NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
zákon
z ......... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015, zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, zabezpečuje poskytovanie logopedickej starostlivosti pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“.
2. V § 28 odsek 14 znie:
„(14) V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa a školský logopéd.“.
3. V § 28 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Logopedickú starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou môže poskytovať v materskej škole logopéd, školský logopéd alebo klinický logopéd.“.
Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 16 až 19.
4. V § 29 odsek 1 znie:
„(1) Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Zabezpečuje poskytovanie logopedickej starostlivosti o žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje žiakovi poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.“.
5. V § 30 odsek 6 znie:
„(6) V základnej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa, logopéd a školský logopéd.“.
Čl. II
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 57/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 písm. b) znie:
„b) logopéd, školský logopéd,“.
2.§ 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Logopéd a školský logopéd
(1) Logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej intervencie s dôrazom na proces logopedickej diagnostiky, poradenstva, prevencie, terapie a edukácie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomocou metódy logopedickej diagnostiky určuje charakteristiku narušenej komunikačnej schopnosti dieťaťa alebo žiaka s určením postupu pri jej náprave a odstraňovaní. Výsledkom logopedickej diagnostiky komplexné informácie potrebné na realizáciu logopedickej terapie a prevencie. Svoju činnosť vykonáva v poradenskom zariadení.
(2) Pri logopedickej terapii logopéd aplikuje metódy stimulácie, korekcie a reedukácie zamerané na zlepšenie narušených komunikačných zručností dieťaťa.
(3) Logopedická prevencia je zameraná na vyhľadávanie detí s identifikovaným rizikovým vývinom vo vzťahu k vývinu reči, s potenciálnym rizikom narušenej komunikačnej schopnosti, vrátane predikovaných vývinových porúch učenia a na poskytovanie ranej intervencie deťom s identifikovaným rizikom vývinu komunikačných schopností
(4) Logopéd, ako zamestnanec centra výchovného poradenstva a prevencie, realizuje odbornú činnosť v školách alebo v školských zariadeniach poskytovaním logopedického poradenstva, edukácie a konzultácií zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl, školských zariadení.
(5) Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou v materských školách a v základných školách. Poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým a odborným zamestnancom školy a školského zariadenia. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.