D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Miroslav Ivan, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Jozef Rajtár a Milan Laurenčík.
Zámerom predloženej novely zákona o diaľničnej známke je odstránenie nespravodlivosti pri zakúpení ročnej známky v priebehu roka, kedy jej platnosť je výrazne menej ako 1 rok, nakoľko jej platnosť je len do januára nasledujúceho roka.
Touto jednoduchou zmenou sa dosiahne, že ak si motorista zakúpi diaľničnú známku na 365 dní, táto mu bude platiť skutočne jeden celý rok a nie len jeho časť, ako je tomu v súčasnosti.
Návrh zákona sa vysporiadava aj s prestupnými rokmi tým spôsobom, že platnosť diaľničnej známky je primárne nastavená na 365 dní, pričom v prestupných rokoch je to 366 dní.
Návrh zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K čl. I
V § 3, ktorý upravuje platnosť diaľničnej známky sa v odseku 1 navrhuje zmena pravidiel pre platnosť ročnej diaľničnej známky zo súčasnej platnosti od 1. januára jedného roka do 31. januára nasledujúceho roka na pohyblivých 365 dní odo dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Platnosť takto zakúpenej diaľničnej známky sa bezplatne predlžuje o jeden deň, ak do tohto obdobia spadá 29. február, čím je vyriešená otázka prestupných rokov.
K čl. II
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. marca 2018.