NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
185/2002 Z. z.
, zákona č.
670/2002 Z. z.
, zákona č.
426/2003 Z. z.
, zákona č.
458/2003 Z. z.
, zákona č.
462/2003 Z. z.
, zákona č.
505/2003 Z. z.
, zákona č.
514/2003 Z. z.
, zákona č.
548/2003 Z. z.
, zákona č.
595/2003 Z. z.
, zákona č.
267/2004 Z. z.
, zákona č.
403/2004 Z. z.
, zákona č.
530/2004 Z. z.
, zákona č.
586/2004 Z. z.
, zákona č.
609/2004 Z. z.
, zákona č.
757/2004 Z. z.
, zákona č.
122/2005 Z. z.
, zákona č.
622/2005 Z. z.
, zákona č.
517/2008 Z. z.
, zákona č.
520/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
290/2009 Z. z.
, zákona č.
291/2009 Z. z.
, zákona č.
500/2010 Z. z.
, zákona č.
543/2010 Z. z.
, zákona č.
33/2011 Z. z.
, zákona č.
100/2011 Z. z.
, zákona č.
467/2011 Z. z.
, zákona č.
503/2011 Z. z.
, zákona č.
79/2012 Z. z.
, zákona č.
335/2012 Z. z.
, zákona č.
392/2012 Z. z.
, zákona č.
462/2013 Z. z.
, zákona č.
195/2014 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
, zákona č.
322/2014 Z. z.
, zákona č.
362/2014 Z. z.
, zákona č.
401/2015 Z. z.
, zákona č.
443/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
a zákona č.
152/2017 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 34 ods. 6 znie: „Sudca právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, svojich rodinných príslušníkov a svojho obydlia, ak o to správu súdu požiada. Bezpečnosť osôb a obydlia zaisťuje bezplatne Policajný zbor, ktorý ochranu zabezpečí do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.“.
2.V § 34 ods. 8 sa vypúšťa veta: „V takýchto prípadoch bezpečnosť osôb a obydlia zaisťuje bezplatne Policajný zbor, ak o to požiada ministra vnútra Slovenskej republiky predseda Špecializovaného trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.