NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 odsek 4 znie:
„(4) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. a) k) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia alebo sa podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom9a) a opatrí kvalifikovanou elektronickou pečaťou9a) školy alebo školského zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 22 zákona č. 122/2013 Z. z.“.
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 68 ods. 7 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
5.V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb
. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.V poznámke pod čiarou k odkazu 81 sa citácia „zákon č. 48/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 404/2011 Z. z.“.
9.Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
84) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:
85) § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z.“.
11.Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
88) § 22 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona 125/2016 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.