NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 odseku 3 sa pripája nová veta, ktorá znie: „Ak nejde o zasadnutie zastupiteľstva zvolaného podľa druhej vety, súčasťou programu zasadnutia zastupiteľstva je vždy bod, kde fyzické a právnické osoby môžu uplatniť právo vystúpiť na verejnom zasadnutí bez predošlého súhlasu zastupiteľstva, a to v minimálnom celkovom rozsahu 30 minút.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.