Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Stanislav Drobný a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť ochranu sudcov pred zastrašovaním a násilím zo strany osôb, ktoré chcú sudcov ovplyvniť pri ich rozhodovaní alebo sa chcú sudcom pomstiť po vynesení nepohodlného rozsudku. Konečným cieľom návrhu zákona je teda posilnenie nezávislosti súdnictva, spravodlivosti a právneho štátu.
Súčasná platná legislatíva dáva sudcom právo na ochranu svojej osoby, svojich rodinných príslušníkov a svojho obydlia len v odôvodnených prípadoch. Aj v týchto prípadoch ale ich ochranu nemusí zabezpečovať Policajný zbor. Bez preukazovania odôvodnenosti majú na ochranu nárok len sudcovia Špecializovaného trestného súdu a sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu. Aj oni však dostanú ochranu Policajného zboru len vtedy, ak o to požiada ministra vnútra Slovenskej republiky predseda Špecializovaného trestného súdu alebo predseda Najvyššieho súdu.
Problém v praxi nastáva pri preukazovaní a posudzovaní odôvodnenosti ochrany sudcu. Sudcovia v súčasnosti plne odkázaní na rozhodnutie správy súdu, ktorá môže ich žiadosť o ochranu ľahko zamietnuť.
Počas posledných rokov vyjadrili viacerí sudcovia z okresných súdov oprávnenú nespokojnosť s úrovňou svojej ochrany. Jej súčasný stav označili za formálny a škandalózny. Ako jeden z problémov uviedli aj to, že z platnej legislatívy nie je jasné, kto sudcovi poskytovať ochranu.
Sudcovia tak často vystavovaní zastrašovaniu a násiliu zo strany najrôznejších kriminálnikov, ktorý chcú ovplyvniť rozhodovanie sudcov vo svoj prospech alebo sa im chcú pomstiť za nepohodlné rozhodnutia. Výsledkom toho je, že sudcovia vynášajú nespravodlivé rozsudky alebo nútení rozhodovať pod tlakom, čo rozhodne neprispieva k nezávislosti súdnictva a právnemu štátu na Slovensku.
Návrh zákona mení platný právny stav v tom zmysle, že ukladá Policajnému zboru povinnosť zabezpečiť ochranu každému sudcovi, ktorý o to správu súdu požiada, a to v lehote do troch pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. Predkladaný návrh zákona tak ruší posudzovanie odôvodnenosti požiadavky sudcu na ochranu a zároveň určuje, že jeho ochranu je povinný zabezpečiť bezplatne Policajný zbor.
Možnosť zneužitia poskytnutej ochrany sudcami je pritom minimálna. Vzhľadom na to, že ochrana zabezpečovaná Policajným zborom prináša celý rad obmedzení chráneným osobám, ako aj ich rodinným príslušníkom predovšetkým významnú stratu súkromia, je nepravdepodobné, že by sudcovia dávali neopodstatnené požiadavky na pridelenie ochrany.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Sudca získa právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, svojich rodinných príslušníkov a svojho obydlia vždy, keď o to požiada správu súdu. Ochranu v takomto prípade bude zabezpečovať výlučne Policajný zbor, a to bezplatne. Policajný zbor bude povinný zabezpečiť ochranu do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie ochrany správe súdu.
K bodu 2
Vypúšťa sa nadbytočné ustanovenie vzhľadom na to, že Policajný zbor bude zabezpečovať bezplatnú ochranu všetkých sudcov, ktorí o to požiadajú, teda nielen sudcov Špecializovaného trestného súdu a sudcov najvyššieho súdu, ktorí rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.