžka pobytu dieťaťa alebo dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47 ods. 5 v centre môže byť najviac 30 dní odo dňa ich prijatia. Po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže byť na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobyt podľa prvej vety opakovane predĺžený, najviac na 90 po sebe nasledujúcich dní. Celková dĺžka pobytu dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47 ods. 5 v centre nesmie presiahnuť 6 mesiacov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Centrum bezodkladne písomne oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dôvod, pre ktorý odmietlo prijať dieťa. Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nesúhlasí s dôvodom, pre ktorý centrum odmietlo prijať dieťa, nesúhlasí s názorom centra, že pre dieťa je potrebné vykonávanie opatrení pobytovou formou, alebo ak sa centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nedohodnú na pláne vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa alebo na zmene tohto plánu, rozhodujúcim je bezodkladné vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, ktorý je na tento účel oprávnený
a)nahliadnuť do spisovej dokumentácie dieťaťa,
b)vyžiadať si písomné vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra,
c)žiadať o vykonanie odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu a zúčastniť sa vykonávaní tejto odbornej metódy.
13
(5) Centrum môže so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately skončiť vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ak
a)rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dieťa nespolupracuje s centrom,
b)sa dieťa bez uvedenia dôvodu nevrátilo v určenom čase z pobytu u rodiča alebo u osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Vykonávanie pobytového opatrenia súdu
§ 49
(1) Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o
a)nariadení neodkladného opatrenia,
b)uložení výchovného opatrenia,
c)nariadení ústavnej starostlivosti.
(2) V naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa vážne ohrozené, možno prijať dieťa do centra, ktorého účelom je vykonávanie pobytového opatrenia súdu aj bez dokladov podľa § 30 ods. 2; tieto doklady je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný poskytnúť bezodkladne po prijatí dieťaťa do centra.
(3) Ak je dieťa prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, centrum dohodne s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonanie odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu a to aj vtedy, ak táto odborná metóda bola vykonaná pred prijatím dieťaťa do centra. Centrum vykoná odbornú metódu podľa prvej vety do dvoch týždňov od prijatia dieťaťa.
(4) Centrum poskytuje dieťaťu bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, osobné vybavenie a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku, prípravu na povolanie a úschovu cenných vecí.
(5) Ak je v záujme dieťaťa potrebné zabezpečiť odbornú pomoc alebo činnosť, ktorú centrum podľa programu centra nevykonáva, zabezpečí ich inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné predpoklady; centrum nemôže na tento účel premiestniť dieťa do iného centra alebo iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.
(6) Centrum pripraví v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj s dieťaťom, individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.
(7) Osobný účet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič dieťaťa, štatutárny zástupca centra, majetkový opatrovník alebo poručník dieťaťa. Na nakladanie s prostriedkami na osobnom účte a na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
§ 50
(1) Ak pred prijatím maloletého bez sprievodu do centra nebol doložený doklad podľa § 31 písm. c), centrum zabezpečí maloletému bez sprievodu lekársku prehliadku poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
14
(2) Súčasťou starostlivosti poskytovanej maloletému bez sprievodu je výučba slovenského jazyka, ak centrum nezabezpečí výučbu iným spôsobom.
(3) Pri vykonávaní pobytového opatrenia súdu pre maloletého bez sprievodu sa prihliada na jeho predchádzajúcu výchovu a na jeho kultúrne a náboženské odlišnosti.
(4) Centrum je povinné zistiť názor maloletého bez sprievodu, ak je to vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť možné, na všetky skutočnosti, ktoré sa ho týkajú, a to pred vykonaním úkonov na účel zlúčenia rodiny alebo jeho premiestnenia, jeho návratu do krajiny, kde obvyklý pobyt alebo pred podaním vyhlásenia podľa osobitného predpisu.27)
(5) Na účel vykonávania odborných činností a zisťovania názoru maloletého bez sprievodu centrum zabezpečí tlmočenie do jazyka, ktorému rozumie.
(6) Centrum utvára podmienky na
a)vykonanie pohovoru s maloletým bez sprievodu v konaní o azyle a na jeho účasť v tomto konaní,27)
b)stretnutie maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu na účel postupu podľa osobitného predpisu27) a na účel zabezpečenia právneho poradenstva podľa § 29 ods. 4 písm. a).
