PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1602/2017, 1609/2017, 1619/2017,
CRD-1846/2017, 1841/2017
761
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. októbra 2017
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 25. a 26. septembra 2017 č. 747 (tlač 672, tlač 679 a tlač 687), č. 736 (tlač 716) a č. 746 (tlač 726), a to v časti B tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore
do 29. januára 2018.
Andrej D a n k o v. r.