DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Súčasné znenie školského zákona v § 11 ods. 4 ustanovuje, že pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. a) k) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia. Nutnosť tlače triednej knihy je zbytočnou byrokratickou záťažou pre školy a školské zariadenia, pretože v súčasnosti je možné aj v zmysle tohto zákona viesť triednu knihu elektronicky.
Navyše, v posledných rokoch sa nemalé finančné prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky investovali do elektronizácie verejnej správy a táto investícia by sa mala prejaviť aj v oblasti školstva.
Cieľom návrhu zákona je tak prispieť k väčšej elektronizácii a informatizácii škôl a školských zariadení a zároveň aj ich odbremenenie od zbytočnej byrokratickej záťaže. Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetky školy a školské zariadenia disponujú v súčasnosti technickými prostriedkami na zabezpečenie hodnovernosti pedagogickej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj triedna kniha, návrh zákona ponecháva aj doterajšiu možnosť vedenia elektronickej triednej knihy s tým, že jej hodnovernosť a archiváciu bude možné zabezpečiť „klasickou“ listinnou formou.
Napriek viacerým novelizáciám školského zákona, aj v relatívne nedávnom období, takmer desatina odkazov a poznámok pod čiarou k týmto odkazom na osobitné zákony odkazuje na zrušené zákony. Hoci neaktuálnosť tzv. poznámok pod čiarou nemá za následok nemožnosť uplatnenia práv a povinností subjektov, ktorým určené, zainteresovaným subjektom to predsa len môže sťažiť porozumeniu zákona, a teda aj postup v zmysle platnej legislatívy. Cieľom návrhu zákona je preto aj purifikácia jeho normatívneho textu uvedeného v poznámkach pod čiarou, čo môže napomôcť adresátom právnej normy v lepšom pochopení paragrafového znenia a prispieť k väčšej zrozumiteľnosti platnej právnej úpravy.
Návrh zákona pozitívny vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nezakladá žiadne sociálne vplyvy a nemá vplyv ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a
2
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Súčasné znenie školského zákona ustanovuje, že pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia. Keďže v súčasnosti platný zákon umožňuje viesť triednu knihu v elektronickej podobe, tak nutnosť takúto triednu knihu na konci roka vytlačiť a takýmto spôsobom archivovať je zbytočnou byrokratickou záťažou pre školy a školské zariadenia. Zákon o archívoch a registratúrach taktiež umožňuje archiváciu dokumentov aj v inej ako tlačenej podobe, pričom podľa zákona o archívnictve je archivácia elektronických záznamov rovnocenná papierovým. Archívy taktiež podľa zákona povinné prijímať elektronické nosiče. V súčasnosti platným zákonom stanovená povinnosť tlače elektronicky vedenej triednej knihy nemá v digitálnej dobe svoje opodstatnenie.
Predloženým návrhom zákona sa preto odstraňuje popísaný problém vytvárania zbytočnej byrokratickej záťaže, ktorú musia znášať školy a školské zariadenia a v neposlednom rade aj učitelia a zároveň sa prispieva k väčšej informatizácii a elektronizácii oblasti školstva, najmä škôl a školských zariadení.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetky školy a školské zariadenia disponujú v súčasnosti technickými prostriedkami na zabezpečenie hodnovernosti pedagogickej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj triedna kniha, návrh zákona ponecháva aj doterajšiu možnosť vedenia elektronickej triednej knihy s tým, že jej hodnovernosť a archiváciu bude možné zabezpečiť „klasickou“ listinnou formou.
K bodom 2 až 11
Napriek viacerým novelizáciám školského zákona, aj v relatívne nedávnom období, takmer desatina odkazov na osobitné zákony odkazuje na zrušené zákony. Hoci neaktuálnosť tzv. poznámok pod čiarou nemá za následok nemožnosť uplatnenia práv a povinností subjektov, ktorým určené, zainteresovaným subjektom to predsa len môže sťažiť porozumeniu zákona, a teda aj postup v zmysle platnej legislatívy.
Úlohou gestorov zákonov alebo gestorských ministerstiev je príprava takej legislatívy, ktorá reflektuje na aktuálne spoločenské dianie a potreby z nej vyplývajúce. Táto
3
úloha vlastne predstavuje živý, nekončiaci proces vylepšovania a aktualizácie legislatívy. Aktualizácia odkazov na osobitné zákony (vrátane poznámok pod čiarou k týmto odkazom), nepochybne patrí medzi základné povinnosti zákonodarcu pri novelizácii každého právneho predpisu.
Predkladaný návrh zákona teda okrem iného aktualizuje takmer desatinu nesprávnych odkazov na osobitné zákony, teda aj purifikačný charakter, čím prispieva k lepšej zrozumiteľnosti zákona a pochopení právneho textu zo strany adresátov tejto právnej normy.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. marca 2018.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívny vplyv na životné prostredie (keďže umožňuje šetriť spotrebu kancelárskeho papiera a tým aj drevnej hmoty zo stromov na tlačenie tisícov triednych kníh v školách a školských zariadeniach po celom Slovensku). Návrh zákona zároveň pozitívny vplyv na informatizáciu, keďže pri používaní elektronickej triednej knihy núti zamestnancov škôl a školských zariadení pracovať s technickými zariadeniami zabezpečujúcimi dôveryhodnosť pedagogickej dokumentácie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nezakladá žiadne sociálne vplyvy, taktiež nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Preferenciu
6
používania výlučne elektronickej formy triednej knihy (t.j. obstaranie technických zariadení umožňujúcich elektronický podpis a pod.) si dokážu školy a školské zariadenia zabezpečiť z vlastných zdrojov, resp. zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom táto alternatíva je len možnosťou a nie povinnosťou podľa návrhu zákona.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.