§ 51
(1) Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu v
a)profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,
b)samostatne usporiadaných skupinách zriadených v rodinnom dome, byte alebo v ďalšej budove centra so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, v ustanovenom počte samostatne usporiadaných skupín a s ustanoveným počtom detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine a to v
1.samostatnej diagnostickej skupine,
2.samostatnej skupine,
3.samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 46 ods. 8 nevzťahuje,
4.špecializovanej samostatnej skupine s ustanovenou špecializáciou,
5.samostatnej skupine pre mladých dospelých.
(2) Ustanovený počet detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej skupine možno prekročiť len v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní celkového počtu miest centra a len so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1.
(3) Centrum, ktoré vytvorené podmienky na prijatie dieťaťa na pobytové opatrenie súdu do samostatne usporiadanej skupiny, môže dieťa prijať a zaradiť do tejto skupiny aj na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po dohode s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa; na vykonávanie
15
opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody sa vzťahuje § 47 a 48. Centrum príjme a zaradí dieťa do samostatne usporiadanej skupiny podľa prvej vety, len ak je to pre toto dieťa a pre deti, ktorým je poskytovaná starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine, vhodné.
(4) Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v
a)profesionálnej náhradnej rodine prednosť pred jeho vykonávaním v samostatne usporiadanej skupine,
b)samostatne usporiadanej skupine zriadenej v rodinnom dome s jedným bytom alebo v byte v bytovom dome, v ktorom sa nachádza jedna samostatne usporiadaná skupina, má prednosť pred jeho vykonávaním v inej samostatne usporiadanej skupine.
(5) Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny alebo samostatne usporiadanej skupiny sa rešpektujú súrodenecké väzby a rodičovské väzby. Centrum utvára podmienky na zoznámenie dieťaťa s profesionálnym náhradným rodičom, na uľahčenie nadviazania výchovného vzťahu medzi dieťaťom a profesionálnym náhradným rodičom a na uľahčenie kontaktu medzi rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou dieťaťa alebo žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť a dieťaťom umiestneným v profesionálnej náhradnej rodine.
(6) Dieťa do šiestich rokov veku musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny okrem dieťaťa,
a)ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa odseku 7 a takúto starostlivosť nie je možné zabezpečiť v domácom prostredí profesionálnej náhradnej rodiny,
b)ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) alebo rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná vo veci výchovného opatrenia pobytovou formou, a umiestnenie v profesionálnej náhradnej rodine nie je vhodné vzhľadom na účel výchovného opatrenia,
c)v ktorého záujme je z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb spoločné umiestnenie súrodencov a spoločné umiestnenie súrodencov v profesionálnej náhradnej rodine je spojené so závažnou prekážkou.
(7) Centrum môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť v špecializovanej samostatnej skupine len, ak ju nemožno zabezpečiť v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatnej skupine. Ak výsledky odbornej diagnostiky alebo priebežné výsledky odbornej diagnostiky preukazujú, že zdravotný stav dieťaťa s duševnou poruchou vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine alebo je dieťaťu potrebné vzhľadom na jeho zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, centrum požiada úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sídlo, o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti v špecializovanej skupine podľa osobitného predpisu.22a)
(8) Samostatná diagnostická skupina vykonáva odbornú diagnostiku nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie 12 týždňov; to neplatí, ak je dĺžka trvania výchovného opatrenia určená súdom. Ak je dieťa zaradené v profesionálnej náhradnej rodine, samostatnej skupine alebo v špecializovanej samostatnej skupine bez predchádzajúcej odbornej diagnostiky vykonanej v samostatnej diagnostickej skupine, alebo ak je potrebné vykonať odbornú diagnostiku, odbornú diagnostiku vykonajú odborní zamestnanci centra alebo iní odborníci.
16
§ 52
(1) V profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti a mladých dospelých profesionálny náhradný rodič, ktorým je
a)manžel a manželka, ktorí sú zamestnancami centra alebo
b)fyzická osoba, ktorá je zamestnancom centra.
(2) Profesionálny náhradný rodič je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy. Ak starostlivosť o deti v profesionálnej rodine zabezpečujú manželia, ktorí zamestnancami centra, ustanovený kvalifikačný predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov. Na manžela alebo manželku fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje príprava podľa prvej vety v ustanovenom rozsahu a § 39 ods. 4.
(3) Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine centrum poskytuje
a)finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,42)
b)dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,43) základné vybavenie a ďalšie vybavenie v ustanovenom rozsahu a uhrádza ich zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami a športovou činnosťou v ustanovenom rozsahu.
(4) Profesionálny náhradný rodič vedie evidenciu výdavkov podľa odseku 3.
(5) Profesionálny náhradný rodič je povinný podporovať kontakt medzi rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou dieťaťa alebo žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť a dieťaťom umiestneným v profesionálnej náhradnej rodine a v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami centra pripravovať dieťa na nadviazanie osobného vzťahu dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť.
§ 53
(1) Dieťa, pre ktoré je v centre vykonávané pobytové opatrenie súdu, právo stretávať sa s rodičom, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak. Centrum, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec poskytujú dieťaťu a jeho rodičovi pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu ich rodinných pomerov.
(2) Centrum dohodne s rodičom dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, miesto, čas, rozsah a spôsob stretávania sa, s prihliadnutím na potreby dieťaťa a možnosti a schopnosti rodiča dieťaťa. Ak je to v záujme dieťaťa nevyhnutné, centrum je oprávnené
a)určiť, že rodič dieťaťa sa nemôže stretnúť s dieťaťom; dôvod takéhoto určenia musí byť zaznamenaný v spisovej dokumentácii dieťaťa a musí byť oznámený súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel hodnotenia účinnosti pobytového opatrenia súdu,
b)určiť, že rodič dieťaťa sa môže stretnúť s dieťaťom
17
1.len za prítomnosti zamestnanca centra, ktorý môže poskytnúť dieťaťu a rodičovi potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí,
2.len v centre, ktoré na tento účel utvára vhodné podmienky,
3.mimo centra, v územnom obvode obce, v ktorej je sídlo centra alebo sa nachádza organizačná zložka centra, v ktorej je dieťa umiestnené,
4.na inom mieste vhodnom alebo vytvorenom na účel stretávania sa dieťaťa s jeho rodičom,
c)umožniť dieťaťu pobyt s rodičom mimo centra.
(3) Na účely úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičom centrum utvára podmienky na pobyt rodiča v centre. Centrum písomne dohodne s rodičom podmienky jeho pobytu v centre.
(4) Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately čas, miesto a dĺžku pobytu dieťaťa s rodičom podľa odseku 2 písm. c) najmenej tri pracovné dni pred odchodom dieťaťa z centra tak, aby mohol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť centru aktuálne informácie o rodinnom prostredí, ak je to potrebné v záujme dieťaťa.
(5) Ak centrum umožnilo dieťaťu pobyt mimo centra podľa odseku 2 písm. c) a dieťa sa v určenom čase do centra nevrátilo, centrum je povinné bezodkladne vyzvať rodiča dieťaťa, aby do 24 hodín od vyzvania zabezpečil návrat dieťaťa do centra.
(6) Dieťa právo stretávať sa s prarodičom, súrodencom a inou blízkou osobou; odseky 1 až 5 sa vzťahujú rovnako.
(7) Ak blízka osoba dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá je dieťaťu známa, záujem, aby sa dieťa opakovane krátkodobo zdržiavalo mimo centra v jej prítomnosti, je povinná absolvovať informačné poradenstvo v ustanovenom rozsahu.
(8) Ak súčasťou nadväzovania osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť alebo s fyzickou osobou, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, a to aj pred podaním návrhu podľa osobitného predpisu, je pobyt dieťaťa v rodinnom prostredí tejto osoby, centrum je povinné preveriť vhodnosť tohto prostredia pre dieťa a priebežne overovať úroveň starostlivosti o dieťa počas pobytu dieťaťa mimo centra; centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa priebežne informujú o vhodnosti prostredia pre dieťa a o úrovni starostlivosti o dieťa počas pobytu dieťaťa mimo centra. Ak pobyt dieťaťa mimo centra podľa prvej vety trvať nepretržite dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich dní, alebo ak čas medzi jednotlivými pobytmi byť kratší ako päť po sebe nasledujúcich dní, centrum je povinné o tom informovať súd a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 54
(1) Centrum nepretržite skúma plnenie podmienok na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu44) a najneskôr v prvý pracovný deň po ich splnení oznámi túto skutočnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2) Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre končí
a)rozhodnutím súdu o
18
1.zrušení ústavnej starostlivosti,
2.zrušení výchovného opatrenia,
3.zrušení neodkladného opatrenia,
4.zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov,
5.zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti,
b)uplynutím obdobia uvedeného v rozhodnutí súdu o nariadení neodkladného opatrenia,
c)uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
d)nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.
(3) Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre pre maloletého bez sprievodu končí aj zabezpečením
a)prevzatia maloletého bez sprievodu do starostlivosti jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa o neho osobne stará,
b)bezpečného návratu maloletého bez sprievodu do krajiny jeho pôvodu.
(4) Dieťa možno po skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu v centre odovzdať len rodičovi alebo osobe, ktorá sa o neho osobne stará, ak súd v rozhodnutí neurčil inú osobu.
§ 55
(1) Ak sa vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre skončí nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, centrum na žiadosť mladého dospelého podanú do jedného roka odo dňa skončenia vykonávania tohto opatrenia pokračuje v poskytovaní starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine, v samostatne usporiadanej skupine, v ktorej mu bola poskytovaná starostlivosť do nadobudnutia plnoletosti, alebo v samostatnej skupine pre mladých dospelých; to neplatí, ak nadobudnutím plnoletosti skončilo vykonávanie výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia a nebol podaný návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti.
(2) Starostlivosť podľa odseku 1 môže byť mladému dospelému poskytovaná do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie sa na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť. Centrum s mladým dospelým písomne dohodne podmienky zotrvania mladého dospelého v centre. Súčasťou písomnej dohody je aj plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého.
(3) Mladému dospelému so zdravotným postihnutím, ktorý sa nemôže osamostatniť vzhľadom na svoj zdravotný stav, po skončení výkonu pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti centrum v spolupráci s obcou, vyšším územným celkom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo akreditovaným subjektom zabezpečí jeho prijatie do zariadenia podporovaného bývania alebo iného zariadenia zriadeného podľa osobitného predpisu,41) ak je odkázaný na poskytovanie týchto služieb.
(4) Centrum môže vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v centre poskytovaná starostlivosť podľa odseku 1 do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Dĺžka pobytu podľa prvej vety je najviac 24 mesiacov. Sústavná príprava na povolanie sa posudzuje podľa osobitného predpisu.43)
19
(5) Centrum s plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 4 písomne dohodne podmienky predĺženia pobytu, výšku úhrady za tento pobyt a termín poskytnutia príspevku podľa § 68.
(6) Ak sa vykonávanie výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia skončí nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie a nebol podaný návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti, môže centrum na základe žiadosti mladého dospelého pokračovať v poskytovaní starostlivosti, najdlhšie do konca školského roku. Centrum s mladým dospelým podľa prvej vety písomne dohodne podmienky predĺženia pobytu.
(7) Centrum udržiava kontakt s mladým dospelým na základe jeho súhlasu aj po jeho odchode z centra a poskytuje mu potrebné poradenstvo.
§ 56
Vykonávanie špecializovaného programu
(1) Centrum vykonáva špecializovaný program pre dieťa na základe
a)dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
b)požiadania dieťaťa podľa § 46 ods. 1 písm. a) druhého bodu,
c)rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.
(2) Na vykonávanie špecializovaného programu podľa
a)odseku 1 písm. a) sa vzťahuje § 47 a 48, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)odseku 1 písm. c) sa vzťahuje § 49 ods. 2 5 a ods. 7, § 53, § 54 ods. 2 a 4 a § 55 ods. 6 a 7.
(3) Centrum vykonáva špecializovaný program v skupinách s ustanoveným počtom detí. Centrum môže vykonávať špecializovaný program podľa odseku 1 písm. a) a c) aj v profesionálnej náhradnej rodine; § 51 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 52 sa vzťahuje rovnako.
(4) Ak centrum vykonáva špecializovaný program podľa odseku 1 písm. c), centrum
a)pripraví s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa, v spolupráci s
1.dieťaťom, ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné,
2.rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak je to možné,
b)preukázateľne oboznámi dieťa, jeho rodiča alebo osobu, ktoré a osobne stará o dieťa, s plánom podľa písmena a) a spôsobom jeho vyhodnocovania.
(5) Ak centrum, v ktorom sa vykonáva špecializovaný program, plní viac účelov, je povinné vykonávať špecializovaný program v oddelených priestoroch centra.
§ 57
Vykonávanie resocializačného programu
(1) Centrum vykonáva resocializačný program pre
20
a)plnoletú fyzickú osobu na odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a na základe písomnej dohody s touto plnoletou fyzickou osobou,
b)dieťa po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria v ústavnom zdravotníckom zariadení v rozsahu najmenej štyroch týždňov, na odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria a na základe
1.písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, ktorým súd uložil pobyt v zariadení, ktoré vykonáva resocializačný program,
3.rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia.
(2) Splnenie podmienky predchádzajúceho poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria v ústavnom zdravotníckom zariadení v rozsahu najmenej štyroch týždňov potvrdí v odporúčaní podľa odseku 1 písm. b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
(3) Ak sa resocializačný program vykonáva
a)pre plnoletú fyzickú osobu,