Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Adriana Pčolinská, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Ľudovít Goga.
V Slovenskej republike čoraz viac detí trpí neschopnosťou používať správne jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások v komunikácii. Dyslália patrí medzi najčastejšie poruchy schopnosti komunikovať. Znamená to, že dieťa niektoré hlásky vynecháva, zamieňa alebo zle vyslovuje. Táto porucha by sa nemala podceňovať, môže byť totiž aj prvým príznakom vážnejšieho neurologického ochorenia alebo signalizovať poruchu sluchu alebo celkového vývinu. Všeobecne by malo platiť, že ak je reč dieťaťa nezrozumiteľná a jeho výslovnosť je niečím nápadná, mal by ho vyšetriť logopéd a pracovať s ním. Preto sa navrhuje, aby bola dyslália zachytávaná a následne odstraňovaná už v materských školách.
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zabezpečiť logopedickú starostlivosť u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
-umožnením činnosti školského logopéda v materských školách a v základných školách
-zadefinovaním povinností logopéda a školského logopéda,
čo napomôže k zdravému vývoju dieťaťa a jeho príprave na život v spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1:
Navrhuje sa zadefinovať novú úlohu pre materské školy zabezpečovať poskytovanie legopedickej starostlivosti pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
K bodu 2:
Doplňuje sa možnosť pôsobenia školského logopéda v materskej škole.
K bodu 3:
Určujú sa odborní zamestnanci, ktorí môžu zabezpečovať logopedickú starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v materských školách.
K bodu 4:
Navrhuje sa zadefinovať novú úlohu pre základné školy zabezpečovať poskytovanie logopedickej starostlivosti pre žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou.
K bodu 5:
Doplňuje sa možnosť pôsobenia školského logopéda v základnej škole.
Čl. II
K bodu 1:
Navrhuje sa rozšíriť kategóriu odborných zamestnancov o logopéda a školského logopéda.
K bodu 2:
Rozdelenie odborných zamestnancov na kategórie logopéda a školského logopéda vytvára priestor na komplexnú a nezávislú diagnostiku dieťaťa od raného veku a na každom stupni vzdelávania dieťaťa/žiaka, pred vstupom do školy (v poradenskom zariadení) ako aj v školskom prostredí, sprehľadňuje kompetencie logopédov v jednotlivých typoch školských zariadení a tým skvalitňuje a zefektívňuje starostlivosť o deti a ich rodiny.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. apríla 2018.