1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
________________________________________________________________
762
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „konanie“ vkladajú slová „na vymoženie pohľadávky na výživnom“ a slovo „exekútorovi“ sa nahrádza slovom „súdu“.
2.V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slová „pobyt na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 27a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto podmienka sa považuje za splnenú, kým z písomného oznámenia riaditeľa školy nevyplynie, že zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky tejto oprávnenej osoby.4a)“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 2 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné z dôvodu neposkytnutia súčinnosti žiadateľa o náhradné výživné centru.“.
5.§ 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná osoba splní vyživovaciu povinnosť v plnej výške po lehote určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
(7) Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, alebo je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.“.
6.V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „príjem dieťaťa zvereného do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu a príjem, ktorý na toto dieťa poberá iná fyzická osoba.“.
7. V § 4 ods. 1 a 2 sa slová „schválenej dohody“ nahrádzajú slovami „schválenou dohodou“.
8.V § 5 písmeno a) znie:
„a) rozhoduje o
1.náhradnom výživnom,
2.uložení pokuty za správny delikt,“.
9.V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ak splnené podmienky nároku na náhradné výživné podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, náhradné výživné sa prizná a vypláca preddavkovo.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
10.V § 8 ods. 3 sa slovo „odseku“ nahrádza slovom „ods.“.
11.V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová: „alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
12.V § 9 ods. 2 druhej vete sa slová „odo dňa doručenia tejto žiadosti úradu“ nahrádzajú slovami „od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená úradu“.
13.V § 9 odsek 5 znie:
3
„(5) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bola zastavená výplata náhradného výživného a podmienky nároku na náhradné výživné trvajú, úrad obnoví výplatu náhradného výživného
a)od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) zastavená, alebo
b)odo dňa uvedeného v žiadosti o obnovenie výplaty náhradného výživného, ktorého výplata bola zastavená podľa odseku 1 písm. c), najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o obnovenie výplaty náhradného výživného doručená úradu.“.
14.§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Úrad doplatí náhradné výživné za obdobie zastavenia jeho výplaty podľa odseku 1 písm. a) a b), ak podmienky nároku na náhradné výživné počas tohto obdobia boli splnené.“.
15.V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Sumy podľa odseku 1 sa zúčtujú so sumami z bežne vyplácaného náhradného výživného, ak nárok na náhradné výživné trvá, alebo z neskôr priznaného náhradného výživného pre tú istú oprávnenú osobu.“.
16.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 10a
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné
alebo vymožené výživné
(1) Ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom vymôže výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.
(2) Výživné dodatočne zaplatené povinnou osobou alebo vymožené v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom sa zohľadňuje ako uhradené výživné od vzniku nároku na náhradné výživné.
(3) Pri opakovanom vzniku nároku na náhradné výživné tej istej oprávnenej osobe, výživné dodatočne zaplatené povinnou osobou alebo vymožené v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom sa zohľadňuje ako uhradené výživné od prvého nároku na náhradné výživné tej istej oprávnenej osoby.
(4) Nárok na vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné alebo vymožené výživné v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa náhradné výživné poslednýkrát vyplatilo.“.
17.V § 11 ods. 1 druhej vete sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2,“.
18.V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
4
19.V § 11 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť podáva žiadateľ o náhradné výživné, ktorým je
a)oprávnená osoba,
b)rodič oprávnenej osoby alebo
c)iná fyzická osoba, ktorej povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody platiť výživné pre oprávnenú osobu.“.
20.V § 11 ods. 5 písm. b) sa za slovo „potvrdenie“ vkladá slovo „súdneho“ a za slovo „konanie“ vkladajú slová „na vymoženie pohľadávky na výživnom“.
21.§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Úrad rozhodne o zmene poberateľa náhradného výživného, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak oprávnená osoba, ktorá počas trvania nároku na náhradné výživné nadobudne plnoletosť, požiada úrad o vyplácanie náhradného výživného.
(10) Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene príslušného orgánu a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.“.
22.V § 12 ods. 2 písm. a) sa slovo „exekútor“ nahrádza slovami „súdny exekútor“.
23.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1) Pohľadávka, ktorá vznikla z poskytnutého náhradného výživného do 30. júna 2018, sa vymáha podľa zákona účinného do 30. júna 2018.
(2) Náhradné výživné podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 poskytované do 30. júna 2018 sa od 1. júla 2018 považuje za preddavkovo poskytované náhradné výživné.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.