1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
september 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2017
2. Definícia problému
Potreba systémových zmien spočívajúcich v explicitnej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak bolo povinnou osobou zaplatené výživné, ale aj poskytnuté náhradné výživné.
3. Ciele a výsledný stav
Základným cieľom vládneho návrhu zákona je explicitná úprava poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky, s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné. Vládnym návrhom sa spresňujú podmienky nároku na náhradné výživné v prípadoch, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu absencie súčinnosti žiadateľa o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a v prípadoch ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení napr. špeciálnom výchovnom zariadení, vo výkone väzby. Ďalšie navrhované úpravy sa týkajú precizovania ustanovení vyplývajúce z aplikačnej a interpretačnej praxe, napr. spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie navrhované zmeny majú za cieľ administratívne zjednodušenie a urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom, vylúčením uplatňovania § 18 ods. 3 a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní a povinnosti žiadateľa preukazovať skutočnosti, ktoré platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
4. Dotknuté subjekty
2
Subjekty, ktorých sa predkladaný návrh priamo dotkne:- Rodiny s deťmi, ktoré sú poberateľmi náhradného výživného.
5. Alternatívne riešenia
Žiadne
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nevzťahuje sa.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Lucia Podoliaková, odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, lucia.podoliakova@employment.gov.sk
12. Zdroje
Zdroj: ÚPSVaR a Makroekonomická prognóza z júna 2017 vydaná MF SR
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK