NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...... 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č.
525/2005 Z. z.
, zákona č.
282/2006 Z. z.
, zákona č.
342/2006 Z. z.
, zákona č.
102/2007 Z. z.
, zákona č.
648/2007 Z. z.
, zákona č.
402/2009 Z. z.
, zákona č.
182/2011 Z. z.
, zákona č.
362/2011 Z. z.
, zákona č.
313/2012 Z. z.
, zákona č.
459/2012 Z. z.
, zákona č.
102/2014 Z. z.
, zákona č.
199/2014 Z. z.
, zákona č.
373/2014 Z. z.
a zákona č.
412/2015 Z. z.
sa dopĺňa takto:
Za § 7a sa vkladá § 7b ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7b
Reklama spotrebného úveru, pôžičky
a finančného leasingu
(1)Reklama na spotrebný úver,13b) pôžičku13c) a finančný leasing13d) sa zakazuje v dňoch od 1. novembra príslušného kalendárneho roku do 24. decembra príslušného kalendárneho roku.
(2)Mimo času uvedeného v odseku 1 musí mať reklama na spotrebný úver, pôžičku a finančný leasing viditeľne umiestnené varovné označenie: „Nesplácanie záväzku môže viesť k exekúcii a následnému predaju Vášho osobného majetku.
(3) Varovné označenie, ktoré musí byť napísané tlačenými písmenami, viditeľne sa odlišujúcimi od podkladovej farby a musí byť za bežných podmienok ľahko čitateľné, plocha jeho nápisu musí predstavovať najmenej 10 % z plochy reklamy.“.
Poznámky pod čiarou znejú:
13b) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebných úveroch a o iných úveroch pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13c) § 657 zákona. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
13d) § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.