NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
551/2010
Z. z.
, zákona č.
180/2011 Z. z.
, zákona č.
468/2011 Z. z.
, zákona č.
136/2013 Z. z.
, zákona č.
219/2014 Z. z.
, zákona č.
263/2014 Z. z.
, zákona č.
375/2014 Z. z.
, zákona č.
353/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
a zákona č. 355/2016 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 odsek 2 znie:
„(2) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 75. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 75. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 75 rokov veku.“.
2.V § 34 odsek 3 znie:
„(3) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiada o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 75 rokov veku.“.
3. Za § 67c sa vkladá § 67d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2018
(1) V konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím začatom pred 1. júnom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. mája 2018, sa postupuje podľa zákona účinného od 31. mája 2018
(2) V konaní o peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím začatom pred 1. júnom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. mája 2018, sa postupuje podľa zákona účinného od 31. mája 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2018.