NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 odsek 8 znie:
„(8) Ak je podľa lekárskeho nálezu zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od liečby nemožno očakávať zlepšenie, posudkový lekár vychádza z tohto lekárskeho nálezu aj v prípade, že je starší ako šesť mesiacov.“.
2.V § 11 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „v prípade, že z lekárskeho nálezu vyplýva, že nejde o fyzickú osobu podľa odseku 8“.
3.Za § 67d sa vkladá § 67e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2018
(1) Na konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, o peňažnom príspevku na opatrovanie, o preukaze a o parkovacom preukaze začaté pred 1. marcom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené do 28. februára 2018, sa použijú predpisy účinné od 1. marca 2018.
(2) Úrad opätovne posúdi správnosť odňatia parkovacieho preukazu odňatého do 28. februára 2018 v súlade s týmto zákonom, v lehote podľa § 55 ods. 11, a to na základe podnetu dotknutej fyzickej osoby podaného spôsobom podľa § 55 ods. 1.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.