NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
___________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa mení zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest; jej platnosť sa bezplatne predlžuje o jeden deň, ak do tohto obdobia spadá 29. február.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.