DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Podpora štátu pri sociálnom začlenení osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“) do spoločnosti podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kompenzáciách“) spočíva aj v poskytnutí:
-jednorazových alebo opakovaných peňažných príspevkov (na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, resp. na opatrovanie),
-preukazu ŤZP (na uplatnenie rôznych zliav a výhod) a
-parkovacieho preukazu (na uplatnenie výhod vyplývajúcich zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke alebo na oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku podľa zákona č. 488/2014 Z. z. o diaľničnej známke).
Uvedené formy podpory štátu sa osobe s ŤZP poskytnú na základe jej žiadosti a záverov posudkovej činnosti príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Praktické skúsenosti osôb s ŤZP poukazujú na pomerne častý jav, keď v dôsledku žiadosti o ďalší benefit podľa zákona o kompenzáciách dochádza k prehodnocovaniu oprávnenosti priznaných benefitov a neraz dokonca k ich odňatiu, a to aj v prípade osôb s ŤZP, ktorých zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením. Najviac takýchto prípadov sa týka odobratia parkovacieho preukazu. Dôvodom je spravidla nezohľadnenie starších lekárskych nálezov konštatujúcich trvalosť zdravotného postihnutia, jeho nemennosť a nemožnosť jeho zlepšenia ani ďalšou liečbou, keďže podľa § 11 ods. 8 zákona o kompenzáciách nie je povinnosťou, ale len oprávnením posudkového lekára zohľadňovať takéto staršie lekárske nálezy.
Cieľom návrhu zákona je, aby nedochádzalo k opätovnému posudzovaniu zdravotného stavu u osôb, ktorých zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie, a to najmä vo vzťahu k parkovacím preukazom, ale aby sa v ich prípade povinne zohľadňoval lekársky nález starší ako šesť mesiacov s prihliadnutím na platné výnimky (napr. novšia zdravotná dokumentácia nezohľadnená v staršom lekárskom náleze).
Návrh zákona výrazne pozitívne sociálne vplyvy, a to pri zachovaní neutrálneho vplyvu na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona teda nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Dôvody na udelenie parkovacieho preukazu pomenúva zákon o kompenzáciách pomerne jasne. Parkovací preukaz sa vydáva za predpokladu, že žiadateľ:
-je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 zákona alebo
-má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí.
Praktická alebo úplná slepota oboch očí je aj v dnešnej dobe trvalým a nemenným hendikepom. Rovnako tak súčasný stav lekárskej vedy nedisponuje účinnými liečebnými metódami na vyliečenie alebo zmiernenie dôsledkov ochorenia tak, aby pominuli dôvody na odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. To znamená, že parkovacie preukazy v drvivej väčšine udeľované ŤZP osobám s nemožnosťou zlepšenia ich zdravotného hendikepu. Správnosť tohto konštatovania potvrdzuje aj samotný § 17 ods. 5 zákona o kompenzáciách, podľa ktorého: Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz.“. S uvedeným konštatovaním korešponduje aj dôvodová správa k § 17 ods. 3 písm. a) tohto zákona, keď k dobe platnosti parkovacieho preukazu uvádza, že: „pri dobe platnosti preukazu sa uvádza slovo „neobmedzene““.
Cieľom návrhu zákona je zamedziť nárastu prípadov, keď lekársky posudok vyhotovený napr. za účelom vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie kompenzácii, za následok odobratie parkovacieho preukazu napriek tomu, že dotknutá osoba trvalé poškodenie zdravia.
Prax potvrdzuje, že nepriznanie napr. kompenzačných nárokov z dôvodu relatívne priaznivého zdravotného stavu ešte neznamená, že takáto ŤZP osoba prestala spĺňať podmienky na udelenie parkovacieho preukazu.
Aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto prípadom, navrhuje sa, aby sa pri posudzovaní nároku na parkovací preukaz (resp. aj pri posúdení o jeho ponechaní či odobratí) vychádzalo povinne z lekárskeho nálezu aj staršieho ako šesť mesiacov, ak sa v ňom konštatuje, že zdravotný stav dotknutej fyzickej osoby je chronický s trvalým poškodením, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. V takýchto prípadoch sa v parkovacom preukaze zároveň nebude uvádzať termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Tým sa celý proces priznávania a prehodnocovania benefitov v zmysle zákona o kompenzáciách zjednoduší, zhospodárni a odstráni sa duplicita lekárskych nálezov (ak je zdravotný hendikep trvalý, nový lekársky nález by to len potvrdil).
Platné výnimky zostávajú zachované, napr. možnosť predvolania fyzickej osoby na posúdenie jej zdravotného stavu, ak posudkový lekár pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru, alebo ak samotná fyzická osoba predloží novú zdravotnú dokumentáciu, ktorú starší lekársky nález nezohľadňuje.
K bodu 3
V prechodných ustanoveniach sa zakotvuje povinnosť novo navrhnuté postupy aplikovať v začatých avšak právoplatne neskončených konaniach vo veciach kompenzácií, opatrovania, preukazov alebo parkovacích preukazov. Ide o tzv. nepravú retroaktivitu. Pojem „nepravá retroaktivita“ používa aj Ústavný súd Slovenskej republiky a vysvetľuje ho napr. nasledovne: […] zákon právne kvalifikuje tie právne úkony, ku ktorým došlo ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti, v dôsledku čoho však môže dôjsť k zmene alebo zrušeniu tých právnych
účinkov, ktoré boli predtým späté s ich uzavretím“ (nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 38/99 zo dňa 23. júna 1999).
V tejto súvislosti je dôležité aj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 98/2010 zo dňa z 29. júna 2010, podľa ktorého: „Nie každá retroaktivita je […] nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nepravá spätná účinnosť (retroaktivita) právnych predpisov. Význam tohto rozlišovania je založený na skutočnosti, že pokiaľ sa pravá retroaktivita v zásade odmieta ako nezlučiteľná s obsahom princípu štátu, nepravá retroaktivita sa akceptuje ako prípustný nástroj na dosiahnutie ustanovených a dostatočne významných cieľov verejnej moci. […] O pravú retroaktivitu ide napr. vtedy, keď neskorší právny predpis so spätnou účinnosťou (s dopadom do minulosti) upravuje vzťahy, ktoré vznikli v minulosti. V dôsledku toho nastáva stav, v rámci ktorého účinnosť neskoršieho právneho predpisu nastáva skôr ako jeho platnosť (skôr, než začal existovať). Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, na základe ktorých podľa predchádzajúcej právnej normy došlo k vzniku určitých právnych vzťahov. O nepravú retroaktivitu môže ísť napriek tomu, že zákonodarca […] novým právnym predpisom zároveň s účinnosťou do budúcna prinesie určité zmeny aj tých práv (alebo povinností), ktoré vznikli za platnosti skoršieho zákona. Nepravá retroaktivita teda nebráni zákonodarcovi novou právnou úpravou vstúpiť aj do tých právnych vzťahov, ktoré vznikli na základe skôr prijatej právnej normy a meniť ich režim. […] V konečnom dôsledku nepôsobí nepravá retroaktivita do minulosti.“.
Prechodné ustanovenia zároveň zavádzajú možnosť opakovaného posúdenia správnosti odňatia parkovacieho preukazu. Opätovné posúdenie sa vykoná len na žiadosť osoby, ktorej bol odňatý parkovací preukaz, a to spôsobom a v lehotách vzťahujúcich sa na konanie o parkovacom preukaze.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. marca 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v:
-čl. 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zabezpečujú primeranú sociálnu ochranu,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu inklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Pozitívny vplyv návrhu zákona sa predpokladá v oblasti sociálnych vplyvov, najmä v oblasti vplyvov na hospodárenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sociálnu inklúziu. Návrh zákona zároveň nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, informatizáciu spoločnosti, životné prostredie ani na podnikateľské prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.