Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Milan Krajniak, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský.
Cieľom návrhu zákona je
-zakázať reklamu na spotrebné úvery, pôžičky a finančné leasingy v čase od 1. novembra do 24. decembra príslušného kalendárneho roka a tak ochrániť občanov Slovenskej republiky pred neúmerným zadlžovaním sa, ktoré môže viesť k exekúcii a následnému predaju ich osobného majetku;
-zaviesť povinnosť, aby reklama na spotrebné úvery, pôžičky a finančné leasingy obsahovala preventívne varovné označenie: Nesplácanie záväzku môže viesť k exekúcii a následnému predaju Vášho osobného majetku.“.
Obchodné spoločnosti - veritelia ponúkajú občanom Slovenskej republiky v čase pred vianočnými sviatkami formou reklamy „výhodné spotrebné úvery, pôžičky a finančné leasingy.“ Cieľom týchto obchodných spoločností - veriteľov je v čase od 1. novembra do 24. decembra kalendárneho roku predať čo najviac svojich produktov vo forme spotrebných úverov, pôžičiek a finančných leasingov a využiť tak finančnú tieseň našich občanov s cieľom „výhodne“ im poskytnúť finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s vianočnými sviatkami. Na plnenie tohto cieľa obchodné spoločnosti - veritelia využívajú aj reklamu, ktorou informujú občana o výhodnosti svojej ponuky. Využitím „výhodnej“ ponuky sa mnohí občania Slovenskej republiky môžu dostať do zložitej situácie, ktoré môžu viesť k tomu, že nie schopní splácať svoje dlhy za čo im hrozí exekúcia, čo môže mať za následok predaj ich osobného majetku.
Za účelom ochrany občanov Slovenskej republiky pred ich nadmerným zadlžovaním sa navrhuje zakázať reklamu spotrebných úverov, pôžičiek a finančných leasingov v čase od 1. novembra do 24. decembra príslušného roka. Taktiež sa navrhuje, aby každá reklama na spotrebný úver, pôžičku a finančný leasing obsahovala jasné, viditeľné a zreteľne čitateľné upozornenie dopadu nesplácania záväzku voči veriteľovi – obchodnej spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa zakázať reklamu na spotrebné úvery, pôžičky a finančné leasingy v čase od 1. novembra do 24. decembra príslušného roka. Ďalej sa navrhuje, aby každá reklama na spotrebné úvery, pôžičky a finančné leasingy mala varovné označenie: Nesplácanie záväzku môže viesť k exekúcii a následnému predaju Vášho osobného majetku.“ Taktiež sa upravuje veľkosť varovného označenia.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona od 1. apríla 2018.