1
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa bližšia vecná špecifikácia exekučného konania, pričom na účely tohto zákona sa navrhuje prihliadať len na exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom pre oprávnenú osobu.
K bodu 2
V záujme zabezpečenia rovnakého postavenia cudzincov s udelenou doplnkovou ochranou sa navrhuje okrem trvalého pobytu na území Slovenskej republiky akceptovať aj prechodný pobyt cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Na základe uvedeného návrhu bude môcť takáto osoba požiadať o poskytovanie náhradného výživného.
K bodu 3
V prípade, ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, sa návrhom bližšie špecifikuje/spresňuje splnenie tejto podmienky.
K bodu 4
Vládnym návrhom sa rešpektuje účel náhradného výživného a nevyhnutná potreba súčinnosti medzi žiadateľom o náhradné výživné a Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri zabezpečení plnenia vyživovacej povinnosti zo strany povinného rodiča, ktorý sa zdržuje v cudzine. V tomto smere sa navrhuje nepovažovať za splnenú podmienku podľa § 2 ods. 1 písm. a) v prípade, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné z dôvodu nespolupráce žiadateľa o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ako napr. neposkytnutie požadovaných dokumentov, informácií a pod.
K bodu 5
Na účely náhradného výživného sa navrhuje akceptovať zaplatenie výživného aj po lehote určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou avšak v kalendárnom mesiaci, ktorého súčasťou je lehota určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Rozhodujúce je, že povinná osoba v kalendárnom mesiaci zaplatila výživné v plnej, resp. vyššej výške.
Doplňujú sa aj situácie, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevzniká z dôvodu, že je dieťa vyňaté zo starostlivosti poberateľa náhradného výživného.
K bodu 6
Navrhovanou zmenou sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre vznik a poskytnutie náhradného výživného pre oprávnenú osobu. Nadväzne na požiadavky praxe sa navrhuje, aby pri posudzovaní splnenia príjmovej podmienky na nárok na náhradné výživné sa neprihliadalo na príjem dieťaťa zvereného do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
2
rodičov. V súčasnosti zákon v situácii podľa §3 ods. 1 písm. b) a c) tento príjem nevylučuje. Ak žiadateľ o náhradné výživné pre svoje dieťa súčasne aj dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na príjem zvereného dieťaťa (napr. opakovaný príspevok dieťaťu a prídavok na dieťa) sa v súčasnosti prihliada, čo v konečnom dôsledku môže mať negatívny vplyv na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa. Navrhovaná zmena vznik takéhoto stavu vylučuje a jej uplatňovanie bude mať pozitívny vplyv na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa.
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 8
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 9
Navrhuje sa upraviť výlučne preddavkový spôsob poskytovania náhradného výživného.
K bodu 10
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 11
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 12
Nadväzne na možnosť poberateľa náhradného výživného požiadať o zastavenie výplaty náhradného výživného podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa navrhuje spresniť a zreálniť termín, od ktorého sa na žiadosť poberateľa náhradného výživného najskôr zastaví jeho výplata.
K bodu 13
Navrhuje sa jednoznačne vymedziť postup a obdobie obnovenia výplaty náhradného výživného, ktorá bola rozhodnutím úradu zastavená.
K bodu 14
V nadväznosti na zastavenie výplaty náhradného výživného sa návrhom upravuje obdobie a spôsob doplatenia náhradného výživného v prípade, ak podmienky nároku v čase zastavenia výplaty boli splnené.
K bodu 15
Doplnenie a precizovanie ustanovenia o možnosť zúčtovať sumy náhradného výživného, ktoré bolo vyplatené napríklad neprávom, vo vyššej sume, a to nie len so
3
sumami z bežne poskytovaného náhradného výživného ale aj z neskôr priznaného náhradného výživného pre to isté nezaopatrené dieťa.
K bodu 16
Navrhuje sa stanoviť povinnosť, časové obdobie a situácie, kedy a v akej výške je poberateľ náhradného výživného povinný vrátiť preddavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného exekučným konaním alebo dobrovoľným plnením zo strany povinnej osoby.
K bodu 17
Administratívne zjednodušenie a zosúladenie správneho konania vo veci nároku na náhradné výživné so správnym konaním vo veci poskytovania štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi.
K bodu 18
Predmetná časť ustanovenia § 11ods. 2 sa navrhuje vypustiť z dôvodu nadbytočnosti s prihliadnutím na § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je písomná forma zachovaná aj keď je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami.
K bodu 19
Návrhom sa zjednodušuje a sprehľadňuje právna úprava v danom ustanovení, pričom okruh žiadateľov o náhradné výživné zostáva zachovaný.
K bodom 20 a 22
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 21
Vládnym návrhom sa umožňuje zmena v osobe poberateľa náhradného výživného v prípade, ak nezaopatrené dieťa dosiahne plnoletosť. Žiadosť plnoletého nezaopatreného dieťaťa o zmenu poberateľa náhradného výživného je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný akceptovať a poskytovať náhradné výživné priamo tomuto dieťaťu.
V záujme odstránenia administratívnej zaťaženosti a v záujme zefektívnenia výkonu činnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu sa navrhuje používať faksimile podpisu fyzickej osoby oprávnenej konať v mene ústredia alebo v mene úradu a predtlačený odtlačok úradnej pečiatky správneho orgánu.
K bodu 23
Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby sa v prípade pohľadávok vzniknutých do konca júna 2018 postupovalo podľa legislatívy účinnej do 30.6.2018. Súčasne sa navrhuje, aby sa náhradné výživné poskytované do 30.6.2018 z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, spôsobom a v termíne podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody pri splnení podmienok nároku podľa § 2 ods. 1
4
písm. a) a ods. 2 a 3 považovalo od účinnosti tohto zákona za náhradné výživné poskytované preddavkovo.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť tohto zákona od 1. júla 2018.
Bratislava 8. novembra 2017
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky